2012 Global Undergraduate Exchange Program in Eurasia and Central Asia (Global UGRAD)

Publish Date: Dec 01, 2011

Deadline: Dec 22, 2011

The Government of the United States of America is pleased to announce the 2012 Global Undergraduate Exchange Program in Eurasia and Central Asia (Global UGRAD).  The deadline to submit the application for this program isThursday, December 22, 2011 at 5:00 PM.

If YOU are interested in traveling to the United States to pursue non-degree studies at no cost to you, then read below for more information about the application procedure and the program!

Applicants are encouraged to complete the application online. Please read the online application instructions and Frequently Asked Questions (FAQ) carefully prior to beginning the application.

 • Online application instructions (http://irex.org/sites/default/files/2012-2013%20Global%20UGRAD%20Online%20Application%20Instructions.doc)
 • Online application (https://oas.irex.org/ugrad/Logon?ReturnUrl=%2fugrad)  

Those applicants who cannot complete the application online may download and complete a paper application at the links below (two parts) or use the attached application package. Three (3) complete copies of all application materials must be received by the IREX Armenia Office located at 8 SaryanStreet in Yerevan (or other IREX field office) in one package by 5:00 PM local time onThursday, December 22, 2011.  

 • Paper ApplicationInstructions (http://irex.org/sites/default/files/2012-2013%20Global%20UGRAD%20Paper%20Application%20Instructions.doc)
 • Paper Application (Part 1) (http://irex.org/sites/default/files/2012-2013%20Global%20UGRAD%20Application.pdf)   
 • Paper Application (Part 2) (http://irex.org/sites/default/files/2012-2013%20Global%20UGRAD%20Supplemental%20Form.doc)

For convenience sake, we have also attached the paper application to this email. If you have questions about the application, please emailugrad@irex.am.

The IREX Yerevan office will provide three sets of lectures for interested persons to learn more about the program. They include:

The ‘About the Global UGRAD Program’Informational Lecturewill provide potential applicants with detailed information about the program.

Tuesday, December 6, 2011, 2:00 PM

Wednesday, December 7, 2011, 6:00 PM

Thursday, December 8, 2011, 3:00 PM

Sunday, December 11, 2011, 12:00 PM


The‘Group Application Review’ Lecturewill help applicants ensure they are accurately completing the application form.

Thursday, December 8, 2011, 4:00 PM

Sunday, December 11, 2011, 1:00 PM

Tuesday, December 13, 2011, 3:00 PM

Thursday, December 15, 2011, 2:00 PM

Saturday, December 17, 2011, 12:00 PM

Tuesday, December 20, 2011, 4:00 PM

The ‘How to Write an Essay Lecture”will provide applicants with important insights on how to prepare essays for the application.

Sunday, December 11, 2011, 2:00 PM

Tuesday, December 13, 2011, 4:00 PM

Thursday, December 15, 2011, 3:00 PM

Saturday, December 17, 2011, 1:00 PM

Tuesday, December 20, 2011, 5:00 PM

To register for one of the above lectures, please call 52 66 21, 52 66 23, or 52 66 49. All lectures will take place at the IREX Armenia Conference Room located at 8 Saryan Street in Yerevan. Due to limited seating, only registered persons may attend.

About the Global UGRAD Program: The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) in Eurasia and Central Asia is a program of the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State. The Global UGRAD program provides opportunities for full-time undergraduate students from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan to spend one academic year of non-degree study in a US university or community college. Program fields include accounting, agriculture, anthropology, biology, business, chemistry, computer science, criminal justice, economics, education, engineering, environmental management, geology, hospitality management, international relations, journalism and mass communication, law, physics, political science, psychology, sociology, urban planning, and U.S. studies. Note that other fields will also be considered. Participants are selected through an open, merit-based competition.

All fellows will:

 • Attend classes full-time for one academic year;
 • Perform a minimum of 20 hours of community service in their host city during the first semester; and
 • Complete a part-time internship during their second semester.

Students in their first-year at the time of application will live with host families or in dormitories and will be enrolled in two-year community colleges. All other students will live in dormitories at four-year colleges and universities.

The fellowship is fully funded and provides:

 • J-1 Visa Support;
 • Round-trip travel from fellow’s home city to host institution in the United States;
 • Accident and sickness coverage;
 • Tuition and mandatory university fees;
 • Room and board (housing and meals);
 • Small incidentals allowance;
 • Limited allowance for books; and
 • A wide variety of alumni networking and training opportunities.

 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարոււմ է 2012թ. §Եվրասիայի և Միջին Ասիայի ուսանողների փոխանակման համաշխարհային ծրագիրը¦ (ԳլոբալՅՈՒԳՐԵԴ):Հայցադիմումի ամբողջական փաթեթի հանձնման վերջնաժամկետն է` 201.դեկտեմբերի 22,հինգշաբթի, ժամը 17:00:

Եթե դուք հետաքրքրված եք  առանց կրթական աստիճան ստանալու սովորել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում առանց ձեր ֆինանսական միջոցների, ապա կարող եք  ստորև ծանոթանալԳլոբալ ՅՈՒԳՐԵԴ ծրագրին և ծրագրի հայցադիմումի լրացման հրահանգներին:

Գլոբալ ՅՈՒԳՐԵԴ ծրագրի դիմորդներին խրախուսում ենք հայցադիմումը լրացնել օնլայն ռեժիմով: Մինչև հայցադիմումի լրացնելը խորհուրդ ենք տալիս մանրակրկիտ ծանոթանալ հայցադիմումի լրացման հրահանգներին և հաճախ տրվող հարցերին Frequently Asked Questions (FAQ):

 • Online application instructions  (Օնլայն հայցադիմումի հրահանգներ) (http://irex.org/sites/default/files/2012-2013%20Global%20UGRAD%20Online%20Application%20Instructions.doc)
 • Online application(Օնլայն հայցադիմում) (https://oas.irex.org/ugrad/Logon?ReturnUrl=%2fugrad)  

Դիմորդները, ովքեր չեն կարող օնլայն ռեժիմով լրացնել հայցադիմումը, կարող են ներբեռնել և լրացնել տպելու համար նախատեսված հայցադիմումը (տե’ս առաջին և երկրորդ բաժինները)կամ օգտվել կից ուղարկված հայցադիմումի փաթեթից: Հայցադիմումի ամբողջական փաթեթը երեք օրինակով պետք է ներկայացնեք ք. Երևան, Սարյան 8 հասցեում գտնվող Այռեքսի հայաստանյան գրասենյակ մինչև 2011թ. դեկտեմբերի 22-ը,հինգշաբթի, ժամը17:00-ը (տեղական ժամանակ): 

 • Paper Application Instructions (Տպագիր հայցադիմումի հրահանգներ)(http://irex.org/sites/default/files/2012-2013%20Global%20UGRAD%20Paper%20Application%20Instructions.doc)
 • Paper Application (Part 1) (Տպագիր հայցադիմումի առաջին բաժին)(http://irex.org/sites/default/files/2012-2013%20Global%20UGRAD%20Application.pdf)   
 • Paper Application (Part 2) (Տպագիր հայցադիմումի երկրորդ բաժին)(http://irex.org/sites/default/files/2012-2013%20Global%20UGRAD%20Supplemental%20Form.doc) Այս էլեկտրոնային նամակին կից կարող եք նաև գտնել տպելու համար նախատեսված հայցադիմումը:  Հայցադիմումի վերաբերյալ հարցերը կարող եք ուղղել ugrad@irex.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

Գլոբալ ՅՈՒԳՐԵԴ ծրագրի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով Այռեքսի հայաստանյան գրասենյակը կազմակերպում է երեք տեսակի սեմինարներ ստորև նշված օրերին և ժամերին.

<<Գլոբալ ՅՈՒԳՐԵԴ ծրագրի մասին>> սեմինարներ, որոնց ընթացքում մանրամասն կներկայացվի ծրագիրը:  

Երեքշաբթի,դեկտեմբերի 6, 2011, 14:00

Չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 7, 2011, 18:00

Հինգշաբթի, դեկտեմբերի 8, 2011, 15:00

Կիրակի, դեկտեմբերի 11, 2011, 12:00

 <<Հայցադիմումի խմբային քննարկումներ>> թեմայով սեմինարներ, որոնց ընթացքում կքննարկվի հայցադիմումի ճշգրիտ լրացման կարգը:

Հինգշաբթի, դեկտեմբերի 8, 2011, 16:00

Կիրակի, դեկտեմբերի 11, 2011, 13:00

Երեքշաբթի, դեկտեմբերի 13, 2011, 15:00

Հինգշաբթի, դեկտեմբերի 15, 2011, 14:00

Շաբաթ, դեկտեմբերի 17, 2011, 12:00

Երեքշաբթի, դեկտեմբերի 20, 2011, 16:00

<<Ինչպես գրել շարադրություն>>թեմայով սեմինարներ:

