National Academy of Sciences of the Republic of Armenia  Follow

PROGRAM – Second International Congress on Armenian Studies “Armenian Studies and the Challenges of Modern Times”, 17–19 October, 2013, Yerevan

Publish Date: Oct 17, 2013

Event Dates: from Oct 17, 2013 12:00 to Oct 19, 2013 12:00

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
National Academy Sciences of the Republic of Armenia
Национальная академия наук Республики Армения

Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները» 

17–19 հոկտեմբերի, 2013 թ.

ԾՐԱԳԻՐ

Second International Congress on Armenian Studies “Armenian Studies and the Challenges of Modern Times” 

17–19 October, 2013

PROGRAM

Второй международный арменоведческий конгресс “Арменоведение и вызовы современности”

17–19 октября 2013 г.

ПРОГРАММА

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ
OPENING CEREMONY OF THE CONGRESS AND PLENARY SESSION
ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Բացման խոսք

ՀՀ ԳԱԱ նախագահ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյան
Opening Speech
Academician Radik Martirosyan, President of NAS RA

Ողջույնի խոսք 
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան
Welcome Speech
Serge Sargsyan, President of the Republic of Armenia

Հայրապետական բարեմաղթանք 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն հայոց կաթողիկոս
Patriarchal Blessing 
His Holiness Karekin II Catholicos of All Armenians

Հայրապետական բարեմաղթանք 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Մեծի տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս
Patriarchal Blessing
His Holiness Aram I Catholicos of the Great House of Cilicia

Ողջույններ 
Greetings

Զեկուցումներ
Reports

Յուրի Սուվարյան (Հայաստան), Գևորգ Բարդակչյան (ԱՄՆ),Վալենտինա Կալցոլարի (Շվեյցարիա), Սերգեյ Սայադով(Ռուսաստան)
Հայագիտության արդի վիճակը և խնդիրները
Yuri Suvaryan (Armenia), Kevork Bardakjian (USA), Valentina Calzolari(Switzerland), Sergey Sayadov (Russia) 
The Current State and the Issues of the Armenian Studies

Հրանուշ Հակոբյան (Հայաստան)
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները և հայագիտության հիմնախնդիրները 
Hranush Hakobyan (Armenia)
Homeland-Diaspora Relations and the Issues of the Armenian Studies 

Արամ Սիմոնյան (Հայաստան)
Հայագիտության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները
Aram Simonyan (Armenia)
The Problems of the Armenian Studies and their Ways of Solution

Աշոտ Մելքոնյան (Հայաստան)
Պատմագիտության հիմնախնդիրները աշխարհաքաղաքական նոր պայմաններում
Ashot Melkonyan (Armenia)
The Problems of the Armenian Historiography at the Present Stage

Տ. Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյան (Հայաստան)
Հայ եկեղեցին և հայագիտությունը
His Eminence Archbishop Yeznik Petrosyan (Armenia) 
The Armenian Church and the Armenian Studies

Երուանդ Զորեան (Հայաստան)
Նոր ուսումնական տեխնոլոգիաների դերը հայագիտության բնագավառում
Yervant Zorian (Armenia)
New Educational Technologies in the Field of the Armenian Studies

 

17.10.2013
Բաժանմունք ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
Section HISTORY 
Секция ИСТОРИЯ 
 
Բաժանմունքի ղեկավար` Աշոտ Մելքոնյան (Հայաստան) 
Chairman of the Section: Ashot Melkonyan (Armenia)
Руководитель секции – Ашот Мелконян (Армения)

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание 
12:30–14:00 

Նախագահողներ` Վլադիմիր Բարխուդարյան (Հայաստան), Հ. Լևոն Զէքիեան (Իտալիա) 
Chairpersons: Vladimir Barkhudaryan (Armenia), Fr. Levon Zekiyan (Italy)
Председатели – Владимир Бархударян (Армения), От. Левон Зекиян (Франция)
 
Ալբերտ Մուշեղյան (Հայաստան)
Հայկազունիների հարստության վերականգնումը Ուրարտուում մ.թ.ա. 585 թ. . նրա հիմնադիր Արմենիոս թագավորը 
Albert Musheghyan (Armenia)
Restoration of the Haykazun Dynasty in Urartu in 585 B.C. and its Founder King Armenios

Ռոբերտ Ղազարյան (Հայաստան)
Խեթագիտությունը Հայաստանում. ներկա, անցյալ և ապագա
Robert Ghazaryan (Armenia)
Hittitology in Armenia: Past, Present and Future

Ալեքսան Յակոբեան (Հայաստան)
«Առանշահիկ – Միհրանեան» տոհմաբանական առասպելի պատմական հիմքը
Aleksan Hakobyan (Armenia)
The Historical Basis of the "Aranshahiks – Mihranids" Genealogical Legend

Рафаил Зинуров /Уфаеци/ (Россия).
Армянское оружие против македонской фаланги – источники и факты
Rafail Zinurov /Ufaeci/ (Russia)
Armenian arms against the Macedonian phalanx – sources and facts

Gérard Dédéyan (France)
The Military Role of the Armenians in Cyprus
Ժիրայր Տէտէեան (Ֆրանսիա) 
Հայերի ռազմական դերը Կիպրոսում

Isabelle Augé (France)
Reflections on the Letters of Nersēs Šnorhali and the Function of Catholicos in the 12th Century
Իզաբելլ Օժե (Ֆրանսիա)
Անդրադարձ Ներսես Շնորհալու նամակներին և կաթողիկոսի գործառույթներին XII դարում

Dickran Kouymjian (France)
Codicology and the Present State of Armenian Manuscript Studies
Տիգրան Կոյումճեան (Ֆրանսիա)
Հայկական ձեռագրագիտությունը և ձեռագրերի ուսումնասիրությունների արդի վիճակը

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание 
15:00–16:30 
 
Նախագահողներ` Աշոտ Մելքոնյան (Հայաստան), Ժիրայր Տէտէեան (Ֆրանսիա)
Chairpersons: Ashot Melkonyan (Armenia), Gérard Dédéyan (France)
Председатели – Ашот Мелконян (Армения), Жирайр Дедеян (Армения)

Էդուարդ Դանիելյան (Հայաստան)
Հայաստանի և այլ երկրների պատմության թուրք-ադրբեջանական կեղծարարությունների քննադատությունը
Eduard Danielyan (Armenia)
The Criticism of Turkish-Azerbaijani Falsifications of the History of Armenia and Other Countries

Մհեր Հովհաննիսյան (Հայաստան)
Համացանցային քարոզչության հակահայկական դրսևորումները (Հայաստան)
Mher Hovhannisyan (Armenia)
Anti-Armenian Manifestations of Internet Propaganda

Մանեա (Էռնա) Շիրինյան (Հայաստան)
Ակնարկներ հայ միջնադարյան դպրության պատմությունից
Manea Erna Shirinian (Armenia)
Sketches on the History of Armenian Medieval Education

Виада Арутюнова-Фиданян (Россия)
Роль армян-халкидонитов в Армении, Византии и странах византийского культурного круга
Viada Arutyunova-Fidanyan (Russia)
The Role of the Armenian-Chalcedonians in Armenia, Byzantium and in the Lands of the Byzantine Cultural Area

Արտաշես Շահնազարյան (Հայաստան)
Զաքարյան Հայաստանի իրավական կարգավիճակի շուրջ
Artashes Shahnazaryan (Armenia)
On the Legal Status of the Zakaryan Armenia

Արսեն Շահինյան (Ռուսաստան)
Արմինիյա արաբական նահանգի ու նրա վարչական միավորների բնակչության մոտավոր թվաքանակը
Arsen Shahinyan (Russia)
The Approximate Number of the Population of Arab Province of Arminiya and its Administrative Units

Հայրապետ Մարգարյան (Հայաստան)
Գագիկ Ա-ի արտաքին քաղաքականությունը
Hayrapet Margaryan (Armenia)
Foreign Policy of Gagik I Bagratuni

18.10.2013 

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание 
9:30–11:00 

Նախագահողներ` Ալեքսան Յակոբեան (Հայաստան), Վիադա Հարությունովա-Ֆիդանյան (Ռուսաստան)
Chairpersons: Aleksan Hakobyan (Armenia), Viada Arutyunova-Fidanyan (Russia)
Председатели – Алексан Акопян (Армения), Виада Арутюнова-Фиданян (Россия)

Նիստը նվիրվում է պրոֆեսոր Պարույր Մուրադյանի հիշատակին
The session is dedicated to the memory of Professor Paruyr Muradyan
Сессия посвящается памяти профессора Паруйра Мурадяна

Ազատ Բոզոյան (Հայաստան)
Կիլիկյան Հայաստանը Բյուզանդական կայսրության ընկալումներում (Կոմնենոսների դարաշրջան)
Azat Bozoyan (Armenia)
Cilician Armenia in the Perception of Byzantine Empire (During the Komnenian Period)

Claude Mutafian (France)
About Some Classical Mistakes Concerning Cilician Armenia
Կլոդ Մութաֆեան (Ֆրանսիա)
Կիլիկյան Հայաստանին վերաբերող որոշ դասական սխալների մասին

Mariya Romanova (France)
Les Espions en Cilicie, Première Rencontre avant la Confrontation
Մարիա Ռոմանովա (Ֆրանսիա)
Լրտեսները Կիլիկիայում, առաջին հանդիպումը հակամարտությունից առաջ

Գաբրիելլա Ուլուհոճեան (Իտալիա)
Արեւելեան եւ Կեդրոնական Եւրոպայի մէջ Հայոց վաղ ներկայութեան նոր վկայութիւն մը՝ Ֆիրենցէի Մեդիչէա Լաւրենցիանա գրադարանի ձեռ. S. MARCO 790
Gabriella Uluhogian (Italy)
Una testimonianza della precoce presenza degli Armeni nell’ Europa orientale centrale: il ms. S. Marco 790 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze

Anna Shirinian (Italy)
The Armenians in Medieval Rome
Աննա Շիրինեան (Իտալիա) 
Հայերը միջնադարյան Հռոմում 

Varoujan Aharonian (Italy)
The Places and Paths of Armenians’ Presence in Rome over the Centuries
Վարուժան Ահարոնյան (Իտալիա)
Հայերի դարավոր ներկայությունը Հռոմում

Marie-Anna Chevalier (France)
The Charitable and Hospital Practices of the Military Orders and the Armenian Sovereigns: Parallels and Cross-checkings.
Մարի-Աննա Շեվալիե (Ֆրանսիա)
Բարեգործական ու խնամատարական օրդենների գործունեությունը և հայ տիրակալները. զուգահեռներ և խաչաձև ստուգումներ
 

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание 

11:30–13:00 

Նախագահողներ` Էդուարդ Դանիելյան (Հայաստան), Գաբրիելլա Ուլուհոճեան (Իտալիա)
Chairpersons: Eduard Danielyan (Armenia), Gabriella Uluhogian (Italy)
Председатели – Эдуард Даниелян (Армения), Габриелла Улуоджян (Италия)

Վահան Բայբուրդյան (Հայաստան)
Հայերը և լևանտյան առևտուրն ուշ միջնադարում
Vahan Baibоurtian (Armenia)
The Armenians and the Levantine Trade in the Late Medieval Period

Кжыштоф Стопка (Польша)
Армяне и Армянский вопрос в польской политике с XV до XVIII века
Krzysztof Stopka (Poland)
Armenians and Armenian Question in Polish Politics from the 15th to 18th Centuries

Анджей Зэмба (Польша)
Армянский вопрос в политической и гумманитарной деятельности поляков и Польши в XIX и в первой половине XX века
Andrzej Zięba (Poland)
Poland and Poles Towards Armenian Question, 19th and First Half of 20th Century

Ирина Скворцова (Беларусь)
Армянские текстильные мануфактуры Речи Посполитой
Irina Skvortsova (Belarus)
Armenian Textile Manufactories of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Ирина Гаюк (Украина)
Роль армянских колоний в развитии Юго-Западного региона Украины
Irina Hayuk (Ukraine)
The Role of the Armenian Colonies in Development of Southwest Region of Ukraine

Рубен Атоян (Беларусь)
Методика создания серии обзорних карт армянского исторического и культурного наследия на примере «Карты армянских колоний на землях Речи Посполитой»
Ruben Atoyan (Belarus)
Techniques of the Armenian Heritage Reference Map Creation on the Base of the “Map of Armenian Colonies in the Land of Polish-Lithuanian Commonwealth” 

Nare Kupelian (USA)
Armenian Communities of the Ottoman Empire: Transformation from Religious Identification to Ethnic Awareness
Նարե Կուպելյան (ԱՄՆ)
Օսմանյան կայսրության հայ համայնքների զարգացումը էթնիկ իրազեկության
 
