Հոդվածների տպագրման հրավեր - ՀՊՄՀ «Պատմություն և իրավունք» տարեգիրք

Publish Date: May 06, 2015

Deadline: Sep 15, 2015

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը բոլոր մասնագետներին հրավիրում է  «Պատմություն և իրավունք» տարեգրքում տպագրելու համար ներկայացնել հոդվածներ:

ՀՊՄՀ Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի «Պատմություն և իրավունք» տարեգիրքը գիտական հոդվածների ժողովածու է, որը տպագրվում է տարեկան մեկ անգամ:

Տարեգրքի 1-ին համարը նվիրվելու է Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին: Այն նախատեսվում է հրատարակել 2015թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Բոլոր հոդվածները պետք է էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկվեն մինչև սեպտեմբերի 15-ը, հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` scientific.journal@yahoo.com :

 1. Պարբերականում հրատարակման ենթակա հոդվածները գրախոսվում են:
 2. Հրատարակման ներկայացված հոդվածները չպետք է հրատարակված լինեն:
 3. Տարեգրքում հոդվածներ կարող են ներկայացնել նաև ասպիրանտներ և մագիստրոսներ՝ գիտական ղեկավարի և համապատասխան ամբիոնի երաշխավորությամբ:
 4. Տարեգիրքը տպագրում է հոդվածներ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով։
 5. Հոդվածը պետք է ունենա հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն ամփոփումներ, տառաչափը` 10:
 6. Հոդվածը պետք է ունենա A4 (210x297) չափի տպագիր մինչև 20 էջ ծավալ, վերևից, ներքևից, աջից և ձախից` 20 մմ:
 7. Տառատեսակը՝ հայերենը` Sylfaen, ռուսերենը և անգլերենը` Times New Roman, տառաչափը` 12, միջտողային հեռավորությունը` 1,5, տողերի հավասարեցումը` աջ և ձախ կողմերին` առանց տողադարձի:
 1. Յուրաքանչյուր հոդվածի վերջում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով պետք է ներկայացված լինի հեղինակի մասին տեղեկատվություն՝ գիտական կոչում, աստիճան, պաշտոն, կազմակերպություն, գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ, էլեկտրոնային հասցե:
 2. Հոդվածի վերնագիրը գրել գլխատառերով, վերնագրից հետո` հոդվածի հեղինակի անունը, հայրանունը, ազգանունը, բանալի բառերը` 10 բառից ոչ ավելի, որից հետո հոդվածի բովանդակությունը:
 3. Հոդվածի ներածական մասում պետք է ներկայացվի թեմայի նորույթը:
 4. Բոլոր ծանոթագրություններն ու հղումները պետք է տրվեն տողատակում, յուրաքանչյուր էջից կատարելով հղման նոր համարակալում։
 5. Յուրաքանչյուր հոդվածի վերջում պետք է տրվի օգտագործված գրականության ցանկ։ Օգտագործված գրականության ցանկում առկա բոլոր հրապարակումները պետք է հղված լինեն հոդվածում։
 6. Յուրաքանչյուր հղված հրապարակման ամբողջական տվյալները պետք է արտացոլվեն տվյալ հրապարակման վրա կատարվող առաջին հղման մեջ։ Նույն հրապարակման վրա հետագա հղումները պետք է տրվեն կրճատ տարբերակով, կամ ընդունված փոխարինող բառերով:

Similar Opportunities


Eligible Countries

Artsakh (Nagorno-Karabakh)

Host Countries

Armenia