Կիրակի, դեկտեմբերի 11, 2011, 14:00

Երեքշաբթի, դեկտեմբերի 13, 2011, 16:00

Հինգշաբթի, դեկտեմբերի 15, 2011, 15:00

Շաբաթ, դեկտեմբերի 17, 2011, 13:00

Երեքշաբթի, դեկտեմբերի 20, 2011, 17:00

Վերոնշյալ սեմինարներին գրանցվելու համար կարող եք զանգահարել 52 66 21, 52 66 23 կամ 52 66 49 հեռախոսահամարներով: Բոլոր սեմինարները կանցկացվեն Այռեքսի հայաստանյան գրասենյակի (ք. Երևան,Սարյան 8) հանդիպումների սրահում: Տեղերի սահմանափակության պատճառով սեմինարներին կարող են մասնակցել միայն նախապես գրանցված անձինք:  

 • Եվրասիայի և Միջին Ասիայի ուսանողների փոխանակման համաշխարհայինծրագիրը¦ (ԳլոբալՅՈՒԳՐԵԴ) ԱՄՆ-ի պետական քարտուղարության Կրթական և մշակութային հարցերի բաժնի ծրագրերից է: Գլոբալ ՅՈՒԳՐԵԴ ծրագիրը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի,Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Մոլդովայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի,Ուկրաինայի և Ուզբեկստանի բուհերի ուսանողներին մեկ ուսումնական տարի սովորել ԱՄՆ-ի համալսարաններում կամ համայնքային քոլեջներում` առանց գիտական աստիճան ստանալու: 

Գլոբալ ՅՈՒԳՐԵԴ ծրագիրը Հայաստանի քաղաքացիների համար առաջարկում է կրթություն հետևյալ ծրագրային ուսումնական ոլորտներում` հաշվապահություն, գյուղատնտեսություն,մարդաբանություն/ազգագրություն, կենսաբանություն, բիզնես, քիմիա, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, քրեական իրավունք, տնտեսագիտություն, կրթություն, ճարտարագիտություն,շրջակա միջավայրի կառավարում, երկրաբանություն, սպասարկման և տուրիզմի կառավարում,միջազգային հարաբերություններ, լրագրություն և հանրային հաղորդակցություն,իրավագիտություն, ֆիզիկա, քաղաքագիտություն, հոգեբանություն, սոցիոլոգիա,քաղաքաշինություն և ամերիկագիտություն: Ուշադրություն դարձրեք, որ այլ մասնագիտություններ ևս կդիտարկվեն: Մասնակիցներն ընտրվում են բաց մրցութային սկզբունքով: 

Ծրագրի հաղթողները պետք է.

 • Այցելեն դասերի` մեկ ուսումնական տարվա համար նախատեսված դասացուցակի համաձայն;
 • Առաջին ուսումնական կիսամյակի ընթացքում ներգրավվեն աշխատանքների մեջ(առնվազն 20 ժամ),
 • Ինչպես նաև երկրորդ ուսումնական կիսամյակի ընթացքում մասնակցեն ուսումնական պրակտիկայի

Առաջին կուրսի ուսանողները կբնակվեն հանրակացարաններում կամ ամերիկյան ընտանիքներում և կհաճախեն երկամյա համայնքային քոլեջներ: Մյուս բոլոր ուսանողները կհաճախեն քառամյա համալսարաններ կամ քոլեջներ և կբնակվեն հանրակացարաններում:

Կրթաթոշակն ամբողջովին ֆինանսավորված է և ապահովում է.

 • աջակցություն J-1 վիզա ստանալու հարցում
 • դիմորդի բնակավայրից ԱՄՆ-ում հյուրընկալող բուհ երկկողմանի ճանապարհորդության ծախսերը 
 • բժշկական ապահովագրություն
 • համալսարանի ուսման վարձը և անհրաժեշտ ուսումնական վճարները
 • ամսական կրթաթոշակ ապրուստի ծախսերի համար
 • դրամական միջոցներ հնարավոր այլ ծախսերի համար
 • գրքեր ձեռք բերելու համար միջոցներ
 • շրջանավարտների համար նախատեսված համագործակցության և վերապատրաստման բազմաթիվ ծրագրերի մասնակցելու հնարավորություն 
 

Similar Opportunities