Երրորդ նիստ / Third Session / Третье заседание 

14:00–15:30
Նախագահներ` Էդիկ Մինասյան (Հայաստան), Վարդան Մատթէոսեան (ԱՄՆ)
Chairpersons: Edik Minasyan (Armenia), Vartan Matiossian (USA)
Председатели – Едик Минасян (Армения), Вардан Матеосян (США)

Ալբերտ Խառատյան (Հայաստան)
Ամիրայությունը որպես դաս պոլսահայ համայնքում (18-րդ դարի երկրորդ կես-1860-ական թթ.)
Albert Kharatyan (Armenia)
The Amirate as a Class in the Armenian Community of Constantinople

Արտակ Մաղալյան (Հայաստան)
Արցախի մելիքությունները
Artak Maghalyan (Armenia)
The Meliqdoms of Artsakh

Օլեքսանդր Բոժկո (Ուկրաինա)
Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի հայ տարեգրությունը որպես XVI–XVII դարերի կարևոր պատմա-մշակութային հուշարձան
Oleksandr Bozhko (Ukraine)
Armenian Chronicle of Town Kamyanets-Podilskyi as an Important Historic and Cultural Heritage of the 16th–17th Centuries.

Ֆելիքս Մովսիսյան (Հայաստան)
Մխիթարյան միաբանության անդամները Նապոլեոն Բոնապարտի մասին
Feliks Movsisyan (Armenia)
The Members of Mekhitarist Congregation on Napoleon Bonaparte

Balint Kovacs (Germany)
On the Myths of Belonging to the Origin: Armenians about Hungarians and Themselves in Transylvania in the 19th Century
Բալինտ Կովաշ (Գերմանիա)
Ծագման առասպելների վերաբերյալ. հայերը հունգարացիների և իրենց մասին XIX դարի Տրանսիլվանիայում

Վարդան Մատթէոսեան (ԱՄՆ)
Ամերիկեան հակագաղթականական հոսանքը եւ հայերը (1890–1914)
Vartan Matiossian (USA)
Anti-Immigrationism in the U.S. and the Armenians (1890–1914)

Քնարիկ Ավագյան (Հայաստան)
Հայապահպանության և հողապահպանության դրսևորումը ԱՄՆ հայ համայնքում պատմական տարբեր շրջափուլերում
Knarik Avakian (Armenia)
The Expression of Preserving Armenianness and Land in the U.S. Armenian Community During Different Historical Periods

19.10.2013 

Չորրորդ նիստ / Fourth Session / Четвертое заседание
9:30–11:00 


Նախագահներ` Կարեն Խաչատրյան (Հայաստան), Օլեքսանդր Բոժկո (Ուկրաինա)
Chairpersons: Karen Khachatryan (Armenia), Oleksandr Bozhko (Ukraine)
Председатели – Карен Хачатрян (Армения), Олександр Божко (Украина)

Կարեն Խաչատրյան (Հայաստան)
Հայաստանի Երկրորդ (խորհրդային) հանրապետության պատմության հիմնահարցերի ուսումնասիրության արդի վիճակը
Karen Khachatryan (Armenia)
Current Trends in Research on the Basic Problems of the History of the Second (Soviet) Republic of Armenia

Վահրամ Բալայան (ԼՂՀ)
ԼՂԻՄ կարգավիճակը Խորհրդային միության վարչաքաղաքական համակարգում
Vahram Balayan (NKR)
The Status of NKAO in the Administrative and Political System of the USSR

Մհեր Հարությունյան (ԼՂՀ)
ԼՂՀ զինված ուժերի շինարարության լուսաբանումը և տեղեկութային անվտանգությունը
Mher Haroutyunyan (NKR)
On the Structure of the NKR Armed Forces and the Information Security

Էդիկ Մինասյան (Հայաստան)
Հայաստանի երրորդ Հանրապետության պատմության ուսումնասիրության վիճակն ու հայ պատմագիտության խնդիրները
Edik Minasyan (Armenia)
The Current Situation of Study of History of the Third Republic of Armenia and Problems of the Armenian Historiography

Էդուարդ Մելքոնյան (Հայաստան)
Հայաստան-սփյուռք հարաբերությունները. սպասումներ և իրականություն
Eduard L. Melkonian (Armenia)
Relations between Armenia and the Spyurk: Expectations and Reality

Владимир Пономарёв (Россия)
Исторический аспект этнополитического конфликта в Нагорном Карабахе (взгляд российского исследователя на проблему)
Vladimir Ponomaryov (Russia)
Historical Aspect of Ethnopolitical Conflict in Nagorny Karabakh (View of a Russian Researcher)

Heiko Conrad (Germany)
Reflections Concerning an Edition of The History of Armenia by Kirakos Gandzakec'i in the German Language
Հեյկո Կոնրադ (Գերմանիա)
Մտորումներ Կիրակոս Գանձակեցու «Հայոց պատմության» նախապատրաստվող գերմաներեն թարգմանության շուրջ

Բաժանմունք ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Section ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY
Секция АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

Բաժանմունքի ղեկավար` Պավել Ավետիսյան (Հայաստան)
Chairman of the Section: Pavel Avetisyan (Armenia)
Руководитель секции – Павел Аветисян (Армения)

17.10.2013

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание
12:30–14:00

Նախագահողներ` Պավել Ավետիսյան (Հայաստան), Գրիգոր Արեշյան (ԱՄՆ)
Chairpersons: Pavel Avetisyan (Armenia), Gregory Areshian (USA)
Председатели – Павел Аветисян (Армения), Григор Арешян (США)

Բորիս Գասպարյան (Հայաստան)
Արենի 1 քարայրի ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները
Boris Gasparyan (Armenia)
Main Results of Investigations in Areni-1 Cave

Հակոբ Սիմոնյան (Հայաստան)
Վերին Նավերի արքայական դամբարանը
Hakob Simonyan (Armenia)
The Royal Tomb of Verin Naver

Նվարդ Տիրացյան (Հայաստան)
Արգիշտիխինիլիի դամբարանադաշտի թաղման ծիսակարգը
Nvard Tiratsyan (Armenia)
Burial Rites of Argishtihinili Cemetery

Հուսիկ Մելքոնյան (Հայաստան)
Մետաքսի ճանապարհի վայոցձորյան հանգույցի աշտպանական համակարգը
Husik Melkonyan (Armenia)
Fortification System of Vayots Dzor Knot of Silk Road

Владимир Бесолов (Россия)
Закономерности формирования храмов центрально-купольной архитектуры раннехристианских стран Армянского Нагорья и кавказа в свете индоевропейской дилеммы “Orient Oder Rom”
Vladimir Besolov (Russia)
Development of Temples of Central Domed Architecture of Early Christian Countries of the Indoeuropean Dilemma“ Orient Oder Rom”

Պավել Ավետիսյան (Հայաստան)
Հայաստանի Հանրապետության հնագիտական ուսումնասիրությունների հիմնական արդյունքները և հեռանկարները
Pavel Avetisyan (Armenia)
Recent Achievements and Perspectives of Archaeological Investigations in the Republic of Armenia

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание
15:00–16:30

Նախագահողներ ` Լևոն Աբրահամյան (Հայաստան), Վլադիմիր Բեսոլով (Ռուսաստան)
Chairpersons: Levon Abrahamian (Armenia), Vladimir Besolov (Russia)
Председатели – Левон Абрамян (Армения), Владимир Бесолов (Россия)

Konrad Siekierski (Poland)
Armenian Files of the Keston Center for Religion, Politics, and Society Archive: an Overview of an Important Source for the Armenian Studies
Կոնրադ Սեկերսկի (Լեհաստան)
Կրոնի, քաղաքականության և հասարակության Կեստոն կենտրոնի արխիվի հայկական նյութերը. հայագիտության համար մի կարևոր աղբյուրի ակնարկ

Գայանե Շագոյան (Հայաստան)
Հայկական հարսանիք. վերակազմությունից ապակազմություն
Gayane Shagoyan (Armenia)
Armenian Wedding: from Reconstuction Towards Deconstruction

Лусинэ Гущян (Россия)
Из истории формирования западно-армянских коллекций Российского этнографического музея
Lusine Gushchyan (Russia)
From the History of Formation of West-Armenian Collections of the Russian Museum of Ethnography

Կարինե Բազեյան (Հայաստան)
Հայկական ժողովրդական արվեստի զարգացման դինամիկան. ավանդույթ և արդիականություն
Karine Bazeyan (Armenia)
The Dynamics of Development of Folk Art: Tradition and Modernity

Սուրեն Հոբոսյան (Հայաստան)
Գինեգործության ժողովրդական հմտությունները Լոռու և Տավուշի մարզերում
Suren Hobosyan (Armenia)
Folk Skills of Winemaking in the Regions Lory and Tavush

18.10.2013

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание
9:30–11:00

Նախագահողներ` Հակոբ Սիմոնյան (Հայաստան), Պատրիկ Տոնապետյան (Ֆրանսիա)
Chairpersons: Hakob Simonyan (Armenia), Patrick Donabedian (France)
Председатели – Акоп Симонян (Армения), Патрик Тонапетян (Франция)

Երվանդ Գրեկյան, Հասմիկ Հմայակյան (Հայաստան)
Միապաշտության դրսևորումները Հայկական լեռնաշխարհում (նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջան)
Yervand Grekyan, Hasmik Hmayakyan (Armenia)
Manifestations of Monotheism in the Armenian Highland (Pre-Christian Period)

Միքայել Բադալյան (Հայաստան)
Վանի թագավորությունում առյուծի ծիսական որսի շուրջ
Miqayel Badalyan (Armenia)
On the Ritual Hunt of the Lion in the Kingdom of Van

Սիմոն Հմայակյան (Հայաստան)
Ուրարտահայկական երկու նոր փոխառնչությունների մասին
Simon Hmayakyan (Armenia)
On Urartian-Armenian Two Correspondences

Ժորես Խաչատրյան (Հայաստան)
Հին Հայաստանի մայրաքաղաք Արտաշատի արխիվները
Zhores Khachatryan (Armenia)
The Archives of Artaxata, Capital of Ancient Armenia

Պատրիկ Տոնապետյան (Ֆրանսիա)
Նոր պրպտումներ Երերույքի հնավայրում
Patrick Donabedian (France)
New Investigations on the Site of Yereruyq

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание
11:30–13:00

Նախագահողներ` Համլետ Պետրոսյան (Հայաստան), Յուրիկ Հարությունյան (Ռուսաստան) Chairpersons: Hamlet Petrosyan (Armenia), Yurik Arutyunyan (Russia)
Председатели – Гамлет Петросян (Armenia) Юрик Арутюнян (Россия)

Հարություն Մարության (Հայաստան)
Ղարաբաղյան շարժման կամ հայկական հեղափոխության (1988–1990) հիմնական առանձնահատկությունները
Harutyun Marutyan (Armenia)
The Main Regularities of the Karabagh Movement or Armenian Revolution (1988– 1990)

Юрик Арутюнян (Россия)
Проблемы интеграции Армянского этноса в миравом пространстве: потенциал армянской диаспоры в России
Yurik Arutyunyan (Russia)
Integration Problems of Armenian Nation in the World Communities: The Potential of Armenian Diaspora in Russia

Լևոն Աբրահամյան (Հայաստան)
Ազգայինի և ստալինյանի միջև. Թամանյանի Երևանը մշակութաբանի տեսակետից
Levon Abrahamian (Armenia)
Between National and Stalinist: Tamanyan’s Yerevan from Antropological Perspective

Գրիգոր Արեշյան (ԱՄՆ)
Հայոց ցեղասպանությունը հնագիտության մարտադաշտում
Gregory Areshian (USA)
The Armenian Genocide on the Battlefields of Archaeology

Համլետ Պետրոսյան (Հայաստան)
Հուշարձանը և հասարակությունը. Արցախի Տիգրանակերտ
Hamlet Petrosyan (Armenia)
Monument and Society: Tigranakert of Artsakh

Գագիկ Սարգսյան (Հայաստան)
Հայոց եկեղեցու թեմերի ստեղծման վիմական վկայագրերը
Gagik Sargsyan (Armenia)
The Epigraphic Evidence for the Formation of Eparchies of the Armenian Church

Երրորդ նիստ / Third Session / Третье заседание
14:00–15:30

Նախագահողներ` Արմեն Պետրոսյան (Հայաստան), Գրիգոր Արեշյան (ԱՄՆ)
Chairpersons: Armen Petrosyan (Armenia), Gregory Areshian (USA)
Председатели – Армен Петросян (Армения), Григор Арешян (США)

Արմեն Պետրոսյան (Հայաստան)
Ընտանիքի նահապետի կոչումները հայերենում
Armen Petrosyan (Armenia)
Denomination of the Patriarch in Armenian

Սարգիս Պետրոսյան (Հայաստան)
Սևանա լճի պաշտամունքը և դրա հետևանք տեղանունները
Sargis Petrosyan (Armenia)
The Cult of Lake Sevan and Toponyms Resulted of It

Լարիսա Եգանյան (Հայաստան)
Աստղի պատկերով հմայաթաս Մեծ Սեպասարի վաղբրոնզեդարյան սրբարանից
Larisa Eganyan (Armenia)
A Bowl with a Star Image from Early Bronze Age Mets Sepasar

Լաուրա Մելիքյան (Հայաստան)
Աշխարհի արժեքային պատկերի արտացոլումը հայկական բարեմաղթանքներում
Laura Melikyan (Armenia)
The Reflection of the Valuable Image of the World in the Armenian Good Wishes

Անուշ Եղիազարյան (Գերմանիա)
Վարդանանց պատմությունը և հայ հասարակությունը
Anush Yeghiazaryan (Germany)
The History of Vardan and Armenian Society

Բաժանմունք ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Section LINGUISTICS
Секция ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Բաժանմունքի ղեկավար` Լավրենտի Հովհաննիսյան (Հայաստան)
Chairman of the Section: Lavrenti Hovhannisyan (Armenia)
Руководитель секции – Лаврентий Оганесян (Армения)

17.10.2013

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание
12:30–14:00

Նախագահողներ` Վազգեն Համբարձումյան (Հայաստան), Յասմին Դում-Թրագուտ (Ավստրիա)
Chairpersons: Vazguen Hambardzumyan (Armenia), Jasmine Dum-Tragut (Austria)
Председатели – Вазген Амбарцумян (Армения), Ясмин Дум-Трагут (Австрия)

Արտեմ Սարգսյան (Հայաստան)
Մանուկ Աբեղյանը և արդի հայ ուղղագրության խնդիրը
Artem Sargsyan (Armenia)
Manuk Abegian and the Problem of the Modern Armenian Spelling

Ամալյա Խաչատրյան (Շվեդիա)
Արդյոք պատահակա՞ն է հայերենի և շվեդերենի հոդի նմանությունը
Amalia Khachatryan (Sweden)
Similarities in Armenian and Swedish Articles – Accidental?

Անահիտ Դոնապետյան-Դեմոպուլոս (Ֆրանսիա)
Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նշանակությունը արեալային լեզվաբանության համար
Anaïd Donabédian-Demopoulos (France)
Armenian Dialects Database and Its Relevance for Areal Linguistics

Ռոբեր Տեր-Մերկերյան (Ֆրանսիա)
Հայոց գրական երկու տարբերակների փոխզարգացման հեռանկարները
Robert Der Merguerian (France)
Interchangeable Perspectives of Two Variants of Armenian Literary Languages

Մելինէ Գարագաշեան (ԱՄՆ)
Այսօրուայ հայկական իրականութիւնը՝ արեւմտահայերէն մէջբերումներով արեւելահայերէն մասնագիտական ուսումնասիրութեան խոչընդոտները. գիտական ստանդարտի մը անհրաժեշտութիւնը
Meliné Karakashian (USA)
Scientific Writing in Eastern Armenian with Western Armenian Quotations: Today’s Armenian Reality Need for Standards in Spelling

Յասմին Դում-Թրագուտ (Ավստրիա)
Հայագիտությունը գերմանախոս Եվրոպայում XXI դարում. նոր մարտահրավերների և վտանգների խաչմերուկում

Jasmine Dum-Tragut (Austria)
Armenian Studies in German-speaking Europe in the 21st Century: at the Turning Point Between New Challenges and Dangers

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание
15:00–16:30

Նախագահներ` Արտեմ Սարգսյան (Հայաստան), Անահիտ Դոնապետյան-Դեմոպուլոս (Ֆրանսիա)
Chairpersons: Artem Sargsyan (Armenia), Anaïd Donabédian-Demopoulos (France)
Председатели – Артем Саркисян (Армения), Анаит Тонапетян-Демопулос (Франция)

Անահիտ Աբրահամյան (Հայաստան)
Հայերենից փոխառյալ գործիքանիշ բառերը անդրկովկասյան տարածաշրջանի այլ լեզուներում
Anahit Abrahamyan (Armenia)
Word Names of Agricultural Implements in Other Languages of Transcaucasian Region Borrowed from Armenian

Յուրի Ավետիսյան (Հայաստան)
Ժամանակակից հայերենի նորմավորման հարցեր
Yurie Avetissyan (Armenia)
Some Problems of Codification of Modern Literary Armenian

Սարգիս Ավետյան (Հայաստան)
Հորանջի դիրքում I և U ձայնավորների կայունության աստիճանը բառասկզբում և բառամիջում
Sargis Avetyan (Armenia)
Degree of Stability of the Vowels I and U in Hiatus Initially and Medially

Արմինե Գագինյան (Գերմանիա)
Քերականացման փուլերը և չափանիշները
Armine Gaginyan (Germany)
The Steps and Parameters of Grammaticalization

Անահիտ Գալստյան (Հայաստան)
Հայերեն լեզվաբանական տերմինների գործածության և կանոնարկման հարցեր
Anahit Galstyan (Armenia)
Some Considerations on Regulating Armenian Linguistic Terms

Գայանե Գևորգյան (Հայաստան)
Դիտարկումներ հայերենի բարբառների եղանակաժամանակային համակարգերի զուգադրական քննության շուրջ
Gayane Gevorkyan (Armenia)
Observations on Comparative Studies of Tense and Mood Systems of Armenian Dialects

18.10.2013

 

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание

9:30–11:00


Նախագահներ` Վիկտոր Կատվալյան (Հայաստան), Ռոբեր Տեր-Մերկերյան (Ֆրանսիա)
Chairpersons: Viktor Katvalyan (Armenia), Robert Der Merguerian (France)
Председатели – Виктор Катвалян (Армения), Робер Тер-Меркерян (Франция)

Գոհար Գրիգորյան (Հայաստան)
Հայերենի և անգլերենի հուզագնահատողական արտահայտությունների ձևաիմաստային հարաբերակցությունը
Gohar Grigoryan (Armenia)
Morphological-Semantic Correlation of Emotional-Attitudinal Expressions in Armenian and English

