«Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում». մագիստրոսական նոր ծրագիր ԵՊՀ-ում

Yerevan State University (YSU)


Deadline:

June 04, 2015


Opportunity Cover Image - «Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում». մագիստրոսական նոր ծրագիր ԵՊՀ-ում

«ԿԱՆԱՅՔ, ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ»

մագիստրոսական նոր ծրագրի հայտարարություն

Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը (ԳՀԱԿ) և Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը հայտարարում են 2015-2017 թթ. ընդունելություն Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում` «Կանայք,առաջնորդություն և զարգացում» մասնագիտացմամբ երկամյա նոր ծրագրի համար:Ուսումնական ծրագրի ավարտին շրջանավարտները ձեռք կբերեն Սոցիոլոգիայիմագիստրոսի կոչում` «Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մասնագիտացմամբ:Մագիստրոսական ծրագիրը սպասարկվելու է Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի կողմից:

«Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մագիստրոսական ծրագիրը Հայաստանումառաջինն է և ներառում է կրթական այնպիսի մոդուլներ, ինչպիսիք են՝

  • Կանանց համաշխարհային շարժման պատմությունը 19-րդ և 20-րդ դարերում,
  • Մշակութային հաղորդակցություն և գենդերային խտրականություն,
  • Կանանց առաջնորդությունը գլոբալացման համատեքստում,
  • Գենդեր և սոցիալական քաղաքականություն,
  • Գենդերային հետազոտությունների մեթոդաբանություն,
  • Կանայք և սոցիալական շարժումները հետխորհրդային ժամանակաշրջանում,
  • Հաղորդակցման գենդերային առանձնահատկությունները,
  • Կանայք, առաջնորդություն, կառավարում,
  • Ռազմավարական կառավարում:

«Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներումդասավանդող դասախոսներն ունեն մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն ևակտիվ մասնակցություն են ունեցել Հայաստանում կանանց առաջնորդությանն ուղղվածգործընթացներին և հետազոտություններին: Դասախոսական կազմի վեց անդամներ2013-2014 թթ. նաև վերապատրաստվել են Արիզոնայի պետական համալսարանի (ԱՊՀ)Սոցիալական փոխակերպումների ֆակուլտետում:

Մագիստրոսական ծրագրի ուսանողներին հնարավորություն կընձեռվի ունենալումենթորներ և գիտական ղեկավարներ Արիզոնայի պետական համալսարանի Կանանց ևգենդերային ուսումնասիրությունների ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմից:  Այժմ քննարկման փուլում են ԵՊՀ-ի և ԱՊՀ-ի կողմից համատեղ մշակված առցանցդասընթացներ առաջարկելու և միացյալ կրթական աստիճան ստեղծելուհնարավորությունները, ինչը մագիստրոսական ծրագրի ուսանողներին թույլ կտաներգրավվել ցանկացած համատեղ առցանց դասընթացում և ստանալ ԱՊՀ-ի հետմիացյալ կրթական աստիճան:

ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի (ԳՀԱԿ)գործունեության ընթացքում հայերենով թարգմանվել է կանանց, գենդերային, ինչպեսնաև առաջնորդական ուսումնասիրությունների ծավալուն գրականություն: Բացիայդ կենտրոնում հասանելի են կրթական մի շարք ռեսուրսներ, որոնք հնարավորությունկտան ապագա ուսանողներին ձեռք բերելու մասնագիտական բարձրպատրաստվածություն: Մագիստրոսական ծրագրի ուսանողները հնրարավորությունկունենան նաև ներգրավվելու Կենտրոնի կողմից իրականացվող հետազոտականաշխատանքներին:

Մագիստրոսական ծրագիրը իրականացվում է որպես ԱՄՆ Միջազգային զարգացմանգործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) «Կանանց առաջնորդություն. Հայաստանում գենդերայինհավասարության ապահովման և կանանց հնարավորությունների ընդլայնում» եռամյածրագրի արդյունք:

ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը (ԳՀԱԿ)իրականացնում է հետազոտական, կրթական լայնածավալ գործառույթներ ևհայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, տեղականհասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ աջակցում էկանանց մասնագիտական առաջխաղացմանը: ԵՊՀ ԳՀԱԿ նպատակն է բարձրացնել հայհասարակությունում գենդերային հիմնախնդիրների վերաբերյալ տեղեկացվածության մակարդակը, ուսանողներին ապահովել կանանց և գենդերային ուսումնասիրություններիվերաբերյալ կատարելագործված դասընթացներով, կազմակերպել կարիերայիզարգացմանը նպաստող սեմինարներ և դասընթացներ, զարգացնել գենդերայինհիմնախնդիրների շուրջ հանրային քննարկումները և որպես հետազոտական կենտրոն՝ծառայել գենդերային հավասարության ու կանանց առաջնորդության հիմնախնդիրներինվերաբերող հետազոտությունների ու պետական քաղաքականության առաջխաղացմանը:

Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ԵՊՀ Գենդերայինհետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն՝ զանգահարելով 060 710390 կամգրելով cgls@ysu.am էլ. հասցեին:

Ուսման վարձավճարը 1 տարվա համար կազմում է 450 000 ՀՀ դրամ (ԳՀԱԿ-ը տրամադրում է ուսման վարձավճարի 50 % զեղչ առաջին վեց դիմորդներին: Մանրամասների համար զանգահարել կամ կապ հաստատել էլեկտրոնային նամակով)

2015-2017 թթ. մագիստրատուրայի ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են`

Առաջին փուլ` 2015 թ. մայիսի 25-ից հունիսի 4-ը (բակալավրիատի 4-րդ կուրս ավարտաÍ այն ուսանողների համար, ովքեր շարունակում են ուսումը նույն մասնագիտությամբ)

Երկրորդ փուլ` 2015 թ. մայիսի 25-ից հուլիսի 3-ը (բաց է բոլորի համար)

Երրորդ փուլ` 2015 թ. հուլիսի 10-ից օգոստոսի 27-ը (բաց է բոլորի համար)

Մագիստրատուրայի ընդունելության քննություններն անցկացվում են`

Առաջին փուլի դիմորդների ընդունելությունը կանցկացվի հարցազրույցի հիման վրա: Երկրորդ և երրորդ փուլերի ընդունելությունը ևս ներառում է հարցազրույց:

Երկրորդ փուլ` 2015 թ. հուlիսի 7-ից հուլիսի 9-ը

Երրորդ փուլ` 2015 թ. սեպտեմբերի 1-ից սեպտեմբերի 3-ը: 

Մագիստրատուրայի ընդունելության և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին ծանոթանալու համար դիմել՝

ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ, Մագիստրատուրայի բաժին:Eligible Countries
Host Country
Study Levels
Publish Date
April 15, 2015
0 Comments