Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի ծրագիր

Publish Date: Oct 05, 2010

Event Dates: from Oct 07, 2010 12:00 to Oct 09, 2010 12:00

«Վան – 2865»

Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված

միջազգային գիտաժողով

Կազմակերպիչներ՝

«Վասպուրական» հայրենակցական միություն,

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ,

մասնակցությամբ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի,

ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի

7-9 հոկտեմբերի, 2010 թ., Երևան

7 հոկտեմբերի, «Մոսկվայի տուն» մշակութագործարարական

կենտրոն, երկրորդ հարկի մեծ դահլիճ

«Խալդի աստծո մեծությամբ…»

10։30 – 11։00 Գիտաժողովի մասնակիցների գրանցում
11։00 – 11։30 Ողջույնի խոսք.

 

- Գագիկ Բեգլարյան, Երևանի քաղաքապետ,

-  Վլադիմիր Բարխուդարյան, ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասա­րա­կական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քար­տուղար,

- Գագիկ Բաղդասարյան, «Վասպուրական» հայրենակցական մի­ու­թյան նախագահ

 

11։30 – 12։45 Առաջին նիստ

 

Նիստավար՝ Պավել Ավետիսյան,

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն, պատմ. գիտ. թեկնածու

11։30 – 11։45 Արսեն Բոբոխյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու­թյան և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Վասպուրականը Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզ-երկա­թե­դար­յան մշակութային զարգա­ցումների համակար­գում»

11։45 – 12։00 Երվանդ Գրեկյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ արևելա­գի­տության ինստիտուտի գիտաշխատող, պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Տուշպա քաղաքը և բիայ­նական (ուրարտական) պետության կազ­մա­վոր­ման որոշ հարցեր»

12։00 – 12։15 Տորք Դալալյան,

 

Մխիթարյան մշա­կութային կենտրոն, Սևր (Ֆրանսիա), պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Վան-Տուշպա մայրա­քա­ղաքի առաջին հիշա­տա­կությունների շուրջ»

12։15 – 12։30 Սիմոն Հմայակյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Արևի քաղաքը»

12։30 – 12։45 Հարցուպատասխան
12։45 – 13։15 Սուրճի ընդմիջում
13։15 – 14։45 Երկրորդ նիստ

 

Նիստավար՝ Հայկ Ավետիսյան,

Երևանի պետական համալսարանի հնագիտության և ազգագրու­թյան ամբիոնի վարիչ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

13։15 – 13։30 Բաբկեն Հարությունյան,

 

Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատ­մության ամ­բիոնի վարիչ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-ան­դամ,

«Սարգոնի 714 թ. արշա­վանքի երթուղու մի քանի մանրամասներ»

13։30 – 13։45 Աշոտ Փիլիպոսյան,

 

«Էթնոս» էթնո-մշա­կու­թային գիտական հե­տազոտությունների կենտրոնի նախագահ, պատմ. գիտ. դոկտոր,

«Նորահայտ սեպագիր արձանագրություն Դրմերդից»

13։45 – 14։00 Միքայել Բադալյան,

 

«Էթնոս» էթնո-մշա­կու­թային գիտական հե­տազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու­թյան և ազգագրու­թյան ինստիտուտի հայցորդ,

«Ուրարտական սեպա­գիր արձանագրու­թյուն­ներով ժայռափոր դռները»

14։00 – 14։15 Արտավազդ Զաքյան,

 

«Էթնոս» էթնո-մշա­կու­թային գիտական հե­տազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու­թյան և ազգագրու­թյան ինստիտուտի հայցորդ,

«Զինատեսակների պատ­կերները Անզաֆի վահա­նի վրա և դրանց զուգա­հեռներն Ուրարտուի կի­րառա­կան արվեստում»

14։15 – 14։45 Հարցուպատասխան
14։45 – 15։45 Ընդմիջում
15։45 – 17։30 Երրորդ նիստ

 

Նիստավար՝ Բաբկեն Հարությունյան

15։45 – 16։00 Հայկ Ավետիսյան,

 

«Վանի թագավորության մշակույթի ուսումնա­սի­րության հիմնախնդիր­ները»

16։00 – 16։15 Հայկ Հակոբյան,

 

Երևանի պետական համալսարանի հնա­գի­տության և ազգագրու­թյան ամբիոնի դոցենտ, պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Վանը հետուրարտական դարաշրջանում»

16։15 – 16։30 Արմինե Գաբրիելյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու­թյան և ազգագրության ինստիտուտի Երվան­դաշատի թեմատիկ խումբ, ավագ լաբորանտ,

«Վանից հայտնաբեր­ված մի կնիք»

16։30 – 16։45 Ալեքսան Հակոբյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ արևելա­գի­տու­թյան ինստիտուտի  «Քրիստոնյա Արևելք» բաժնի վարիչ, պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Մեծ Հայքի Վասպուրա­կան աշխարհը ըստ Է դա­րի «Աշխարհա­ցոյց»-ի»

16։45 – 17։00 Պիտեր Քաուի,

 

Կալիֆորնիայի համալսարանի Լոս-Անջելեսի Նարեկացու անվան հայագիտության բաժնի վարիչ, պրոֆեսոր,

«Թագավորական և վանական գաղափարախոսական բանավեճի նոր էտապը Վասպուրականի արքա Գագիկ Ա-ի օրոք որպես ժամանակաշրջանի առևտրական և տնտեսական վերելքի արդյունք»

17։00 – 17։15 Արփենիկ Ղազարոսյան,

 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատե­նա­դարանի ավագ գիտաշխատող, պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Վասպուրականի գրչու­թյան կենտրոնները»

17։15 – 17։45 Հարցուպատասխան, քննարկում,

 

Գիտաժողովի աշխատանքների առաջին օրվա ամփոփում

8 հոկտեմբերի, ՀՀ ԳԱԱ նախագահության

երկրորդ հարկի նիստերի դահլիճ

«Ժողովուրդ հայոց. Ամենուն առաջ քո վրայ դիր, քո խելքին ու բազուկն ուժ տուր»

10։30 – 11։45 Առաջին նիստ

 

Նիստավար՝ Աշոտ Մելքոնյան,

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ

10։30 – 10։45 Դավիթ Քերթմենջյան,

 

Երևանի ճարտա­րա­պետության և շինա­րարության պետական համալսարանի պրոֆեսոր, ճարտարապետության դոկտոր,

«Վան քաղաքի պատ­մա­ճար­տա­րապետական ժառան­գությունը»

10։45 – 11։00 Էմմա Կոստանդյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի նոր պատմու­թյան բաժնի վարիչ, պատմ. գիտ. դոկտոր,

«Վանի հոգևոր-մշակու­թա­յին-հասարակական գործիչները 19-րդ դարի երկրորդ կեսին»

11։00 – 11։15 Արմեն Կարապետյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Վանի արմենականները որպես հայկական ազգա­յին անդրանիկ կուսակ­ցություն»

11։15 – 11։30 Գեղամ Բադալյան,

 

Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնի ասիստենտ,

«Վանի վիլայեթի հայ բնակչության թվա­քա­նա­կը և տեսակարար կշիռը Առաջին աշխար­համար­տի նախօրյակին»

11։30 – 11։45 Հարցուպատասխան
11։45 – 12։15 Սուրճի ընդմիջում
12։15 – 13։45 Երկրորդ նիստ

 

Նիստավար՝ Էմմա Կոստանդյան

12։15 – 12։30 Գևորգ Ստեփանյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմ. գիտ. դոկտոր,

«Վան-Վասպուրականից գաղթած հայերը Բաքվում 19-րդ դարի վերջին և Առաջին աշխարհա­մար­տի տարիներին»

12։30 – 12։45 Սուրեն Սարգսյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Վանի հերոսամարտը»

12։45 – 13։00 Արմեն Ասրյան,

 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դոցենտ, պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Վանի հայկական նա­հան­գապետությունը հա­յոց նորագույն պետակա­նության նախատիպ»

13։00 – 13։15 Անուշավան Զաքարյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ Պատմաբա­նա­սիրական հանդեսի գլխավոր խմբագրի տե­ղակալ, բանասիրական գիտ. դոկտոր

«Վանը Սերգեյ Գորոդեց­կու կյանքում և ստեղծա­գործության մեջ»

13։15 – 13։30 Հարցուպատասխան
13։30 – 14։30 Ընդմիջում
14։30 – 16։00 Երրորդ նիստ

 

Նիստավար՝ Գևորգ Ստեփանյան

14։30 – 14։45 Ավետիս Հարությունյան,

 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դոցենտ, պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ,

«Վան-Վասպուրականի ազգա­բնակչության 1915 թ. հուլիսյան գաղթը և դրա հետևանքները արևմտա­հայության ճակատա­գրում»

 

14։45 – 15։00 Ռուբեն Սահակյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող,

պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Վան-Վասպուրականի վերաշինությունը 1915 թ. (աշուն) – 1916թ.»

 

15։00 – 15։15 Սուսաննա Հովհաննիսյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականու­թյան ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտ. դոկտոր, դոցենտ,

«Հովհ. Թումանյանի 1915 թ. այցելությունը Վան»

 

15։15 – 15։30 Վարդան Դևրիկյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրակա­նու­թյան ինստիտուտի փոխտնօրեն, բանասիրական գիտ. թեկնածու

«Աղթամարի ժողովրդա­կան ավանդությունները և ստուգաբանությունները»

 

15։30 – 16։00 Հարցուպատասխան, քննարկում,

 

Գիտաժողովի աշխատանքների երկրորդ օրվա ամփոփում

9 հոկտեմբերի, Երևան քաղաքի պատմության թանգարան

«Երկնքում՝ դրախտ, երկրի վրա՝ Վան»

 

10։30 – 11։45 Առաջին նիստ

 

Նիստավար՝ Սվետլանա Պողոսյան,

ՀՀ ԳԱԱ հնագի­տու­թյան և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմ. գիտ. թեկնածու,

10։30 – 10։45 Լևոն Եպիս­կո­պոս­յան*, Աշոտ Հարու­թյունյան, Աշոտ Մար­գար­յան, Զարու­հի Խաչատրյան,

 

*ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, կենսաբանական գիտ. դոկտոր,

«Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանի տարբեր աշ­խարհագրական խմբե­րի միջև առկա գենետիկ փոխառնչությունները»

10։45 – 11։00 Լիլիթ Սիմոնյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ հնագի­տու­թյան և ազգագրության ինստիտուտի գլխավոր ֆոնդապահ,

«Աստղիկ դիցուհու պաշտամունքը Վասպու­րականում և Տարոնում»

11։00 – 11։15 Սվետլանա Պողոսյան,

 

«Վասպուրականի զարդահամալիրը»

11։15 – 11։30 Աստղիկ Իսրայելյան,

 

Հայաստանի պատմու­թյան թանգարանի ավագ գիտաշխատող, պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Մանկական եզակի ապարանջան»

11։30 – 11։45 Հարցուպատասխան
11։45 – 12։15 Սուրճի ընդմիջում
12։15 – 13։30 Երկրորդ նիստ

 

Նիստավար՝

Թամար Հայրապետյան,

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու­թյան և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտ. թեկնածու,

12։15 – 12։30 Սոֆյա Գալֆայան,

 

«Շեն» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու,

«Վանի դպրոցի ասեղ­նա­գործ ժանյակները»

12։30 – 12։45 Կարինե Բազեյան,

 

Շիրակի հայագի­տա­կան հետազոտու­թյուն­ների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող, պատմ. գիտ. թեկնածու,

«Վասպուրականի ասեղ­նա­գործության առանձնա­հատ­կու­թյուն­ները»

12։45 – 13։00 Մոհամմադ Մալեք-Մոհամմադի,

 

Սպահանի (Իրան) պե­տական համալ­սա­րանի հայոց լեզվի և գրակա­նու­թյան ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտ. թեկնածու,

««Շահնամե»-ի հայկական բանահյուսական տար­բե­րակները Վան-Վասպու­րականում»

13։00 – 13։15 Հայկանուշ Մեսրոպյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտ. թեկնածու,

«Վանի բարբառային բա­ռագանձի երախտավոր բառանագիրները»

13։15 – 13։30 Հարցուպատասխան
13։30 – 14։30 Ընդմիջում
14։30 – 16։30 Երրորդ նիստ

 

Նիստավար՝ Հարություն Մարության, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, պատմ. գիտ. դոկտոր

14։30 – 14։45 Վերժինե Սվազլյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու­թյան և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, բանասիրական գիտ. դոկտոր,

«Ակնարկներ վանեցիների պատմական հիշողության գրառ­ման և հրատարակ­ման պատմությունից»

 

14։45 – 15։00 Թամար Հայրապետյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու­թյան և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտ. թեկնածու,

«Վան-Վասպուրականի ժողովրդական հեքիաթ­նե­րը (ըստ 20-րդ դարի երկ­րորդ կեսի գրառումների)»

 

15։00 – 15։15 Էսթեր Խեմչյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու­թյան և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող,

«Կայուն բանաձևերը Վաս­պուրականի հեքիաթ­ներում»

 

15։15 – 15։30 Ալբերտ Միքայելյան,

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի առաջատար մասնագետ,

«Վանի երևելի գերդաստանների պատմությունից (ըստ 19-20-րդ

դարերի նյութերի)»

15։30 – 15։45 Արմեն Սարգսյան,

 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու­թյան և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտ. թեկնածու,

«Վանեցիները անեկդոտ-զվար­ճապատումներում»

15։45 – 16։30 Հարցուպատասխան,

 

Գիտաժողովի աշխատանքների երրրորդ օրվա ամփոփում

Գիտաժողովի աշխատանքների ամփոփում

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia

Conference Types

Conference Programs