Yerevan State University (YSU)  Follow

CONF/PROG - Gender Issues in the Contemporary Armenia: From Research to Policy, May 11-12, 2015, Yerevan, Armenia

Publish Date: Apr 20, 2015

Event Dates: from May 11, 2015 12:00 to May 12, 2015 12:00

Yerevan State University (YSU) Center for Gender and Leadership Studies (CGLS) is pleased to announce its third international conference. The conference is entitled Gender Issues in the Contemporary Armenia: From Research to Policy. The conference is devoted to the presentation of twenty-eight (28) policy researches conducted by Armenian social science scholars, with support of CGLS, during 2013-2014. The conference will take place at Balian Hall of YSU (Faculty of International Relations, 4th floor) on May 11-12, 2015. 

For more information please call +37460710390 or send an email to cgls@ysu.am
 
Languages of the conference are Armenian and English with simultaneous translation. 

Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը (ԳՀԱԿ) սիրով հրավիրում է Ջեզ մանակցելու «Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքակնություն» խորագրով երրորդ միջազգային գիտաժողովին: Գիտաժողովը նվիրված է թվով քսանութ հետազոտությունների (28) ներկայացմանը, որոնք իրականացվել են Հայաստանում սոցիալական գիտություններով զբաղվող հետազոտողերի կողմից: Հետազոտությունները իրականացվել են ԳՀԱԿ-ի աջակցությամբ 2013-2014 թթ. ընթացքում: Գիտաժողովը տեղի կունենա ԵՊՀ–ի Պալեանների դահլիճում (Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, 4- րդ հարկ), մայիսի 11-12, 2015: 

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 060710390 հեռախոսահամարով կամ էլեկտրոնային նամակ ուղարկելcgls@ysu.am հասցեին:  
 
Գիտաժողովի լեզուները՝ հայերեն և անգլերեն (զուգահեռ թարգմանությամբ):

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

GENDER ISSUES IN THE CONTEMPORARY ARMENIA: FROM RESEARCH TO POLICY

Պալեանների անվան դահլիճ, 11-12 մայիսի, 2015/ Balian Hall, May 11-12, 2015

Օրակարգ/ Agenda

11 մայիսի, 2015/May 11, 2015

9:30-10:00- Գրանցում/Registration

10:00-10:15- Բացման խոսք/Welcoming Speech

 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ/ GENDER DISCOURSE IN THE MODERN ARMENIAN SOCIETY

10:15-11:30 «Գենդերային Բարոմետր» հետազոտության արդյունքների ներկայացում/Presentation of Gender Barometer Research Results

Գոհար Շահնազարյան, ԳՀԱԿ, Յուլիանա Մելքումյան, ԵՊՀ/Gohar Shahnazaryan, CGLS, Yuliana Melkumyan, YSU

11:30-11:45   Հայաստանյան գենդերային դիսկուրսի վերլուծություն/Armenian Gender Discourse Analysis

Աննա Հարությունյան, անկախ հետազոտող/Anna Harutyunyan, an independent researcher/

11:45-12:00  Վերծանելով կնոջը արդի հայաստանյան քաղաքական դիսկուրսում/Deciphering Women in the Armenian Political Discourse

Ռուզաննա Ծատուրյան, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ/Ruzanna Tsaturyan, RA Institute of Archaeology and Ethnography of National Academy of Science

12:00-12:15 Գենդերային անհավասարություն և առօրյա պրակտիկաներ. հիմնախնդիրներ և մարտահրավերներ/ Gender Inequality and Everyday Practices: Problems and Challenges

Աղասի Թադևոսյան, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ/Aghasi Tadevosyan, RA Institute of Archaeology and Ethnography of National Academy of Science

12:15-12:30  Քննարկում/Discussion

12:30-13:00 Սուրճի ընդմիջում/Coffee Break

 

ԿԱՆԱՆՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ և ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ/ WOMEN’S POLITICAL AND ECONOMIC PARTICIPATION

13:00-13:15   ՏՒՄ ընտրություններում կանանց քաղաքական մասնակցությունը. խնդիրներ և հեռանկարներ/ Political Participation of Women in the Elections for the Local Territorial Administration Bodies: Problems and Perspectives

Հասմիկ Շափաղաթյան, ԵՊՀ/ Hasmik Shapaghatyan, YSU

13:15-13:30 ՀՀ-ում կանանց քաղաքական մասնակցության խթանումը. առկա նախաձեռնությունները, հիմնախնդիրները և հեռանկարները/ Strengthening Women’s Political Participation in the Republic of Armenia: Existing Efforts, Challenges and Opportunities

Աննա Մելիքյան, Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ ՀԿ/Anna Melikyan, Civil Society Institute NGO

13:30-13:45   Գենդերային ճեղքվածքը Շիրակի մարզի ձեռներեցության բնագավառում /Gender Gap in Entrepreneurship in Shirak Region

