National Academy of Sciences of the Republic of Armenia  Follow

«Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը-II» միջազգային գիտաժողով, 7 - 8 դեկտեմբերի 2017թ., Երևան

Publish Date: Dec 04, 2017

Event Dates: from Dec 07, 2017 12:00 to Dec 08, 2017 12:00

Կարեն Յուզբաշյանի 90-ամյակին նվիրված «Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը-II» միջազգային գիտաժողովի

Առաջին նիստ (7 դեկտեմբերի 2017, Կլոր սրահ, ժ. 10.00 – 11.45)
Նախագահողներ՝ Հակոբ Սիմոնյան, Ալեքսանդր Խոսրոեւ
Բացման խոսք – ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյան
Ողջույնի խոսք – ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյան
1. Елена Юзбашян Слово об отце
2. Գառնիկ Ասատրյան (ՌՀՍՀ) Խոսք ուսուցչի մասին
3. Լեւոն Չուգասզեան (ԵՊՀ) Խոսք ընկերոջ մասին
4. Алексей Лидов (ИМК МГУ, РАХ) Искусство и культура армян-халкедонитов между Арменией, Византией и Грузией в первой половине XIII века 
5. Աննա Ասատրյան (ԳԱԱ Արվ.Ի) Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի հայ սանը եւ պրոֆեսորը. Հովհաննես Նալբանդյան 
6. Владимир Бесолов (СКАЦ МААМ РФ, Владикавказ) Весомость и значимость вклада востоковедов К.Н. Юзбашяна и И.В. Мегрелидзе в арменистику։ по поводу авторских монографий о представителе классической ориенталистики И.А. Орбели

Երկրորդ նիստ (7 դեկտեմբերի 2017, Կլոր սրահ, ժ. 12.00 – 13.45)
Նախագահողներ՝ Գառնիկ Ասատրյան, Ազատ Բոզոյան
1. Тимур Айтберов (ИИАЭ Даг.НЦ РАН, Махачкала) Сарир – крупное христианское государство в горах Дагестана
2. Анна Аревшатян (Ин-т искусств НАН РА) Музыкальное наследие Ованнеса Саркавага
3. Семён Якерсон (ИР РАН, СПб.) Еврейское кладбище в Ехегисе. Анализ эпиграфического материала 
4. Հակոբ Սիմոնյան (ՊՄԺ ԳՀԿ) Աղձքի Հայոց արքաների դամբարանային համալիրի քաղաքաշինության սկզբունքները
5. Екатерина Басаргина (СПб. ФА РАН) И.Д. Делянов в Санкт-Петербурге: по архивным материалам
6. Алвард Бархударян (ИЯ НАН РА) Роль классических языков в духовных учебных заведениях Армении
Սուրճի ընդմիջում (ԱԻ 11-րդ հարկում, 13.45 – 14.30)

Երրորդ նիստ (7 դեկտեմբերի 2017, ԱԻ 11-րդ հարկում, ժ. 14.30 – 16.15)
Նախագահողներ՝ Թիմուր Այթբերով, Աննա Արեւշատյան
1. Ալեքսան Յակոբեան (ԳԱԱ ԱԻ) Ոստան Հայոց գաւառի հիւսիս-արեւմտեան սահմանը եւ Երեւանի բերդի կառուցման ժամանակի խնդիրը
2. Վազգեն Ղազարյան (ԳԱԱ ՖՀԻ) Տիգրանակերտ մայրաքաղաքի տեղորոշման շուրջ
3. Արսեն Շահինյան (ՍՊբ. ՊՀ) Հայոց հայրապետության իրավասության եւ հովանավորության աշխարհագրությունը Մեծ Հայքի առաջին երկու բաժանումների միջեւ
4. Գրիգոր Բրուտեան (ՄՄ) Անանիա Շիրակունու կենսագրութեան որոշ հնարաւոր ճշգրտումների մասին
5. Армен Казарян (НИИ ТИАГ РААСН) Ани. К вопросу о сложении столичного образа 
6. Կարինէ Աւետեան (ԳԱԱ ԱԻ) Հայ գրքի պատմութեան ուսումնասիրութիւնը եւ Տրդատ եպ. Պալեանի գրքագիտական ու մատենագիտական վաստակը
7. Նարինե Շամամյան (ԳԱԱ ՀԱԻ) Շահվերդյանների տոհմական պարերը (ըստ Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղում 2015 թ. դաշտային հետազոտությունների)
Սուրճի ընդմիջում (ԱԻ 11-րդ հարկում, 16.15 – 16.35)

Չորրորդ նիստ (7 դեկտեմբերի 2017, ԱԻ 11-րդ հարկում, ժ. 16.35 – 18.15)
Նախագահողներ՝ Արծրունի Սահակեան, Եկատերինա Բասարգինա
1. Արծրունի Սահակեան (ԵՊՀ) Մի անտեսուած կաթողիկոս Աւարայրի եւ Նուարսակի միջեւ
2. Լուսինէ Վարդանեան (ԳԱԱ ԳԻ) Բիւզանդիայի՝ Արիստակէս Լաստիվերտցու ընկալումը
3. Արկադի Ակոպով (ԳԱԱ ՇՀՀԿ) Տայքը հայ-վրաց-բյուզանդական հարաբերությունների համատեքստում Ժ դ. վերջերին եւ ԺԱ դ. սկզբներին
4. Лусине Гущян (РЭМ, СПб.) Четыре послания армянских вардапетов по поводу армяно-латинских соглашений XIV-XV вв.
5. Մարիամ Գրիգորյան (ԳԱԱ ՊԻ) Հայ ազնվական կանանց նվիրատվական գործունեության ընդհանուր նկարագիրը ԺԱ-ԺԳ դարերում
6. Դավիթ Նահատակյան (ՃՇ ՀԱՀ) Թ-ԺԴ դդ. հայկական եւ վրացական պաշտամունքային կառույցների գլխավոր խորանների ծավալային լուծման մի մեթոդի մասին
Առաջին օրվա զեկուցումների քննարկում (18.15 – 18.30)

Հինգերորդ նիստ (8 դեկտեմբերի 2017, ԱԻ 11-րդ հարկում, ժ. 10.00 – 11.45)
Նախագահողներ՝ Ալեքսեյ Լիդով, Լեւոն Չուգասզեան
1. Գոհար Մուրադյան (ՄՄ) Հովհան Դամասկացու տրամաբանական երկի հայերեն երկու թարգմանությունները
2. Александр Хосроев (ИР РАН, СПб.) Христианство за пределами Армении. О «крещении» в раннем христианстве
3. Արթուր Մաթեւոսյան (ԳԱԱ ԱԻ) Արիոսականության քննադատությունը Գրիգոր Տաթեւացու «Ոսկեփորիկ»-ում 
4. Заруи Акопян (ЕГУ, РА) К проблеме генезиса армянских раннесредневековых четырехгранных стел
5. Лилит Микаелян (ЕГУ, РА) Иконография морского чудовища в сцене истории Ионы на Ахтамарском храме Св. Креста։ к вопросу о раннехристианских и сасанидских прототипах
6. Նարեկ Հովհաննիսյան (ԵՊՀ) Ճանկող թռչնի պատկերը միջնադարյան հայկական եւ բյուզանդական արվեստում
Սուրճի ընդմիջում (ԱԻ 11-րդ հարկում, 11.45 – 12.15)

Վեցերորդ նիստ (8 դեկտեմբերի 2017, ԱԻ 11-րդ հարկում, ժ. 12.15 – 14.00)
Նախագահողներ՝ Համլետ Պետրոսյան, Զարուհի Հակոբյան
1. Հովհաննես Խորիկյան (ԳԱԱ ԱԻ) Իրանի քրիստոնյա եկեղեցու ձեւավորումը Ե դարում
2. Թաթուլ Խաչատրյան (ՇՊՀ) Հայկական աղբյուրները Սասանյան հեղաշրջման եւ Արտաշիր Ա-ի կրոնական քաղաքականության մասին 
3. Նյուրա Հակոբյան (ԳԱԱ ՀԱԻ) Հովհան Մայրավանեցի (Մայրագոմեցի) – մեծ հոգեւորականն ու ճառագիրը 
4. Արտակ Դաբաղյան (ԳԱԱ ՀԱԻ) Հավելյալ մանրամասներ Հերակլ Բ կայսեր բանակի 623-625 թթ. Հայաստանով երթուղու վերաբերյալ
5. Մարիա Բրուտյան (ՎՊՀ) Զմյուռնիայի հայ համայնքի կազմավորման ժամանակաշրջանը (ըստ հունական միջնադարյան արխիվային փաստաթղթերի)
6. Արման Մալոյան (ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ) Դարձյալ ասորացած հայերի մասին 
Սուրճի ընդմիջում (ԱԻ 11-րդ հարկում, 14.00 – 14.30)

Յոթերորդ նիստ (8 դեկտեմբերի 2017, ԱԻ 11-րդ հարկում, ժ. 14.30 – 16.15)
Նախագահողներ՝ Սեմյոն Յակերսոն, Ալվարդ Բարխուդարյան
1. Համլետ Պետրոսյան (ԵՊՀ) Վաճառի Ս. Ստեփանոս վանքի պեղումները եւ համաքրիստոնեական սրբերի ու մասունքների արդիականացման խնդիրները ԺԳ դարում
2. Արմինե Գաբրիելյան (ԵՊՀ) Արցախի Տիգրանակերտում հայտնաբերված անտիկ խեցեղենի մի խմբի մասին
3. Լյուբա Կիրակոսյան (ԵՊՀ) Խաչենագետի ներքնահովտի նորահայտ եկեղեցիների ճարտարապետությունը
4. Հասմիկ Հմայակյան (ԳԱԱ ԱԻ) Դիոնիսոս – Սպանդարամետ աստվածաշնչյան նույնացման շուրջ
5. Տորք Դալալեան (ԳԱԱ ՀԱԻ) Հեր/հիր ցեղանունը պատմա-մշակութային համապատկերում
6. Դիաննա Միրիջանյան (ԳԱԱ ՀԱԻ) Անդրեաս եւ Մատթեոս առաքյալների սարկոֆագ-մասունքարանը 
Սուրճի ընդմիջում (ԱԻ 11-րդ հարկում, 16.15 – 16.35)

Ութերորդ նիստ (8 դեկտեմբերի 2017, ԱԻ 11-րդ հարկում, ժ. 16.35 – 18.15)
Նախագահողներ՝ Հրանուշ Խառատյան, Ալեքսան Հակոբյան
1. Ազատ Բոզոյան (ԳԱԱ ԱԻ) Հայոց եկեղեցու նվիրապետական համակարգը ԺԴ-ԺԷ դդ.
2. Тигран Туманян (СПб. ГУ) Армянская мозаика Иерусалима и традиции византийского искусства
3. Աղավնի Ժամկոչյան (ԳԱԱ ՀԱԻ) Դելմիկները Դվինում (պատմա-հնագիտական ակնարկ) 
4. Միրզաբեկյան Գեորգի (ԳԱԱ ԱԻ) Երեւանի (Ռեւանի) վիլայեթը 1590 թ. քանուննամեում
5. Ավետիս Գրիգորյան (ԳԱԱ ՀԱԻ) Սոթքը ԺԸ-Ի դարերում: Արեւելաքրիստոնեական մշակութային լանդշաֆտը եւ նստակեցության անցած կովկասյան մահմեդականները
6. Վարդան Գալստյան (ԳԱԱ ԱԻ) Հայկական թեմատիկան Արեւելյան Այսրկովկասի առաջին թյուրքալեզու «Էքինչի» թերթում
Զեկուցումների քննարկում եւ գիտաժողովի ամփոփում (18.15 – 18.30)

Գիտաժողովի նիստերը տեղի կունենան ՀՀ ԳԱԱ նախագահության եւ ԳԱԱ Արեւելագիտության ինստիտուտի նիստերի դահլիճներում. հասցե՝ Երեւան, Բաղրամյան պող., 24/1 (2-րդ հարկ, Կլոր սրահ) եւ 24/4 (11-րդ հարկ)
Գիտաժողովի աշխատանքների սկիզբը՝ ժամը 10.00
Գիտաժողովում զեկուցումների տեւողությունը 15 րոպե է։ Նիստավարտների քննարկումները՝ 15 րոպե։ Հարցուպատասխանի եւ ելույթների տեւողությունը` մինչեւ 5 րոպե։

Similar Opportunities


Disciplines

Culture

History

Religious Studies

Eligible Countries

International

Host Countries

Armenia

Conference Types

Conference Programs