«Հովսեփ Օրբելին և հայ մշակութային ժառանգությունը» Համատեղ գիտաժողով, մայիսի 20-21, 2017

Publish Date: May 18, 2017

Event Dates: from May 20, 2017 12:00 to May 21, 2017 12:00

ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ մշակութաբանության ամբիոն

Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան 

«Հովսեփ Օրբելին և հայ մշակութային ժառանգությունը» Համատեղ գիտաժողով

(նվիրված Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 130-ամյակին)

Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան, Ծաղկաձոր

(մայիսի 20-21, 2017)

Օրակարգ

Օր 1-ին (20.05.2017)

11:00-11:15-Բացման խոսք, Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարանի ավագ գիտաշխատող Գերասիմ Մկրտչյան. Հովսեփ Օրբելին Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի հիմնադիր:

ԵՊՀ մշակութաբանության ամ-բիոնի վարիչ, պ.գ.դ., պրոֆ. Համլետ Պետրոսյան։

Նիստ 1. Մշակութային ժառան-գություն և մշակութային քաղա-քականություն

Նիստավար`Սառա Նալբանդյան

Դիսկուսանտ`Յուլիա Անտոնյան

11:15-11:30–Արցախահայ ժառանգու-թյունը Հովսեփ Օրբելու հայ-աղվա-նական «դեգերումներում», պ․ գ․ դ․, պրոֆ. Համլետ Պետրոսյան։

11:30-11:45–Հովսեփ Օրբելու ժողովրդա-գիտական գործունեությունը, բ․ գ․ դ․ Թամար Հայրապետյան։

11:45-12:00–Վաղմիջնադարյան Հայաս-տանի քառակող կոթողները, 3-րդ կուրսի ուս․ Արթուր Ղամբարյան, գիտ․ ղեկ․՝ Ի․ Ղարիբյան։

12:00-12:15–Մշակութային ժառանգու-թյունը և հասարակությունը. Արցախի Տիգրանակերտ, 4-րդ կուրսի ուս․ Դիաննա Սահակյան, գիտ․ ղեկ․՝ Հ․ Պետրոսյան։

12:15-12:30–Մշակութային ժառան-գության պահպանությունը. տեսական մոտեցումները, միջազգային փորձը և հայաստանյան գործընթացները, ասպիրանտ Արմինե Տիգրանյան, գիտ․ ղեկ․՝ Հ․ Պետրոսյան։

12:30-12:45–Մշակութային քաղաքա-կանության ձևավորման առաջին քայլերը Խորհրդային Հայաստանում․ տեսական վերլուծություն, ասպիրանտ Հայկուհի Մուրադյան, գիտ․ ղեկ․՝ Հ․ Պետրոսյան։

12:45-13:00-Գավառի խաչքարերի պահ-պանությունն ու հանրահռչակումը, 4-րդ կուրսի ուս․ Գոհար Գալստյան, գիտ․ ղեկ․՝ Հ․ Պետրոսյան։

13:00-13:30-Ելույթների քննարկում

13:30-14:00- ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

Նիստ 2. Ժամանակակից մշակութային գործընթացներ

Նիստավար` Հայկուհի Մուրադյան

Դիսկուսանտ` Լյուբա Կիրակոսյան

14:00-14:15–Պատմաճարտարապետա-կան ժառանգության պահպանության խնդիրները Կեչառիսի վանական հա-մալիրի օրինակով, ճ․ թ․, պրոֆ.Լյուբա Կիրակոսյան։

14:15-14:30–Նկատառումներ 20-րդ դա-րի առաջին կեսի հայ մտա-վորականության «մշակութապահպան» առաքելության վերաբերյալ, պ․ գ․ թ․ Յուլիա Անտոնյան։

14:30-14:45–Սասնա Ծռեր էպոսը որպես ազգային պատում և ինքնության խորհդանիշ. ձևավորումն ու առանձ-նահատկությունները, պ․ գ․ թ․ Արսեն Հակոբյան։

14:45-15:00–Օպերային դրամատուր-գիայի խնդիրը և Օպերային թատրոնի հիմնադրումը Երևանում,    արվեստա-գիտ. թ․ Սառա Նալբանդյան։

15:00-15:15–Ստեղծագործական միու-թյունների գործունեությունը խորհըր-դային և հետխորհրդային շրջանում, 4-րդ կուրսի ուս․ Էլլի Գալցևա, գիտ․ ղեկ․՝ Հ․ Մուրադյան։

15:15-15:30–Համակարգչային խաղե-րում մշակութային ժառանգության ներկայացման փորձ (Սասունցի Դավիթ խաղի օրինակով), մագիստրանտ Լուսինե Անգելուշ, գիտ․ ղեկ․՝ Մ․ Գալստյան։

15:30-15:45–Հողի ճարտարապետութ-յուն․ ներածական դրույթներ, 3-րդ կուրսի ուս․ Համազասպ Աբրահամյան, գիտ․ ղեկ․՝ Հ. Պետրոսյան։

15:45-16:15–Ելույթների քննարկում

Օր 2-րդ (21.05.2017)

Նիստ 3. Թանգարանագիտություն

Նիստավար` Արմինե Տիգրանյան

Դիսկուսանտ` Թամար Հայրապետյան

10:00-10:15-Գաֆեսճեան արվեստի կենտրոնի կրթական նախագծերը, 4-րդ կուրսի ուս․ Շուշան Զաքարյան, գիտ․ ղեկ․՝ Հռ․ Պիկիչյան։

10:15-10:30-Էքսկուրսիան և էքսկուր-սավարը ժամանակակից զբոսա-շրջային մշակույթում, 3-րդ կուրսի ուս․ Ջուլիետտա Գրիգորյան, գիտ․ ղեկ․՝ Հռ․ Պիկիչյան։

10:30-10:45-«Մեր մանկության տանգո»-ի մարդաբանական վերլուծություն, 4-րդ կուրսի ուս․ Գայանե Պապոյան, գիտ․ ղեկ․՝ Ս. Նալբանդյան։

10:45-11:00-Համալսարանական թան-գարանների գիտակրթական գոր-ծառույթները, 4-րդ կուրսի ուս․ Քրիստինե Այվազյան, գիտ․ ղեկ․՝ Հռ․ Պիկիչյան։

11:00-11:15-Ինքնասպանությունների մշակութաբանական ընկալումները հայ մշակույթում, 3-րդ կուրսի ուս․ Ինգա Հարությունյան, գիտ․ ղեկ․՝ Ն․ Մարգարյան։

11:15-11:30-Կատարյալ կինը հայ ավանդական և արդի Հայաստանյան ընկալումներում, 3-րդ կուրսի ուս․ Աիդա Մարուքյան, գիտ․ ղեկ․՝ Ն․ Մարգարյան։

11:30-12:00-Ելույթների քննարկում

12:00-12:30-Գիտաժողովի արդյունքների ամփոփում

12:30-13:00- ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

14:00-Այցելություն Կեչառիսի վանական համալիր

Similar Opportunities