Սուսաննա Գրիգորյան (Հայաստան)
Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ի նորահայտ բառերի բառակազմական կաղապարները
Susanna Grigoryan (Armenia)
Word-building Patterns of New Words of "The Book of Questions" of Grigor Tatevatsi

Լեոնիդ Թելյան (Հայաստան)
Շարահյուսական հոմանիշության չափանիշների մասին
Leonid Telyan (Armenia)
The Criteria of Synonymy at Syntactic Level

Հովհաննես Զաքարյան (Հայաստան)
Լեզվաշինության արդի խնդիրները հայերենի մրցունակության բարձրացման տեսանկյունից
Hovhannes Zakaryan (Armenia)
Modern Issues of the Language Planning from the Point of View of the Armenian Language Competitiveness Improvement

Ռոբերտ Թոխմախյան (Հայաստան)
Դասական հայերենի հնչույթային համակարգը
Robert Tokhmakhyan (Armenia)
The Phonemic System of Classical Armenian

Լալիկ Խաչատրյան (Հայաստան)
Ճանաչողական լեզվաբանության հարցեր
Lalik Khachatryan (Armenia)
Problems on Cognitive Linguistics

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание

11:30–13:00


Նախագահներ` Լալիկ Խաչատրյան (Հայաստան), Ամալյա Խաչատրյան (Շվեդիա) Chairpersons: Lalik Khachatryan (Armenia), Amalia Khachatryan (Sweden)
Председатели – Лалик Хачатрян (Армения), Амаля Хачатрян (Щвеция)

Ժաննա Միքայելյան (Հայաստան)
Բայի երկրորդական նկարագրական ժամանակները հայերենի արևելյան խմբակցության բարբառներում
Zhanna Mikayelyan (Armenia)
Analytical Verb Tenses in Armenian Dialects of Eastern Group

Հայկանուշ Մեսրոպյան (Հայաստան)
Քրիստոնեական խորհրդանիշների բարբառային դրսևորումները
Haykanush Mesropyan (Armenia)
Lexical Expressions of Christian Symbols in Armenian Dialects

Գայանե Մխիթարյան (Հայաստան)
Երաժշտական հասկացությունները Աստվածաշնչում
Gayane Mkhitaryan (Armenia)
Musical Terms in Bible

Գարիկ Մկրտչյան (Հայաստան)
Միջին հայերենի տարբերակվածության հարցը հայագիտության մեջ
Garik Mkrtchyan (Armenia)
The Question of Distinction of the Middle Armenian Language in Armenian Studies

Սիլվա Պապիկյան (Հայաստան)
Նեռ(ն) բառի մասին
Silva Papikyan (Armenia)
About the Word Ner/n/

Լիլիթ Պետրոսյան (Հայաստան)
«Երկրաչափութիւն Եւգլիտին» երկի գիտաբառերն ու դրանց պատմական զարգացումը
Lilit Petrosyan (Armenia)
Scientific Terms and Their Historical Development in ‘‘Euclid’s Geometry’’

Երրորդ նիստ / Third Session / Третье заседание

14:00–15:30


Նախագահներ` Լիանա Հովսեփյան (Հայաստան), Արմեն Սարգսյան (ԼՂՀ)
Chairpersons: Liana Hovsepyan (Armenia), Armen Sargsyan (NKR)
Председатели – Лиана Овсепян (Армения), Армен Саркисян (НКР)

Հասմիկ Խաչատրյան (Հայաստան)
«Ճանապարհ» հասկացության բառանվանումների գործառական-ծագումնաբանական քննությունը հայերենի բարբառներում
Hasmik Khachatryan (Armenia)
Functional-Genealogical Study of the Words Representing the Concept of “Road” in the Dialects of the Armenian Language

Վիկտոր Կատվալյան (Հայաստան)
Տարբերակայնությունը իբրև բարբառի կարևոր հատկանիշ
Viktor Katvalyan (Armenia)
Variability as an Important Feature of Dialects

Վազգեն Համբարձումյան (Հայաստան)
Նկատառումներ Հ.Աճառյանի «Հայերեն արմատական բառարանի» ստուգաբանությունների վերաբերյալ
Vazguen Hambardzumyan (Armenia)
Observations on Etymologies of H. Adjaryan’s “Armenian Root Dictionary”

Խաչիկ Հարությունյան (Հայաստան)
Անձնանունները XIV–XV դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններում
Khachik Harutyunyan (Armenia)
Proper Names in the Colophons of the Armenian Manuscripts of the 14th–15th Centuries

Նազիկ Հովհաննիսյան (Հայաստան)
Վերլուծական կազմություններ հոմանիշների` XVIII դարի ձեռագիր բառարաններում
Nazik Hovhannisyan (Armenia)
Analytic Constructions in the XVIII Century Manuscript Dictionaries of Synonyms

Լիանա Հովսեփյան, Շուշան Ասիլբեկյան (Հայաստան)
Հոլովական զուգաձևությունները V դարի պատմագրության լեզվում
Liana Hovsepyan, Shushan Asilbekyan (Armenia)
Declension Doublets in the V Century Armenian Historiography

19.10.2013 

 

9:30–11:00


Նախագահներ` Լավրենտի Հովհաննիսյան (Հայաստան) Վալենտինա Կալցոլարի (Շվեյցարիա)
Chairpersons: Lavrenti Hovhannisyan (Armenia), Valentina Calzolari (Switzerland)
Председатели – Лаврентий Оганесян (Армения), Валентина Калцолари (Швейцария)

Նորայր Պողոսյան (Հայաստան)
XVI–XVII դարերի հայերեն գրավոր աղբյուրների բնութագիրը
Norayr Poghosyan (Armenia)
The Characteristics of the 16–17th Centuries Armenian Written Sources

Արմեն Սարգսյան (ԼՂՀ)
Ղարաբաղի բարբառը XIX–XX դարերի լեզվաբանական ուսումնասիրություններում
Armen Sargsyan (NKR)
Karabakh Dialect in 19–20th Centuries Linguistic Research

Նեկտար Սիմոնյան (Հայաստան)
Հնդեվրոպական ձայնդարձի արտացոլումը հին հայերենի բայարմատներում
Nektar Simonyan (Armenia)
Reflection of Indo-European Ablaut in Verbal Roots of Old Armenian Language

