Join ARMACAD today

ARMACAD is home to over 30 thousand researchers and students who look for new academic opportunities worldwide.

Կարճ հարցաշար Բրիտանական խորհրդից. IELTS թեստի նախապատրաստման դասընթացներ

Organization:

Disciplines:

Save in my favorites

1. Բրիտանական խորհուրդը հաճախ է նամակներ և հեռախոսազանգեր ստանում, թե արդյո՞ք իրենք կազմակերպում են IELTS թեստի նախապատրաստման դասընթացներ: Որպեսզի կազմակերպեն և հաճախորդներին մատուցեն IELTS թեստի նախապատրաստման բարձրակարգ դասընթացներ, Բրիտանական խոհուրդը կազմել է կարճ հարցաշար, որը կօգնի հասկանալ հաճախորդների կարիքներն ու պահանջները:

Եթե դուք էլ հետաքրքրված եք  IELTS թեստի նախապատրաստման դասընթացներով, ապա խնդրում ենք լրացնել հարցաշարը: Ձեզնից կպահանջվի հինգ րոպեից էլ քիչ ժամանակ, սակայն արդյունքը կլինի էական: Շնորհակալ ենք ձեր ժամանակի և կարծիքի համար: Հարցաշարը՝ https://goo.gl/jj4gG7

2. Բրիտանական խորհուրդն անցկացնում է ծառայությունների որակի գնահատման վերաբերյալ հարցում: Եթե դուք երբևէ օգտվել Բրիտանական խորհրդի ծառայություններից և կցանկանայիք հայտնել ձեր կարծիքը, խնդրում ենք, լրացնել այս կարճ հարցումը՝ https://www.survey-executiveboard.com/se/46F0C17417EFAE78

Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings

Similar Announcements

No results found.