Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Արծրունի Սահակյանի երեք գրքերի շնորհանդեսըOpportunity Cover Image - Արծրունի Սահակյանի երեք գրքերի շնորհանդեսը

Հունիսի 23-ին՝ ժամը 16:00-ին Առնո Բաբաջանյան սրահում (Ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճ) տեղի կունենա պատմական և բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արծրունի Սահակյանի երեք գրքերի շնորհանդեսը:

Ներկայացվող գրքերն են.

«Ժողովրդական քրիստոնեությունը միջնադարյան Հայաստանում»,
«Հայ հին վիպական ավանդույթը և երկրորդ դարի պատմագրությունը»,

«Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» բնագրի պատմություն»:

Մուտքն ազատ է:


Host Country
Event Type
Publish Date
June 22, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up