Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Прием в магистратуру РАУ: заочное обучение 2017 г. (Русский и Армянский секторы)

Russian - Armenian University


Deadline:

September 29, 2017

Event Date:

September 15, 2017, 03:53 - September 29, 2017, 03:53


Opportunity Cover Image - Прием в магистратуру РАУ: заочное обучение 2017 г. (Русский и Армянский секторы)

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет прием в магистратуру на 2017-2018 учебный год 

по следующим магистерским направлениям и основным образовательным программам:

(заочное обучение)


русский сектор
 
Экономика (Информационные технологии в экономике; Политическая эконимика; Финансовая эконимика; Международная экономика; Бухгалтерский учет и аудит, Экономика и миграция, Финансовая инженерия, Страхование)
Менеджмент (Стратегическое управление; Государственное и муниципальное управление; Управление проектами; Управление образованием; Менеджмент в туризме)
Туризм (Технология и организация услуг в туризме)
Юриспруденция (Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право; Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности; Предпринимательское, коммерческое право; Международное публичное право, европейское право; Конституционное право, муниципальное право; Гражданский процесс, арбитражный процесс; Теория и история государства и права, история правовых учений, Корпоративный юрист)
Политология (Прикладная политология; Теория и методология политической науки, Национальная безопасность)
Международные отношения (Международные отношения и дипломатия, Теория и история мировых политических процессов и международных отношений)
Психология (Психология личности; Психология менджмента; Политическая психология)
Филология (Русский язык как иностранный /Лингвокультурология/; Теория и история русской и мировой литературы; Переводческое дело)
Журналистика (Политическая и экономическая журналистика; Обозреватель в сфере культуры и новостей)
 
Срок обучения - 2,5 года. 
 
Для  поступления необходимо представить следующие документы:
• заявление (оформляется в отделе магистратуры); 
• диплом о высшем образовании (бакалавра, специалиста, магистра), (копия);
• паспорт (копия);
• 4 однотипных фотографий (3х4);
• документ  об  отношении  к  воинской  службе  (приписное  свидетельство  или военный билет, (копия).
 
Документы принимаются с 15-го по 29-ое сентября 2017г. в отделе магистратуры по адресу: ул. Овсепа Эмина, 123, 2-й этаж, ком. 228. 
 
Справочные телефоны: 27-14-59, 093-966000.
 
С порядком приема можно ознакомиться по ссылке >>
 
 
армянский сектор
 
Տնտեսագիտություն
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
Տնտեսության պետական կարգավորում
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
Տվյալների վերլուծություն  (Big data analysis)
 
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Ֆինանսներ
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Ապահովագրական գործ

Կառավարում
Կառավարում
Պետական և մունիցիպալ կառավարում
Զբոսաշրջության կառավարում
Նախագծերի կառավարում
 
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

Զբոսաշրջություն
Զբոսաշրջություն
 
Իրավագիտություն
Սահմանադրական իրավունք, պետություն և իրավունքի տեսություն
Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն
Քրեական իրավունք և դատավարություն
Գործարարական  իրավունք  
Միջազգային և եվրոպական իրավունք

Քաղաքագիտություն
Ազգային անվտանգություն
Կիրառական քաղաքագիտություն

Միջազգային հարաբերություններ
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն

Լրագրություն
Հաղորդակցություն, մեդիա և հասարակություն

Eligible Countries
Host Country
Study Levels
Publish Date
September 20, 2017
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up