Նարինե Վարդանյան (Հայաստան)
Ժամանակակից հայերենի գրական նորմերի աղավաղումը համացանցում (սոցիալական ցանցերում)
Narine Vardanyan (Armenia)
Distortion of the Modern Armenian Literary Norms on the Internet (Social Network)

Հենրիետա Սուքիասյան (Հայաստան)
Բժշկագիտական տերմինաբանություն և լեզու
Henrieta Suqiasyan (Armenia)
Medical Terminology and Language

Անահիտ Մուրադյան, Օֆելյա Խաչատրյան (Հայաստան)
Վարդան պատմիչի “Պատմութիւն թաթարաց” աշխատության բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն
Anahit Muradyan, Ofelya Khachatryan (Armenia)
Analyses of word-formative lexis of Vardan’s work “History of Tatars”

Բաժանմունք ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Section LITERATURE

Секция ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ


Բաժանմունքի ղեկավար` Ավետիք Իսահակյան (Հայաստան)
Chairman of the Section: Avetik Isahakyan (Armenia)
Руководитель секции – Аветик Исаакян (Армения)

17.10.2013

 

15:00–16:30


Նախագահողներ` Սերգեյ Սարինյան (Հայաստան), Ժան Պիեռ Մահե (Ֆրանսիս)
Chairpersons: Sergey Sarinyan (Armenia), Jean-Pierre Mahé (France)
Председатели – Сергей Саринян (Армения), Жан-Пиер Маэ (Франция)

Սերգեյ Սարինյան (Հայաստան)
Մեթոդաբանական նորոգության միտումները արդի գրականագիտության մեջ
Sergey Sarinyan (Armenia)
New Methodological Tends of the Contemporary Armenian Literature

Ирма Ратиани, Мака Элбакидзе (Грузия)
Образ Св. Нино в грузинских и армянских источниках
Irma Ratiani, Maka Elbakidze (Georgea)
The Image of St. Nino in Georgian and Armenian Sources

Ավետիք Իսահակյան (Հայաստան)
Ավետիք Իսահակյանը և Հայկական հարցը
Avetik Isahakyan (Armenia)
Avetik Isahakyan and the Armenian Issue

Ирине Модебадзе (Грузия)
Кавказские реалии в современной грузинской прозе (Ака Морчиладзе)
Irine Modebadze (Georgea)
The Caucasian Realia in Contemporary Georgian Prose (Aka Morchiladze)

Héléna Démirdjian (France)
The Fool by Raffi, an Initiatory Novel
Հելենա Դեմիրճյան (Ֆրանսիա)
Արդյո՞ք Խենթը խորհրդաբանական վեպ է:

Սոկրատ Խանյան (Արցախ)
Արդի արձակի զարգացման միտումներն Արցախում
Sokrat Khanian (Artsakh)
The Trends of the Development of Modern Prose in Artsakh

18.10.2013

 

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание

9:30–11:00


Նախագահողներ` Ավետիք Իսահակյան (Հայաստան), Ժենյա Քալանթարյան (Հայաստան)
Chairpersons: Avetik Isahakyan (Armenia), Zhenya Kalantaryan (Armenia)
Председатели – Аветик Исаакян (Армения), Женя Калантарян (Армения)

Աբրահամ Տերյան (ԱՄՆ)
Նարեկացւոյ տաղերուն խորիմաց պատկերները
Abraham Terian (USA)
The Intricate Imageries in the Odes of Narekatsi’s

Սարգիս Հարությունյան (Հայաստան)
Մանուկ Աբեղյանը և հայագիտական նոր մտքի սկզբնավորումն ու զարգացումը
Sargis Harutyunyan (Armenia)
Manuk Abeghian and the Initiation and Development of the New Thinking Mode in Armenology

Աելիտա Դոլուխանյան (Հայաստան)
Ֆրանսիացի հայագետ Սեն-Մարտենի գլուխգործոցի արդիականությունը
Aelita Dolukhanyan (Armenia)
The Contemporary Validity of French Armenologist Saint-Martin’s Masterpiece

Ժենյա Քալանթարյան (Հայաստան)
Արդի հայ գրականության ճանաչողական նշանակությունը
Zhenya Kalantaryan (Armenia)
The Cognitive Significance of Contemporary Armenian Literature

Սամվել Մուրադյան (Հայաստան)
Պատմության արդիականությունը և նրա դրսևորումը մեր ժամանակներում
Samvel Muradyan (Armenia)
The Modernisation of the History and its Manifestion in our Days

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание

11:30–13:00


Նախագահողներ` Սարգիս Հարությունյան (Հայաստան), Աբրահամ Տերյան (ԱՄՆ)
Chairpersons: Sargis Harutyunyan (Armenia), Abraham Terian (USA)
Председатели – Саркис Арутюнян (Армения), Абраам Терян (США)

Լիլիթ Սաֆրաստյան (Հայաստան)
Հայի կերպարը ժամանակակից իրանական արձակում. Շահրնուշ Փարսիփուր, “Ասիյեն երկու աշխարհների միջև”
Lilit Safrastyan (Armenia)
Image of an Armenian in the Modern Iranian Fiction. Shahrnush Parsipur “Asieh between Two Worlds”

Թեհմինա Մարության (Հայաստան)
Սիմոն Սիմոնյանի “Լեռնականներու վերջալույսը” ժողովածուն
Tehmina Maroutyan (Armenia)
The Collection of Novels “The Sunset of the Highlanders” by Simon Simonian

Կարեն Խանյան (Հայաստան)
Հովհաննես Աղաջանյանի «Հեղափոխական դար» գրքի մոտիվները
Karen Khanyan (Armenia)
Literary Motifs of "Revolutionary Age" by Hovhannes Aghajanyan

Ռուզան Պողոսյան (Հայաստան)
Հին արևելյան խրատները Մխիթար Գոշի “Խրատք ոգեշահք”-ում
Ruzan Poghosyan (Armenia)
The Old Eastern Instructions in the “Useful Instructions” of Mkhitar Gosh

Տ. Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյան (Ռումինիա)
Արևելյան Եվրոպայի հայության` Անիից եկած լինելու ավանդության գրական սկզբնաղբյուրները
His Grace Bishop Tatev Hakobian (Rumania)
Literary Sources of the Tradition, According to which the Armenians of Eastern Europe have Come from Ani

Վլադիմիր Կիրակոսյան (Հայաստան)
Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունը (ուսումնասիրության մեթոդաբանության հարցեր)
Vladimir Kirakosyan (Armenia)
Hovhannes Tumanyan’s Creative Work (Research Methodological Issues)

