Որակի ապահովման շահակիցների 4-րդ համաժողով, 15-16 դեկտեմբերի, 2016թ., Երևան

Publish Date: Sep 23, 2016

Deadline: Oct 22, 2016

Event Dates: from Dec 15, 2016 12:00 to Dec 16, 2016 12:00

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը  սույն թվականի դեկտեմբերի 12-16-ը  կազմակերպում է «Որակի շաբաթ» միջոցառումների շարքը: Շաբաթվա միջոցառումների շրջանակներում դեկտեմբերի 15-16-ը տեղի կունենա Որակի ապահովման շահակիցների 4-րդ համաժողովը:

Ուսանողակենտրոն ուսուցումը, ուսանողների բազմազան խմբերի առկայությունը և դասավանդման նոր ձևերը վերջին տարիներին կրթական համակարգում խորը փոփոխությունների շարժիչ ուժն են: Ուսումնառության ընթացքում ուսանողներից ակնկալվում է լինել առավել ինքնուրույն, իսկ դասախոսներին խրախուսվում է կիրառել դասավանդման նորարարական մեթոդաբանություն և գնահատման այնպիսի մեթոդներ, որոնք կարտացոլեն վերոնշյալ փոփոխությունները: Արդյունքում  դասախոս-ուսանող փոխհարաբերությունները փոփոխվում են, և այս պարագայում մեծանում է  հետազոտող դասախոսների դերը:

Հատկանշական է, որ դասախոս-ուսանող-գործատու շղթայում  փոխադարձ արդյունավետ կապ ապահովելու ամենագործուն միջոցներից մեկն իր աշխատանքի արդյունքները համակարգված կերպով հետազոտող և վերլուծող  դասախոսներ ունենալն է:

Գիտակցելով խնդրի արդիականությունը հայաստանյան կրթական համակարգի համար` ՈԱԱԿ-ի շահակիցների 4-րդ համաժողովը կանդրադառնա հենց այս խնդիրների քննարկմանը և լավագույն փորձի վերհանմանը:

Կարևորելով դասավանդման և ուսումնառության հետազոտությունը, քաղաքականությունն ու պրակտիկան` համաժողովն իր պլենար (լիակազմ) և սեկցիոն (խմբական) նիստերով կդառնա փորձի փոխանակման լավագույն հարթակ և կքննարկի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ներկայիս զարգացումներն ու ձեռքբերումները Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս:

Համաժողովի նպատակներից են.

 • խթանել արդյունավետ դասավանդման առկա առաջավոր փորձի տարածումը,
 • նպաստել Հայաստանում դասախոսների շարունակական ինքնավերլուծության, ինքնագնահատման և ինքնազարգացման մշակույթի ամրապնդմանը,
 • խրախուսել ոլորտի արդիական խնդիրների վերաբերյալ մասնագիտական քննարկումների ծավալումը և հնարավոր լուծումների դուրսբերումը:

Համաժողովի մասնակիցները հնարավորություն կունենան քննարկել կրթական ծրագրերի և վերջնարդյուքնների, սահմանված նպատակների և առկա իրավիճակի համահունչությունը, տարբեր մակարդակի գիտելիքներով ուսանողներին աճի հավասար հնարավորությունների ապահովման մեթոդաբանությունը և այլն:

Համաժողովի ընթացքում կլինեն նաև վերապատրաստումներ ուղղված ուսումնառության վերջնադյունքների գնահատմանը։

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

ՈԱԱԿ-ի ամենամյա համաժողովը քննարկումների, մասնագիտական զարգացման և փորձի փոխանակման հարթակ է բարձրագույն կրթության որակի ապահովման շահակիցների համար: Համաժողովը կհետաքրքրի բուհերի ռեկտորներին, պրոռեկտորներին, դեկաններին, կրթական ծրագրերի ղեկավարներին, դասախոսներին, որակի ապահովման պատասխանատուներին, ուսանողներին, հետազոտողներին, որակի ապահովման գործակալությունների աշխատակիցներին և բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և որակի ապահովման բնագավառում:

Համաժողովին հնարավոր է մասնակցել թե որպես զեկուցող, թե որպես ունկնդիր ու քննարկումների մասնակից: 

Համաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենն ու անգլերենը:

ԶԵԿՈՒՑՄԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Համաժողովին որպես զեկուցողներ մասնակցելու համար հրավիրում ենք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դասախոսներին, ուսանողներին և ոլորտի հետազոտողներին, որոնք հնարավորություն կունենան ներկայացնելու իրենց փորձն ու ուսումնասիրությունները, առաջադրելու և փորձարկելու նոր գաղափարներ, ինչպես նաև ստանալու արձագանքներ շահակիցներից և գործընկերներից:

Զեկույցների հիմնադրույթները հոդվածի տեսքով ներկայացնելու վերջնաժամկետը  հոկտեմբերի 22-ն է: Նշված ժամկետից հետո ներկայացված դիմում-հայտերը չեն ընդունվում: Հոդվածի հիմնադրույթները պետք է ներառեն հոդվածի մեթոդաբանությունը, հիմնական արդյունքներն ու եզրակացությունը: Ամբողջական հոդվածը պետք է ներկայացնել համաժողովից հետո` համաձայն  կից  ժամանակացույցի:

Խրախուսվում են.

 1. Հոդվածները, որոնք արտացոլում են, թե ինչպես են ուսումնական հաստատությունները և գործակալությունները հարմարեցնում որակի ապահովման մեխանիզմներն ինստիտուցիոնալ, ծրագրային և դասընթացային մակարդակներում ուսուցման արդյունավետության խթանման համար:
 2. Տարբեր հեռանկարներ ունեցող առաջարկները (օր.`լավագույն փորձի ներկայացում` մշակված որակի արտաքին ապահովման գործակալության և համալսարանի հետ, Եվրոպական և այլ ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված համատեղ զարգացումներ` հայկական գործընկեր կազմակերպությունների ներգրավմամբ):
 3. Ուսանողների հետ համագործակցությամբ ներկայացվող առաջարկները:

Հոդվածները կներկայացվեն և կքննարկվեն սեկցիոն նիստերի ժամանակ:

Հարկ է նշել, որ համաժողովի ընթացքում մասնակիցներն ազատ են ընտրելու, թե որ սեկցիոն նիստին կցանկանան մասնակցել` հիմնվելով հոդվածների դրույթների վրա, որոնք հրապարակված են լինելու  ՈԱԱԿ-ի կայքէջում և բուկլետում: Հետևաբար, բոլոր հեղինակները պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն իրենց հիմնադրույթներին, որոնք պետք է լինեն հակիրճ, համապատասխանեն հոդվածի բովանդակությանը և հետաքրքրեն համաժողովի մասնակիցներին: Կազմակերպիչներն իրավունք ունեն բարեփոխելու դրույթները, որպեսզի ապահովեն համապատասխանություն հոդվածի բովանդակությանը: Հոդվածների հակիրճ վերնագրերը հեղինակներին հնարավորություն կտան գրավելու մեծ լսարանի ուշադրությունը:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Կարող են ներկայացվել երեք տիպի հոդվածներ.

 1. Հետազոտություն. որակի ապահովման հետ առնչվող հայեցակարգերի, գաղափարների և փաստերի վերլուծություն և քննարկում` կրթության քաղաքանության և պրակտիկայի ներառմամբ:
 2. Քաղաքականություն. օրինակ՝ կրթության քաղաքականության հատուկ մոտեցման փորձ` ըստ հնարավոր գործածության կամ այլ համատեքստ փոխանցելու ակնկալիքով:
 3. Պրակտիկա. ազգային կամ միջազգային մակարդակով որակի ապահովման պրակտիկաների կոնկրետ դեպքի ուսումնասիրություն, հաջողության գործոնների, մարտահրավերների կամ հնարավոր խնդիրների վերլուծություն:

Հոդվածներից ակնկալվում են լավագույն փորձի փոխանակման քննարկումներ և որակի ապահովման վերաբերյալ նոր գաղափարներ:

Հոդվածների հիմնադրույթները կներկայացվեն 45 րոպե տևողությամբ սեկցիոն նիստերի ժամանակ: Հոդվածի ներկայացմանը տրվում է առավելագույնը 20 րոպե, որին կհաջորդեն քննարկումները: Հոդվածի հեղինակները պետք է որոշակիացնեն նիստի ընթացքում ներկայացվող զեկույցները` հնարավորություն ընձեռելով հարցեր տալու և քննարկումներ իրականացնելու:

ՀՈԴՎԱԾԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 1. Հոդվածում պետք է նշվեն հեղինակի կամ համահեղինակների անունները` ընդգծելով համաժողովի ժամանակ զեկուցողի անունը:
 2. Հոդվածը պետք է ներառի հեղինակների համառոտ ինքնակենսագրականը (առավելագույնը 150 բառ):
 3. Ամբողջական հոդվածը պետք է պարունակի ոչ ավելի քան 3000 բառ (բացառությամբ մեջբերումների):
 4. Հոդվածին պետք է կցել նաև ամփոփում` առավելագույնը 150 բառ:
 5. Այն դեպքում, երբ հոդվածն ամբողջական չի ներկայացվել զեկույցից առաջ, ապա պետք է ներկայացված լինեն հոդվածի հիմնական դրույթները ոչ ավելի քան 1000 բառով: Հոդվածի դրույթներում պետք է ներկայացվեն կիրառված մեթոդաբանությունը, արդյունքները և եզրակացությունները: Եթե ամբողջական հոդվածը ներկայացված չէ, համաժողովի խմբագրակազմն  ընտրության համար կուսումնասիրի զեկույցի համառոտագիրը:

Այսպիսով` ամբողջական հոդվածը կարելի է ներկայացնել համաժողովից հետո` համաձայն ստորև ներկայացված ժամանակացույցի:

 1. Պետք է հստակեցնել հոդվածի տեսակը (հետազոտություն, քաղաքականություն, պրակտիկա):
 2. Հոդվածը պետք է ներառի երկու կամ երեք ուսումնառության վերջնարդյունքներ:

ՀՈԴՎԱԾԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

Հոդվածները կգնահատվեն համաժողովի խմբագրակազմի  կողմից` հիմնվելով հետևյալ չափանիշների վրա.

 1. Հոդվածը հստակ արտահայտում է մասնակցի նպատակադրումը և այն կհետաքրքրի մասնակիցներին:
 2. Փաստարկումները, զարգացումը և կառուցվածքը տրամաբանական են, կապակցված և հասկանալի:
 3. Հոդվածն ունի գիտահանրամատչելի բովանդակություն:
 4. Հոդվածն ապահովում է հիմք շահագրգիռ քննարկումների համար:
 5. Որևէ լավագույն փորձ ներկայացնող հոդվածները վերլուծական են, արտացոլում են զեկուցողի սեփական փորձը և պարզ նշում փորձի կիրառության հաջողություններն ու խոչընդոտները:
 6. Առևտրային բնույթ կրող առաջարկները չեն ընդունվում:

ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Բոլոր առաջարկները պետք է ներկայացվեն` ըստ այս համաժողովի հրավերին կից ձևաչափի` մինչև 2016 թ. հոկտեմբերի 22-ը: Հայտերը հարկավոր է ուղարկել  info@anqa.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Խնդրում ենք հայտերը  չուղարկել PDF տարբերակով:

Բոլոր դիմում-հայտերը կուսումնասիրվեն համաժողովի խմբագրակազմի կողմից: Ընտրված հոդվածների հեղինակները համաժողովի մասնակցության համար կտեղեկացվեն մինչև նոյեմբերի 10-ը: Ընտրված զեկույցները կամ հոդվածները կարող են ստանալ որոշակի մեկնաբանություններ բարեփոխումների համար մինչև զեկույցի` համաժողովին ներկայացնելը: Սահմանափակ ռեսուրսների պատճառով մեկնաբանություններ չեն տրամադրվի այն առաջարկներին, որոնք չեն համապատասխանի ներկայացված պահանջներին:  

Ողջ նամակագրությունը կլինի էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

22 հոկտեմբեր, 2016

Հայտերն ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի 22-ը Word ֆորմատով:Նշված ժամկետից հետո ուղարկված հայտերը չեն ընդունվում: Ոչ լիարժեք հայտերը չեն դիտարկվում:

10 նոյեմբեր, 2016

Հայտերի ընդունման կամ մերժման մասին կտեղեկացվի էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Ընդունված հայտերը կուղարկվեն խմբագրակազմի կողմից կատարված մեկնաբանություններով:

01 դեկտեմբեր, 2016

Ընդունված հոդվածների համառոտագրերը կտեղադրվեն ՈԱԱԿ–ի կայքէջում: Համաժողովի նիստերի օրվա և ժամի մասին տեղեկությունները կնշվեն համաժողովի օրակարգում:

15-16 դեկտեմբեր, 2016

Համաժողով (համաժողովի իրականացման վայրի մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի հետագայում):

Հունվարի վերջ, 2017

Վերջնական հոդվածները և Power-Point ծրագրով ներկայացվող զեկույցները կտեղադրվեն ՈԱԱԿ-ի կայքէջում և համաժողովի նյութերի ժողովածուի մեջ:

Փետրվարի վերջ, 2017

Կներկայացվեն զեկույցների վերջնական տեքստերը: 

Ապրիլի վերջ, 2017

Համաժողովին ներկայացված հոդվածներն ու զեկուցումները կտպագրվեն համաժողովի նյութերի ժողովածուի մեջ, իսկ լավագույն հոդվածները կտպագրվեն գրախոսվող ամսագրում:  

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ

ՈԱԱԿ`Ռուբեն Թոփչյան և Սուսաննա Կարախանյան

Հոդվածները կուսումնասիրվեն միջազգային փորձագետների կողմից, ովքեր կհրավիրվեն համաժողովի խմբագրակազմի կողմից։

ANQA_logo-arm.png-b1c0b

Similar Opportunities


Disciplines

Education

Host Countries

Armenia

Conference Types

Call for Papers