Կարինե Մկրտչյան, Կանանց տարածքներ ՀԿ/Karine Mkrcthyan, Women’s Spaces NGO

13:45-14:00 Հողի վրա աշխատող կինը. տնտեսական զբաղմունքներ, սոցիալական և ընտանեկան կարգավիճակ/ Woman in Rural Livelihood in Armenia: Economic Activities, Social and Family Status

Մխիթար Գաբրիելյան, ԵՊՀ/ Mkhitar Gabrelyan, YSU

 

14:00-14:15    Քննարկում/Discussion

14 00- 15:00   Ճաշի ընդմիջում/Lunch

ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ/ WOMEN AND CAREER DEVELOPMENT

15:00-15:15   Աջակցություն, թե՞ կանխում. բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները/Promotion or Prevention? Socio-cultural Factors in Women’s Academic Career Building

Նարինե Խաչատրյան, ԵՊՀ/ Narine Khachatryan, YSU

15:15-15:30 Գենդերային գործոնը հանրային ծառայության էթիկայում. հայաստանյան հանրային կազմակերպությունների ուսումնասիրություն/Gender Factor in Ethics of Public Service: Survey of Armenia Public Organizations

Տաթևիկ Սարգսյան, ԵՊՀ/ Tatevik Sargsyan, YSU

15:30-15:45 Գենդերային բաղադրիչի ներառումը Հայաստանում ՏՀՏ զարգացման ու տեղեկատվական հասարակության ձևավորման քաղաքականության մեջ/The Inclusion of Gender Component in ICT Development Policy and Information Society Building in Armenia

Նարինե Աբազյան, Կանայք և տեղեկատվական հասարակություն, Անի Մանուկյան, ԳՀԱԿ/ Narine Abazyan, Women and Information Society, Ani Manukyan, CGLS

 

15:45-16:00   Քննարկում/Discussion

16:00- 16:30   Սուրճի ընդմիջում/Coffee Break

 

ԿՆՈՋ ԴԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ/ REPRESENTATION AND PERCEPTION OF WOMEN’S ROLE IN ARMENIAN SOCIETY

16:30-16:45   Առնականությունն ու գենդերային բռնությունը հայկական սերիալներում/Gendered Power in Armenian Soap Operas: Women, Masculinity and Violence

Աննա Գևորգյան, Անի Կոջոյան, ԵՊՀ/ Anna Gevorgyan, Ani Kojoyan, YSU

16:45-17:00   Հայ կնոջ կերպարը զանգվածային լրատվամիջոցներում. գենդերային զգայունությունից գենդերային կարծրատիպեր/Armenian Woman Image in Mass Media (TV): From Gender Sensitivity to Gender Stereotypes

Լիլիթ Շաքարյան, ԵՊՀ/ Lilit Shakaryan, YSU

17:00-17:15 Կանանց դերի ընկալումները Հայաստանում գործող ավանդական և ոչ ավանդական կրոնական կազմակերպությունների կողմից/Women Role Perceptions in Traditional and Non-Traditional Religious Communities in Armenia

Հովհաննես Հովհաննիսյան, ԵՊՀ/Hovhannes Hovhnannisyan, YSU

17:15-17:30   Discussion/Քննարկում

17:30-18:00         Օրվա ամփոփոմ՝ պրոֆ. Սեսիլիա Մենջիվար, Արիզոնայի պետական համալսարան

                              Summary of the day by Prof. Cecilia Menjivar, Arizona State University

 

 

 

12 մայիսի, 2015/May 12, 2015

ԳԵՆԴԵՐ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱ/ GENDER AND MIGRATION

10:00-10:15 Միգրացիայի ազդեցությունը գենդերային դերերի փոփոխության վրա ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում/

The Impact of Migration on Transformation of Gender Roles in the Gegharqunik Region of Armenia

Սինարա Նավոյան, ԳՀԱԿ/ Sinara Navoyan, CGLS

10:15-10:30 Հայ սեզոնային աշխատանքային միգրանտների կանանց ՄԻԱՎ/ՍՃՓՎ-ի ռիսկի հետ կապված գործոնների հետազոտություն. ռիսկը նվազեցնելուն ուղղված առաջարակությունների մշակում/ Investigation of Factors Associated with the Elevated HIV/AIDS risk of Female Sex Partners of Armenian Seasonal Labor Migrants: Developing Recommendations aimed to Address the Risk

Կարինե Մարկոսյան, Առողջապահական կրթություն ասոցիացիա/ Karine Markosyan, Health Education Association NGO

10:30-10:45 Հակաբեղմնավորիչների և հղիության արհեստական ընդհատման հետ կապված ընկալումները և փորձը միգրանտ ամուսիններ ունեցող կանանց շրջանում/Գեղարքունիքի մարզում Perceptions and Experiences with Contraception and Abortion among Women with Migrants Husbands in Gegharkunik

Անի Ջիլոզյան, անկախ հետազոտող/Ani Jilozyan, an independent researcher

10:45-11:00 Տարեց կանանց սոցիալական և առողջական հիմնախնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված սոցիալական և առողջապահական ծառայությունները ՀՀ գյուղական համայնքներում/Gender Aspects of Aging in Rural Armenia: Health and Well-being of Elderly Women in Rural Communities of Armenia

Եվգինե Վարդանյան, ԵՊՀ/ Yevghine Vardanyan, YSU

11:00-11:15   Քննարկում/ Discussion

 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՆԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ/ GENDER BASED VIOLENCE AND DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

11:15-11:30   Սեռական բնույթի հետապնդումները աշխատավայրում որպես կանանց մասնագիտական առաջընթացին խոչընդոտող գործոն. Հայաստանի արդի իրավիճակի սոցիոլոգիական վերլուծություն/Sexual Harassment in the Workplace as a Hindering Factor for the Women in their Career Promotion: Sociological Analyses of the Present Situation in Armenia

Նվարդ Մելքոնյան, Յուլիանա Մելքումյան, ԵՊՀ/Nvard Melkonyan, Yuliana Melkumyan, YSU

11:30-11:45 Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները որպես ընտանիքում գենդերային խտրականության արտահայտում/Sex-selective Abortion as a Part of Gender Discrimination in the Armenian Family

Աննա Ոսկանյան, ԵՊՀ/Anna Voskanyan, YSU

11:45-12:00 Մարդկանց թրաֆիքինգ՝ զոհային վարքի մասին իրազեկում ու կանխարգելում/Human Trafficking: Awareness Raising on Victim Behavior and Its Prevention

Քնարիկ Առաքելյան, ԵՊՀ/ Knarik Arakelyan, YSU

12:00-12:15 Ներառական առողջապահական ծառայութուններ հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար/Inclusive Medical Services for Women with Disabilities

Զարուհի Բաթոյան, Հույսի կամուրջ ՀԿ/Zaruhi Batoyan, Bridge of Hope NGO

12:15-12:30   Քննարկում/Discussion

12:30-13:00  Սուրճի ընդմիջում/Coffee Break

 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/GENDER SOCIALIZATION AND EDUCATION

13:00-13:15   Գենդերային սոցիալականացման գործընթացի վերլուծություն. հայ ընտանիքներում կանանց և աղջիկների կարգավիճակն ու հեռանկարները/ Gender Socialization Process Analysis: Perspectives and Status of Girls and Women in Armenian Families

Լիլիթ Գարգրցյան, Ինգա Մանուկյան, ԵՊՀ/ Lilit Gargrtsyan, Inga Manukyan,YSU

13:15-13:30  Գենդերային պրակտիկաներից դեպի գենդերային քաղաքականություն. դեպքի մասնակցային հետազոտում հայաստանյան հանրային դպրոցական համայնքում/From Gender Practices to Gender Policy: A Participatory Case Study of Armenian Public School Community

Հարություն Վերմիշյան, Սոնա Բալասանյան, ԵՊՀ/ Harutyun Vermishyan, Sona Balasanyan, YSU

13:30- 13:45- Ավագ դպրոցի գրականության դասագրքերում կին գրողների ընդգրկումը/Introducing Female Authors into High School Curricula of Literature

Հասմիկ Խալափյան, Հայկական Վիրտուալ Քոլեջ/ Hasmik Khalapyan, Armenian Virtual Colleague

13:45-14:00   Քննարկում/ Discussion

14:00-15:00 Ճաշի ընդմիջում/ Lunch

ԿԱՆԱՅՔ, ԿՈՆՖԼԻԿՏ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ/WOMEN, CONFLICT AND SECURITY

15:00-15:15 Կանայք ՀՀ զինված ուժերում. ինքնընկալումը, ներգրավման և հարմարման բարելավման խնդիրներ/ Women in Armenian Armed Forces: Self-perception and Opportunities for the Better Recruitment and Adaptation Policies
Արթուր Աթանեսյան, ԵՊՀ/Artur Atanesyan, YSU

15:15-15:30 Ղարաբաղյան հիմնահարցի լուծումն ըստ Հայաստանի և Ադրբեջանի կանանց ընկալումների/Security Issues from Gender Perspectives: Nagorno Karabakh through the Eyes of Armenian and Azerbaijani Women

Աննա Սարկիսյան, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնՀայաստան/Anna Sarkissyan, Caucasus Research and Resource Center

15:30-15:45 Կանայք ռազմական ոլորտում/Armenian Women in Military Affairs

Աստղիկ Օսյան, Ժողովրդավարության և խաղաղության ինստիտուտ ՀԿ/Astghik Osyan, Institute for Democracy and Peace

15:45-16:00   Քննարկում/Discussion

16:00-16:30 Սուրճի ընդմիջում/Coffee Break

 

16:30- 17:15    Օրվա ամփոփում՝ պրոֆ. Վիկտոր Աղաջանյան, Արիզոնայի պետական համալսարան

                         Summary of the day by Prof. Victor Agadjanian, Arizona State University

 

17:15-17:30 Փակում/Closing

 

Similar Opportunities


Disciplines

Gender Studies

Host Countries

Armenia

Conference Types

Conference Programs