Arpa-Sevan, Armenia  Follow

Ախատանք - Պլանատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ-ճարտարագետ, Արփա-Սևան ԲԲԸ

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Աշխատանք` Պլանատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ-ճարտարագետ

Աշխատանքային վայր` «Արփա-Սևան» ԲԲԸ,  ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20

Պահանջներ`

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն և/կամ Պլանատնտեսագիտական բաժնի ճարտարագիտությունմասնագիտությունների գծով:
 • 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական  աշխատանքային ստաժ: 

  Պլանատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ-ճարտարագետի գիտելիքներն ու հմտությունները.

- արտադրատնտեսական և ֆինանսատնտեսական գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրական ևնորմատիվային իրավական ակտերի իմացություն,

- բիզնես-պլանների մշակման կարգի իմացություն,

- աշխատավարձի ձևերի և կարգերի էֆեկտիվ կիրառման, կատարելագործման խթանման, նյութական ևբարոյական խթանման պայմանների, աշխատանքի նորմավորման մեթոդների, պարգևատրման մասինդրույթների իմացություն,

- աշխատանքների, ըստ բանվորների  մասնագիտությունների  և ծայառողների պաշտոնների որակավորման բնութագրերի, աշխատանքների  և բանվորների  տարիֆիկացիայի, ծառայողների պաշտոնականդրույքների,  աշխատավարձի  լրացուցիչ  վճարումների, հավելումների և պարգևատրումների  հաշվարկմանկարգի իմացություն,

- աշխատանքի և աշխատավարձի ցուցանիշների պլանավորման, հաշվառման և վերլուծման մեթոդներիիմացություն,

- աշխատանքի գործելաձևի և մեթոդների, աշխատաժամերի ծախսերի  չափման,  տեխնիկապես հիմնավորված նորմերի հաշվարկի հետազոտման  համար  կիրառվող տեխնիկական միջոցներիիմացություն,

- վիճակագրական հաշվառման և պլանային-հաշվառման փաստաթղթավորման հաշվետվություններըկազմելու ժամկետների և կարգի իմացություն,

- ապրանքների, արտադրանքի, ծառայությունների ինքնարժեքի որոշման, նյութական և աշխատանքայինծախսերի, մեծածախ և մանրածախ գների նորմատիվների մշակման կարգի իմացություն,

- աշխատանքային օրենսդրության հիմունքների իմացություն,

- ներքին աշխատանքային կարգապահության կանոնների իմացություն,

- աշխատանքի պաշտպանության կանոնների և նորմերի իմացություն:

- հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,

-MS Office համակարգչային ծրագրերի իմացություն:

Պլանատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ-ճարտարագետը պաշտոնի է նշանակվում և պաշտոնից ազատվում ընկերության գլխավոր տնօրենի հրամանով՝ բաժնի պետի ներկայացմամբ և անմիջապես ենթակա է բաժնի պետին:

Պարտականություններ`

 • Կազմակերպել ընկերության արտադրատնտեսական հեռանկարային և ընթացիկ պլանների մշակումը:
 • Կազմակերպել վիճակագրական հաշվառումը, պլանային-հաշվառման փաստաթղթավորումը:
 • Իրականացնել աշխատանքի և աշխատավարձի ցուցանիշների պլանավորումը, հաշվառումը և վերլուծումը:
 • Իրականացնել աշխատանքների, ըստ բանվորների մասնագիտությունների  և ծայառողների պաշտոններիորակավորման  բնութագրերի, աշխատանքների  և բանվորների  տարիֆիկացիայի, ծառայողների պաշտոնականդրույքների,  աշխատավարձի  լրացուցիչ  վճարումների, հավելումների և պարգևատրումների  հաշվարկումը:
 • Իրականացնել ապրանքների, արտադրանքի, ծառայությունների ինքնարժեքի որոշման, նյութական ևաշխատանքային ծախսերի, մեծածախ և մանրածախ գների որոշման աշխատանքները:
 • Ուսումնասիրել ընկերության տնտեսագիտական գործունեության կազմակերպման հայրենական ևարտասահմանյան փորձը:
 • Կատարել պլանատնտեսագիտական բաժնի պետի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ: 

Աշխատանքային օրերը և ժամերը`
Երկուշաբթիից ուրբաթ, 09:00-17:30, ընդմիջում՝ 13:00-13:30:

Աշխատավարձի մասին`
ՊՏԲ տնտեսագետ-ճարտարագետի պաշտոնային տարիֆային դրույքաչափը, կախված փաստացի կատարվածաշխատանքից, կորոշվի պայմանագրի համաձայն: Բացի տարիֆային աշխատավարձից աշխատողին վճարվում ենհավելավճարներ և պարգևավճարներ՝ ելնելով փաստացի կատարած աշխատանքի արդյունքներից: Աշխատավարձըկվճարվի բանկային փոխանցման միջոցով:

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia