Աշխատանք - Դրամաշնորհների կառավարիչ, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ

Publish Date: Oct 13, 2021

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՀԿ-ում

Պաշտոնը`  դրամաշնորհների կառավարիչ
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 40 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը` հնարավորինս շուտ

Վայրը` Երևան, Հայաստան, Սարյան 12

Անմիջական ղեկավար՝ ծրագրի տնօրեն

Աշխատանքի նկարագրություն

Կազմակերպությունը փնտրում է դրամաշնորհների կառավարչի, որը կմիանա ԹԻՀԿ փոքր թիմին և պատասխանատու կլինի Կազմակերպության դրամաշնորհների և  ենթադրամաշնորհների կառավարման և վերահսկման համար: Դրամաշնորհների կառավարիչը անմիջականորեն հաշվետու կլինի ծրագրի տնօրենին: 

Աշխատանքային գործառույթներ

Կազմակերպության դրամաշնորհների և ենթադրամաշնորհների ֆինանսական կառավարում՝ կազմակերպության ընթացակարգերին, տեղական  օրենսդրության և  շնորհատու կազմակերպության պահանջներին համապատասխան, մասնավորապես`

Ֆինանսական հոսքերի կառավարում/վերահսկողություն

§  կազմակերպել ենթադրամաշնորհների մրցույթի ողջ գործընթացը, այդ թվում՝ հայտարարությունների մշակում, դիմումների հավաքում, ընտրության հանձնաժողովի  աշխատանքների կազմակերպում, արդյունքների ամփոփումը և այլն

§  ապահովել ենթադրամաշնորհառուների կարողությունների գնահատում մինչ դրամաշնորհների տրամադրումը

§  իրականացնել կազմակերպության կողմից ստացված/տրված դրամաշնորհների/ենթադրամաշնորհների  ֆինանասկան հոսքերի նկատմամբ վերահսկողություն՝ ապահովելով ծրագրերի ֆինանսական և հաշվապահական գործունեության համապատասխանությունը տեղական օրենսդրության, շնորհատուի և կազմակերպության  պահանջներին

§  ապահովել ֆինանսական կատարողականության հաշվետվությունների ժամանակին և ճշգրիտ ներկայացումը ենթադրամաշնորհառուների կողմից և վերլուծել կատարված ծախսերի համապատասխանությունը ենթադրամաշնորհային պայմանագրի պայմանների, ծրագրային պլանների, ինչպես նաև տեղական օրենսդրության, շնորհատուի և կազմակերպության պահանջների համաձայն՝ ձեռնարկելով համապատասխան միջոցներ շեղումների դեպքում

§  վերահսկել ենթադրամաշնորհառուների կողմից գնումների իրականացումը շնորհատուի և կազմակերպության պահանջների համաձայն  և հաստատել գնահարցման արդյուքները՝ ըստ անհրաժեշտության 

§  հաստատել ենթադրամաշնորհային բյուջեի փոփոխությունները՝ համաձայնեցնելով ծրագրի տնօրենի հետ

§  ապահովել ֆինանսական աուդիտի անցկացումը սահմանված ծրագրերի համար

Փաստաթղթերի և հաշվետվությունների մշակում

§  մշակել/թարմացնել Կազմակերպության ֆինանսական կառավարման և դրամաշնորհային/ենթադրամաշնորհային կառավարման քաղաքականության և համակարգի ներդրման աշխատաքները և հետամուտ լինել դրա իրականացմանը

§  մշակել և ներկայացնել պարբերական ֆինանսական հաշվետվություններ շնորհատու կազմակերպություններին՝ ըստ սահմանված ժամկետների և շնորհատու կազմակերպությունների պահանջների

§  աջակցել կազմակերպության տարեկան և ծրագրային բյուջեների մշակմանը

§  մշակել/թարմացնել ենթադրամաշնորհային պայմանագրերը/համաձայնագրերը (և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի ձևանմուշները, ներառյալ ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն)  և ապահովել դրանց կնքումը ենթադրամաշնորհառուների հետ տեղական օրենսդրության, շնորհատուի և կազմակերպության  պահանջների համաձայն

 

Հաղորդակցություն

 

§  կազմակերպել/անցկացնել կողմնորոշիչ հանդիպումներ ենթադրամաշնորհառուների հետ՝  ներկայացնելով շնորհատու և կազմակերպության պահանջները ընտրված ենթադրամաշնորհառուներին ֆինանսական մասով 

§  ապահովել պատշաճ հաղորդակցություն դրամաշնորհատուների/ենթադրամաշնորռահու(ներ)ի ֆինանսական պատասխանատուների հետ, ինչպես նաև ԹԻՀԿ ծրագրային թիմերի հետ

§  տրամադրել ընթացիկ աջակցություն և խորհրդատվություն ենթադրամաշնորհառուներին, ինչպես նաև կազմակերպության ծրագրային թիմերին

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

Մասնագիտական կոմպետենցիաներ

 • բարձրագույն կրթություն կամ համապատասխան ուսուցում ֆինանսների, տնտեսագիտության կամ այլ առնչվող ոլորտում
 • դրամաշնորհների կառավարման  առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • բյուջեի մոնիթորինգի և վերլուծության կարողություններ
 • հաշվետվությունների մշակման փորձ և կարողություններ
 • տարբեր տեսակի շնորհների, այդ թվում դրամաշնորհների և ենթադրամաշնորհների տրամադրման մեխանիզմների իմացություն
 • բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • հայերենի և անգլերենի իմացություն
 • Excel-ի գերազանց իմացություն, ՀԾ-ի իմացությունը՝ ցանկալի
 • ԱՄՆ ՄԶԳ և ԵՄ դրամաշնորհների և պայմանագրերի ընթացակարգերով աշխատանքային փորձառությունը պարտադիր է

Լրացուցիչ կոմպետենցիաներ

 • ուշադրություն մանրամասների նկատմամբ և վերլուծական հմտություններ
 • թիմային և անկախ աշխատելու կարողություն
 • խնդիրների լուծման և պլանավորման հմտություններ
 • շարունակական զարգացում ՝ կատարելության ձգտումով և նվիրվածություն
 • տարաբնույթ առաջադրանքներ կատարելու և սթրեսային իրավիճակներում գործելու ունակություն

·         պատասխանատվության բարձր զգացողություն

Նախընտրելի թեկնածուն պետք է լինի կազմակերպության ընդհանուր արժեքների կրողը:

Ինչպես դիմել

Եթե դուք համապատասխանում եք վերը նշված պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը, հետաքրքրության նամակը՝ հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով jobs@transparency.am հասցեին՝ առարկայի մեջ նշելով «դրամաշնորհների կառավարիչ» բառը: Սույն հայտարարությունն ուժի մեջ է մինչև թափուր աշխատատեղի համալրումը։

Ընտրւթյունը կիրականացվի ինքնակենսագրականի հիման վրա։ Կապ կհաստատվի միայն ընտրության առաջին փուլն անցած թեկնածուների հետ՝ հարցազրույցի հրավիրելու նպատակով:

Կազմակերպության մասին

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2000թ.՝ ներկայացնելով Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ համաշխարհային հակակոռուպցիոն շարժումը Հայաստանում: Կազմակերպության հիմնական արժեքներն են թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, օրինավորությունը, համարձակությունը, արդարությունը և ժողովրդավարությունը:

Կազմակերպության առաքելությունն է կոռուպցիան նվազեցնելու ու ժողովրդավարությունն ամրապնդելու ճանապարհով նպաստել լավ կառավարմանը Հայաստանում:  Կոռուպցիայի դեմ պայքարում շոշափելի արդյունք­ների հասնելու համար մենք սահմանել ենք երկարարատև տեսլականն՝ «Ձևավորել պայքարող քաղա­քացի հանուն կոռուպցիայից զերծ Հայաս­տա­նի», որն ընկած է կազմակեր­պու­թյան 2016-20թթ. ռազմավարու­թյան հիմքում:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Մարդկային ռեսուրսների հավաքագրումն իրականացնելիս մենք առաջնորդվում ենք «հավասար աշխատանքային հնարավորություններ» սկզբունքով` բացառելով ռասայական, գենդերային, կրոնական, ազգային կամ էթնիկական, տարիքային կամ սահմանափակ աշխատունակության պատճառով որևէ խտրականության դրսևորումները՝ հիմք ընդունելով բաց և ազատ մրցակցությունը՝ անաչառ և զուրկ որևէ տեսակի առանձնահատուկ վերաբերմունքից:

Similar Opportunities


Eligible Countries

Armenia

Host Countries

Armenia