Համաժողով - Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում. որքանով է ուսուցումն արդյունավետ, 21-22 հունվարի 2016 թ.

Publish Date: Nov 12, 2015

Deadline: Dec 30, 2015

Event Dates: from Jan 21, 2016 12:00 to Jan 22, 2016 12:00

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԵՐ

21-22 հունվար 2016թ.

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում. որքանով է ուսուցումն արդյունավետ»

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը (ՈԱԱԿ) ՏԵՄՊՈՒՍ-ի ՄԱՀԱԹՄԱ դրամաշնորհային ծրագրի աջակցությամբ կազմակերպում է «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում. որքանով է ուսուցումն արդյունավետ» խորագրով գիտագործնական երկօրյա համաժողով, որը տեղի կունենա 2016 թ-ի հունվարի 21-22-ը:

Կարևորելով դասավանդման և ուսումնառության հետազոտությունը, քաղաքականությունն ու պրակտիկան` համաժողովն իր պլենար (լիակազմ) և սեկցիոն (խմբական) նիստերով կդառնա փորձի փոխանակման լավագույն հարթակ և կքննարկի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ներկայիս զարգացումներն ու ձեռքբերումները Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս: Հայաստանում մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային համակարգի ստեղծմանն ուղղված ակտիվ զարգացումներին հաջորդեցին ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացների առաջին փուլը  (2009թ.) և ծրագրային հավատարմագրման փորձարկումները (2015թ.), որոնք զարգացման ավելի բարձր մակարդակ արձանագրեցին Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների որակի ներքին ապահովման համակարգում: Արժեքավոր է Եվրոպայի խորհրդի, մասնավորապես Տեմպուս դրամաշնորհային ծրագրերի ներդրումը համակարգի զարգացման, ինչպես նաև հայկական և եվրոպական համալսարանների միջև մշակույթի փոխանակման գործում, քանի որ այն ուղղորդվում է արտաքին և ներքին որակի ապահովման համակարգերի վերաբերյալ փորձի աստիճանաբար կուտակմամբ: Այդ ներդրման շոշափելի ձեռքբերումներից է որակի մշակույթի ձևավորումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Հայաստանի որակի ապահովման ներկայիս համակարգը կարևորում է ուսումնական հաստատություններում ուսանողակենտրոն գաղափարի զարգացումն ու խորացումը` Եվրոպական Որակի ապահովման չափորոշիչներին և ուղենիշներին համապատասխան: 2015 թ-ին ստեղծվել է իդեալական հնարավորություն` գնահատելու հայաստանյան որակի ապահովման քաղաքականության կարգավիճակը և դրա ազդեցությունը բոլոր շահակիցների վրա:

Համաժողովի ընթացքում մի շարք տեսանկյուններից կուսումնասիրվեն որակի ապահովման պոտենցիալ և ներկայիս զարգացումները հայաստանյան բարձրագույն կրթական համակարգում և հնարավորություն կընձեռնվի բացահայտելու եվրոպական մակարդակի ուսումնառության քաղաքանության ներդրման ուղիները հայաստանյան բուհերում:

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

ՈԱԱԿ-ի ամենամյա համաժողովը քննարկումների, մասնագիտական զարգացման և փորձի փոխանակման հարթակ է մասնագիտական  կրթության որակի ապահովման շահակիցների համար: Համաժողովը հատկապես կհետաքրքրի ԲՈՒՀ-երի ռեկտորներին, պռոռեկտորներին, դեկաններին, կրթական ծրագրերի ղեկավարներին, դասախոսներին, որակի ապահովման պատասխանատուներին, ուսանողներին, հետազոտողներին, որակի ապահովման գործակալությունների աշխատակիցներին և բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են մասնագիտական  ուսումնական հաստատություններում և որակի ապահովման բնագավառում:

Համաժողովի աշխատանքային լեզուններն են հայերենն ու անգլերենը:

ԶԵԿՈՒՑՄԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Համաժողովին մասնակցելու համար հրավիրում ենք մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում և որակի ապահովման գործակալություններում պրակտիկ գործունեություն ծավալողներին, ուսանողներին և ոլորտի հետազոտողներին, որոնք հնարավորություն կունենան ներկայացնելու իրենց փորձն ու ուսումնասիրությունները, առաջադրելու և փորձարկելու նոր գաղափարներ, ինչպես նաև ստանալու արձագանքներ շահակիցներից և գործընկերներից: Ակնկալվում է, որ բոլոր զեկույցները կուղեկցվեն բուռն քննարկումներով` խթանելով գործընկերային ուսուցումը:

Զեկույցների դրույթները հոդվածի տեսքով ներկայացնելու առաջին փուլի վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 30-ն է: Նշված ժամկետից հետո ներկայացված դիմում-հայտերը չեն ընդունվում: Հոդվածի դրույթները պետք է ներառեն հոդվածի մեթոդաբանությունը, հիմնական արդյունքներն ու եզրակացությունը: Ամբողջական հոդվածը պետք է ներկայացնել համաժողովից հետո` համաձայն ներքոհիշյալ ժամանակացույցի:

Խրախուսվում են.

 1. Այն հոդվածները, որոնք արտացոլում են, թե ինչպես են ուսումնական հաստատությունները և գործակալությունները հարմարեցնում որակի ապահովման մեխանիզմները` ինստիտուցիոնալ, ծրագրային և դասընթացային մակարդակներում ուսուցման արդյունավետության խթանման համար:
 2. Տարբեր հեռանկարներ ունեցող առաջարկները (օր.`լավագույն փորձի օրինակ` մշակված որակի արտաքին ապահովման գործակալության և համալսարանի հետ, Եվրոպական և այլ ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված համատեղ զարգացումներ` հայկական գործընկեր կազմակերպությունների ներառմամբ):
 3. Ուսանողների հետ համագործակցությամբ ներկայացվող առաջարկները:

Հոդվածները կներկայացվեն և կքննարկվեն սեկցիոն նիստերի ժամանակ:

Հարկ է նշել, որ համաժողովի ընթացքում մասնակիցներն ազատ են ընտրելու, թե որ սեկցիոն նիստին կցանկանան մասնակցել` հիմնվելով հոդվածների դրույթների վրա, որոնք կներառվեն ՈԱԱԿ-ի կայքէջում և բուկլետում: Հետևաբար, բոլոր հեղինակները պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն իրենց դրույթներին, որոնք պետք է լինեն հակիրճ, համապատասխանեն հոդվածի բովանդակությանը և հետաքրքրեն համաժողովի մասնակիցներին: Կազմակերպիչներն իրավունք ունեն բարեփոխելու դրույթները, որպեսզի ապահովեն համապատասխանություն հոդվածի բովանդակությանը: Հոդվածների հակիրճ և ոչ շատ երկար վերնագրերը հեղինակներին հնարավորություն կտան` գրավելու մեծ լսարանի ուշադրությունը:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Հոդվածը պետք է նվիրված լինեն հետևյալ դրույթներից մեկը.

 1. Հետազոտություն. որակի ապահովման հետ առնչվող հայեցակարգերի, գաղափարների և փաստերի վերլուծություն և քննարկում` կրթության քաղաքանության և պրակտիկայի ներառմամբ:
 2. Քաղաքականություն. օրինակ՝ կրթության քաղաքականության հատուկ մոտեցման փորձ` ըստ հնարավոր գործածության կամ այլ համատեքստ փոխանցելու ակնկալիքով:
 3. Պրակտիկա. ազգային կամ միջազգային մակարդակով որակի ապահովման պրակտիկաների կոնկրետ դեպքի ուսումնասիրություն, հաջողության գործոնների, մարտահրավերների կամ հնարավոր խնդիրների վերլուծություն:

Հոդվածներից ակնկալվում են լավագույն փորձի փոխանակման քննարկումներ, որակի ապահովման վերաբերյալ նոր գաղափարներ, մասնակիցներից ակնկալվող հետադարձ կապ:

Հոդվածների դրույթները կներկայացվեն 45 րոպե տևողությամբ սեկցիոն նիստերի ժամանակ: Հոդվածի ներկայացմանը տրվում է առավելագույնը 20 րոպե, որին կհաջորդեն քննարկումները: Հոդվածի հեղինակները պետք է որոշակիացնեն նիստի ընթացքում ներկայացվող զեկույցները` հնարավորություն ընձեռելով հարցեր տալու և քննարկումներ իրականացնելու:

ՀՈԴՎԱԾԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 1. Հոդվածում պետք է նշվեն հեղինակի կամ համահեղինակների անունները` ընդգծելով համաժողովի ժամանակ զեկուցողի անունը:
 2. Հոդվածը պետք է ներառի հեղինակների կարճ ինքնակենսագրական (առավելագույնը 150 բառ):
 3. Ամբողջական հոդվածը պետք է պարունակի ոչ ավելի քան 3000 բառ (բացառությամբ մեջբերումների):
 4. Հոդվածին պետք է կցել նաև ամփոփում` առավելագույնը 150 բառ:
 5. Այն դեպքում, երբ հոդվածը ամբողջական չի ներկայացվել զեկույցից առաջ, ապա պետք է ներկայացված լինեն հոդվածի հիմնական դրույթները ոչ ավելի քան 1000 բառով: Հոդվածի դրույթներում պետք է ներկայացվեն կիրառված մեթոդաբանությունը, արդյունքները և եզրակացությունները: Համաժողովի խմբագրակազմը ընտրության համար կուսումնասիրի զեկույցի համառոտագիրը, եթե ամբողջական հոդվածը ներկայացված չէ:

Այսպիսով` ամբողջական հոդվածը կարելի է ներկայացնել համաժողովից հետո` համաձայն ստորև ներկայացված ժամանակացույցի:

 1. Պետք է հստակեցնել հոդվածի տեսակը (հետազոտություն, քաղաքականություն, պրակտիկա):
 2. Հոդվածը սեկցիոն նիստի համար պետք է ներառի երկու կամ երեք ուսումնառության վերջնարդյունքներ:

ՀՈԴՎԱԾԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

Հոդվածները կգնահատվեն համաժողովի խմբագրակազմի կողմից` հիմնվելով հետևյալ չափանիշների վրա:

 1. Հոդվածը հստակ արտահայտում է մասնակցի նպատակադրումը, որը կհետաքրքրի մասնակիցներին:
 2. Փաստարկումները, զարգացումը և կառուցվածքը տրամաբանական են, կապակցված և հասկանալի:
 3. Հոդվածն ունի գիտահանրամատչելի բովանդակություն:
 4. Հոդվածն ապահովում է հիմք շահագրգիռ քննարկումների համար:
 5. Որևէ լավագույն փորձ ներկայացնող հոդվածները վերլուծական են, արտացոլում են զեկուցողի սեփական փորձը և պարզ նշում փորձի կիրառության հաջողությունները և խոչընդոտները:
 6. Առևտրային բնույթ կրող առաջարկները չեն ընդունվում:

ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Բոլոր առաջարկները պետք է ներկայացվեն` ըստ այս համաժողովի հրավերին կից ձևաչափի` մինչև դեկտեմբերի 30-ը, 2015 թ. ուղարկելով նամակ info@anqa.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Խնդրում ենք չուղարկել հայտերը PDF տարբերակով:

Բոլոր դիմում-հայտերը կուսումնասիրվեն համաժողովի խմբագրակազմի կողմից: Ընտրված հոդվածների հեղինակները համաժողովի մասնակցության համար կտեղեկացվեն մինչև հունվարի 15-ը: Ընտրված զեկույցները կամ հոդվածները կարող են ստանալ որոշակի մեկնաբանություններ` բարեփոխումների տեսքով մինչև զեկույցի` համաժողովին ներկայացնելը: Սահմանափակ ռեսուրսների պատճառով մեկնաբանություններ չեն տրամադրվի այն առաջարկներին, որոնք չեն համապատասխանի կից ներկայացված պահանջներին:  

Ամբողջ նամակագրությունը կլինի էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

30 դեկտեմբեր, 2015

Հայտերն ընդունվում են մինչև դեկտեմբերի 30-ը Word ձևաչափով: Հայտի ձևաչափը կարող եք ներբեռնել www.anqa.am կայքէջից և ուղարկել info@anqa.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Նշված ժամկետից հետո ուղարկված հայտերը չեն ընդունվում: Ոչ լիարժեք հայտերը չեն դիտարկվում:

15 հունվար, 2015

Հայտերի ընդունման կամ մերժման մասին կտեղեկացվի էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Ընդունված հայտերը կուղարկվեն խմբագրակազմի կողմից կատարված մեկնաբանություններով:

17 հունվար, 2016

Ընդունված հոդվածների համառոտագրերը կտեղադրվեն ՈԱԱԿ–ի կայքէջում: Համաժողովի նիստերի օրվա և ժամի մասին տեղեկությունները կնշվեն համաժողովի օրակարգում:

21-22 հունվար, 2016

Համաժողով (համաժողովի իրականացման վայրի մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի)

Հունվարի վերջ, 2016

Վերջնական հոդվածները և Power-Point ծրագրով ներկայացվող զեկույցները կտեղադրվեն ՈԱԱԿ-ի կայքէջում և համաժողովի նյութերի ժողովածուի մեջ:

Փետրվարի վերջ, 2016

Զեկույցների վերջնական տեքստերը կներկայացվեն: 

Հունիսի վերջ, 2016

Համաժողովին ներկայացված հոդվածներն ու զեկուցումները կտպագրվեն համաժողովի նյութերի ժողովածուի մեջ:  

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ

ՈԱԱԿ`              Ռուբեն Թոփչյան և Սուսաննա Կարախանյան

Հոդվածները կուսումնասիրվեն միջազգային փորձագետների կողմից, ովքեր կհրավիրվեն համաժողովի խմբագրակազմի կողմից: 

Similar Opportunities


Disciplines

Education

Management

Host Countries

Armenia

Conference Types

Call for Papers