Arpa-Sevan, Armenia  Follow

Ախատանք- Արտադրատեխնիկական բաժնի ճարտարագետ, Արփա-Սևան ԲԲԸ

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Աշխատանք` Արտադրատեխնիկական բաժնի ճարտարագետ

Աշխատանքային վայր` «Արփա-Սևան» ԲԲԸ,  ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20

Պահանջներ`

 • Բարձրագույն կրթություն շինարարություն (հիդրոտեխնիկական և/կամարդյունաբերական և քաղաքացիական) մասնագիտությունների գծով:
 • 1 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական  աշխատանքային ստաժ: 

  ԱՏԲ ճարտարագետի գիտելիքներն ու հմտությունները.

- ՀՀ օրենսդրության և շինարարական կազմակերպություններիգործունեությունը կարգավորող այլ նորմատիվա-իրավաբանականակտերի իմացություն,                                        

- շինարարության պլանների մշակման և հաստատման կարգիիմացություն,

- շինարարական աշխատանքների վարման տեխնոլոգիայի և եղանակների,շինարարական նորմերի ու կանոնների իմացություն,

- համընդհանուր շինարարական և բնակելի` այդ թվում`հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային օբյեկտների շինարարությանոլորտում նախահաշիվների մշակում և կազմում,

- ստորգետնյա և հատուկ (ցցային և ցեմենտացիոն ) աշխատանքներիհամար նախահաշիվների մշակում  և կազմում,

- նախագծա-նախահաշվային և այլ տեխնիկական փաստաթղթերիմշակման և  ձևակերպման կարգի իմացություն, հաշվառման վարումը ևշինարարության բնագավառում ընկերության գործունեության մասինհաշվետվությունների կազմում,

- շինարարական աշխատանքների, օբյեկտների ընդունման կարգի և նրանցորակի վերահսկման եղանակների իմացություն,

- հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,

-Auto CAD, MS Office համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն:

ԱՏԲ ճարտարագետը պաշտոնի է նշանակվում և պաշտոնից ազատվում ընկերության գլխավոր տնօրենի հրամանով՝  բաժնի պետի ներկայացմամբ և անմիջապես ենթակա է  բաժնի պետին:

Պարտականություններ`

 • Իրականացնել շինարարա-մոնտաժային աշխատանքների կատարմանտեխնիկական հսկողությունը:
 • Ստուգել շինարարա-մոնտաժային աշխատանքների, ինչպես ևկառուցվածքների ծավալների համապատասխանությունը հաստատվածնախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին, աշխատանքային գծագրերին,շինարարական նորմերին ու կանոններին, ստանդարտներին, տեխնիկականպայմաններին, աշխատանքի պաշտպանման նորմերին:
 • Մասնակցել շինարարության ընթացքում առաջացող նախագծային լուծումների փոփոխության քննարկմանն ու համաձայնեցմանը,անհրաժեշտության դեպքում գործարարաբար լուծել նյութերի, շինվածքների,կառուցվածքների (առանց շինարարական օբյեկտների որակի իջեցման)փոխարինման հարցերը:
 • Ուսումնասիրել շինարարա-մոնտաժային աշխատանքների իրականացմանժամկետների խափանման և որակի վատթարացմանը բերող պատճառները,մասնակցել դրանց վերացման գործին:
 • Իրականացնել ավարտված շինարարա-մոնտաժային աշխատանքների ևօբյեկտների տեխնիկական ընդունումը, ձևակերպել անհրաժեշտտեխնիկական փաստաթղթերը:
 • Մասնակցել շինարարական օբյեկտների ընդունման և դրանց շահագործմանհանձնման հանձնաժողովների աշխատանքին:
 • Հաշվառման ենթարկել ավարտված շինարարա-մոնտաժայինաշխատանքները և պատրաստել շինարարության պլանների ավարտմանհաշվետվությունների համար անհրաժեշտ տվյալները:   
 • Իրականացնել օբյեկտների շինարարության համար պատրաստվածնախահաշվային փաստաթղթերի ստուգում, արժեքի հաշվարկներ,կատարված աշխատանքների հաշվառում:
 • Կազմել նախահաշվային փաստաթղթեր լրացուցիչ աշխատանքների համար:
 • Իրականացնել պատվիրատուից ստացված նախահաշվային փաստաթղթերիստուգում և եզրակացություններ պատրաստել դրանց որակի մասին:
 • Համաձայնեցնել նախագծային կազմակերպության և պատվիրատուի հետնախահաշիվները, նյութերի և լրացուցիչ ծախսերի արժեքիգնահաշվարկները, կատարված աշխատանքների ամփոփագրերը,մասնագրերը, կատարված աշխատանքների արձանագրությունները ևտոկոսային արտահայտությունները:
 • Վարել սահմանված  հաշվետվությունները:
 • Գործուղումներ, այդ թվում նաև կազմակերպության մարզայինմասնաճյուղեր. 
 • Կատարել արտադրատեխնիկական բաժնի պետի կողմից տրված այլհանձնարարություններ: 

Աշխատանքային օրերը և ժամերը`
Երկուշաբթիից ուրբաթ, 09:00-17:30, ընդմիջում՝ 13:00-13:30:

Աշխատավարձի մասին`
ԱՏԲ ճարտարագետի պաշտոնային տարիֆային դրույքաչափը, կախված փաստացի կատարված աշխատանքից, կորոշվի պայմանագրի համաձայն: Բացի տարիֆային աշխատավարձից աշխատողին վճարվում են հավելավճարներ և պարգևավճարներ՝ ելնելով փաստացի կատարած աշխատանքի արդյունքներից:Աշխատավարձը կվճարվի բանկային փոխանցման միջոցով:

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia