Russian - Armenian University  Follow

Документы для поступления в МАГИСТРАТУРУ РАУ (как на платные места, так и на места госзаказа) принимаются до 25 августа!

Publish Date: Aug 21, 2017

Deadline: Aug 25, 2017

Event Dates: from Aug 21, 2017 10:00 to Aug 25, 2017 04:00

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РАУ)
объявляет прием в магистратуру на 2017-2018 учебный год на бюджетные места, предоставленные Российской Федерацией по следующим направлениям и основным образовательным программам (русский сектор):

очное бесплатное обучение
 
Прикладная математика и информатика (Системное программирование; Математическое моделирование; Математическое и программное обеспечение защиты информации (лаборатория Касперского); Математическая физика; Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности; Теория вероятностей и математическая статистика; Математическая кибернетика, Актуарная математика, Машинное обучения)
Электроника и наноэлектроника (Квантовая электроника; Микроэлектроника и наноэлектроника; Микроэлектронные схемы и системы) 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Системы и устройства радиосвязи)
Экономика (Информационные технологии в экономике; Политическая эконимика; Финансовая эконимика; Международная экономика; Бухгалтерский учет и аудит, Экономика и миграция, Финансовая инженерия, Страхование)
Менеджмент (Стратегическое управление; Государственное и муниципальное управление; Управление проектами; Управление образованием; Менеджмент в туризме, Менеджмент в здравоохранении)
Туризм (Технология и организация услуг в туризме)
Политология (Прикладная политология; Теория и методология политической науки, Национальная безопасность) 
Филология (Преподавание русского языка как иностранного //Лингвокультурология/; Теория и история русской и мировой литературы; Переводческое дело)
Зарубежное регионоведение (Китаеведение, Японоведение) 
Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур)
Философия (Философский аспект современного информационного общества и межкультурных коммуникаций)
 
очное платное обучение
 
Прикладная математика и информатика (Системное программирование; Математическое моделирование; Математическое и программное обеспечение защиты информации (лаборатория Касперского); Математическая физика; Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности; Теория вероятностей и математическая статистика; Математическая кибернетика, Актуарная математика, Машинное обучения)
Электроника и наноэлектроника (Квантовая электроника; Микроэлектроника и наноэлектроника; Микроэлектронные схемы и системы) 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Системы и устройства радиосвязи)
Экономика (Информационные технологии в экономике; Политическая эконимика; Финансовая эконимика; Международная экономика; Бухгалтерский учет и аудит, Экономика и миграция, Финансовая инженерия, Страхование)
Менеджмент (Стратегическое управление; Государственное и муниципальное управление; Управление проектами; Управление образованием; Менеджмент в туризме, Менеджмент в здравоохранении)
Туризм (Технология и организация услуг в туризме)
Юриспруденция (Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право; Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности; Предпринимательское, коммерческое право; Международное публичное право, европейское право; Конституционное право, муниципальное право; Гражданский процесс, арбитражный процесс; Теория и история государства и права, история правовых учений, Корпоративный юрист, Здравоохранительное право, Правовое обеспечение евразийской экономической интеграции)
Политология (Прикладная политология; Теория и методология политической науки, Национальная безопасность) 
Международные отношения (Международные отношения и дипломатия, Теория и история мировых политических процессов и международных отношений)
Психология (Психология личности; Психология менджмента; Политическая психология)
Филология (Преподавание русского языка как иностранного //Лингвокультурология/; Теория и история русской и мировой литературы; Переводческое дело)
Зарубежное регионоведение (Китаеведение, Японоведение) 
Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур)
Философия (Философский аспект современного информационного общества и межкультурных коммуникаций)
Журналистика (Политическая и экономическая журналистика; Обозреватель в сфере культуры и новостей)
Реклама и СО (Стратегические коммуникации в рекламе и PR)
 
Армянский сектор
очное платное обучение
 
Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) (Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա; Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում)
Մասնագիտական մանկավարժություն (Ֆիզիկա)
Տնտեսագիտություն (Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ; Տնտեսության պետական կարգավորում; Համաշխարհային տնտեսագիտություն; Տվյալների վերլուծություն (Big data analysis))
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ)
Ֆինանսներ (Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ; Ապահովագրական գործ)
Կառավարում (Կառավարում; Պետական և մունիցիպալ կառավարում; Զբոսաշրջության կառավարում; Նախագծերի կառավարում)
Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ) (Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ))
Զբոսաշրջություն (Զբոսաշրջություն)
Իրավագիտություն (Սահմանադրական իրավունք; պետության և իրավունքի տեսություն; Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն; Քրեական իրավունք և դատավարություն; Գործարարական իրավունք; Միջազգային և եվրոպական իրավունք)
Քաղաքագիտություն (Ազգային անվտանգություն; Կիրառական քաղաքագիտություն; Քաղաքական գիտության տեսություն և մեթոդաբանություն)
Միջազգային հարաբերություններ (Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն)
Լրագրություն (Հաղորդակցություն, մեդիա և հասարակություն)
Սարքաշինություն և չափագիտություն (Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն)
Արևելագիտություն (Արաբագիտություն; Թյուրքագիտություն; Իրանագիտություն; Հնդկագիտություն)
 
Срок обучения 2 года. 
Для  поступления необходимо представить следующие документы:
- заявление (оформляется в отделе магистратуры); 
- диплом о высшем образовании (бакалавра, специалиста, магистра) (копия);
паспорт (копия);
- 6 однотипных фотографий (3х4);
- документ  об  отношении  к  воинской  службе  (приписное  свидетельство  или военный билет, копия).
 
Документы принимаются  с 21-го по 25-ое августа 2017г. в отделе магистратуры по адресу: ул. Овсепа Эмина, 123, 2-й этаж, ком. 228. 
Телефоны для справок: 27-14-59, 27-70-52,  093-966-000.

Вступительные испытания с 28-го августа.
С порядком приема можно ознакомиться на сайте РАУ  www.rau.am.
 
В 2017-2018 учебном году РАУ объявляет прием в магистратуру на совместные образовательные программы с выдачей двойных дипломов с вузами-партнерами по следующей магистерской программе: Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
Международные отношения и дипломатия.

This opportunity has expired. It was originally published here:

http://rau.am/rus/anons/priem-v-magistraturu-rau

Similar Opportunities


Disciplines

Communication Studies

Computer Sciences

Creative Industries

Data Sciences

Economics

Finance

Information Technology

Languages

Literature

Media

Study Levels

MA

Master’s

Eligible Countries

International

Host Countries

Armenia