Երրորդ նիստ / Third Session / Третье заседание

14:00–15:30


Նախագահողներ` Աելիտա Դոլուխանյան (Հայաստան), Սամվել Մուրադյան (Հայաստան)
Chairpersons: Aelita Dolukhanyan (Armenia), Samvel Muradyan (Armenia)
Председатели – Аелита Долуханян (Армения), Самвел Мурадян (Армения)

Սուսաննա Հովհաննիսյան (Հայաստան)
«Դաշնակցական գործի» արձագանքների պատմությունից (Հովհ. Թումանյան և ուրիշներ)
Susanna Hovhannisyan (Armenia)
From the History of Responses to "Dashnakcutyun Case”

Հերիքնազ Որսկանյան (Հայաստան)
Աշխարհի և մարդու փոխհարաբերության Շնորհալու ընկալումը
Heriknaz Vorskanyan (Armenia)
Shnorhali's Perception of the Interrelation between the World and a Human Being

Վարդան Դևրիկյան (Հայաստան)
Հայ միջնադարյան ծիսական գանձերը
Vardan Devrikyan (Armenia)
Armenian Medieval Ritual Poems

Եվա Մնացականյան (Հայաստան)
Թումանյանի ստեղծագործությունների գնահատումը «Մշակի» էջերում
Eva Mnatsakanyan (Armenia)
The Assessment of Tumanyan’s Works in the Pages of “Mshak”

Վանո Եղիազարյան (Հայաստան)
Պատվիրատուն հայ պատմական արձակում /սկզբնավորման շրջան/
Vano Yeghiazaryan (Armenia)
Patron of Arts in Armenian historical prose /the formation period/

Բաժանմունք ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Section ART AND ARCHITECTURE

Секция ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА


Բաժանմունքի ղեկավար` Արարատ Աղասյան (Հայաստան)
Chairman of the Section: Ararat Aghasyan (Armenia)
Руководитель секции – Арарат Агасян (Армения)

17.10.2013 

 

12:30–14:00


Նախագահողներ` Արարատ Աղասյան (Ռուսաստան), Տատյանա Յուրևա (Հայաստան
Chairpersons: Ararat Aghasyan (Armenia), Tatyana Yurieva (Russia)
Председатели – Арарат Агасян (Армения), Татьяна Юрьева (Russia)

Татьяна Юрьева (Россия)
Армянские художники в Петербурге. Минас Аветисян (1928–1975), Левон Лазарев (1928–2004), Завен Аршакуни (1932–2012). Противостояние действительности и гармония в творчестве
Tatyana Yurieva (Russia)
Armenian Artists in St. Petersburg. Minas Avetisyan (1928–1975), Levon Lazarev (1928–2004), Zaven Arshakuni (1932–2012). Confrontation with Reality and Harmony in Creation

Збигнев Шмурло (Польша)
Армянские хачкары в Польше
Zbigniew Szmurlo (Poland)
Armenian Khachkars in Poland

Армен Казарян (Россия)
Архитектурные новации ансамбля и построек Оромоса
Armen Kazaryan (Russia)
Architectural Innovations of the Ensemble and Buildings of Horomos

Андрей Иванов (Россия)
Градостроительное наследие Еревана: вернакуляр versus модернизм
Andrey Ivanov (Russia)
Urban Heritage of Yerevan: Vernacular Versus Modernis

Михаил Кокжаев (РА)
Александр Арутюнян. Особенности композиторского стиля
Mikhail Kokzhayev (Armenia)
Alexander Harutyunian: the Features of Compositional Style

Светлана Саркисян (РА)
Тигран Мансурян: Реквием как идея и как жанр
Svetlana Sarkisyan (Armenia)
Tigran Mansuryan: Requiem as a Concept and as a Genre

18.10.2013

 

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание

9:30–11:00


Նախագահողներ` Մուրադ Հասրաթյան (Հայաստան), Աննա Ասատրյան (Հայաստան)
Chairpersons: Murad Hasratyan (Armenia), Anna Asatryan (Armenia)
Председатели – Мурад Асратян (Армения), Анна Асатрян (Армения)

Հենրիկ Հովհաննիսյան (Հայաստան)
Թեոն Ալեքսանդրացու “Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց” երկի 13-րդ պարագրաֆը
Henrik Hovhannisyan (Armenia)
Paragraph 13 of Theon’s Rhetoric

Մուրադ Հասրաթյան (Հայաստան)
Հայաստանի XIII–XIV դարերի երկհարկանի եկեղեցիների ճարտարապետությունը
Murad Hasratyan (Armenia)
The Architecture of Two-storey Churches in Armenia in the 13–14th Centuries

Վիգեն Ղազարյան (Հայաստան)
Արտաշես Հունանյան նկարիչը
Vigen Ghazaryan (Armenia)
The Painter Artashes Hunanian

Աննա Արևշատյան (Հայաստան)
Գրիգոր Գապասաքալյանի երաժշտագիտական ժառանգությունը
Anna Arevshatyan (Armenia)
The Musicological Heritage of Grigor Gapasakalian

Դավիթ Քերթմենջյան (Հայաստան)
Անկախության ժամանակաշրջանում կառուցված հայկական եկեղեցիների դասակարգման հարցի շուրջ
David Kertmenjian (Armenia)
On Classification of Armenian Church Architecture in the Post Independence Period

Լիլիթ Երնջակյան (Հայաստան)
Հայ երաժշտարվեստի մեկնություններն օտար աղբյուրներում
Lilit Yernjakyan (Armenia)
Interpretation of Armenian Musical Culture in Foreign Sources

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание

11:30–13:00


Նախագահողներ` Վիգեն Ղազարյան (Հայաստան), Արմեն Ղազարյան (Ռուսաստան) Chairpersons: Vigen Ghazaryan (Armenia), Armen Kazaryan (Russia)
Председатели – Виген Казарян (Армения), Армен Казарян (Россия)

Մհեր Նավոյան (Հայաստան)
Շարականի կարգի կառուցվածքն ու մի քանի բնութագրերը
Mher Navoyan (Armenia)
The Structure of the Canon of Sharakan and some of its Characteristics

Ժաննա Զուրաբյան (Հայաստան)
Ժողովրդական և դասական նվագարանների համատեղումը հայ կոմպոզիտորների գործիքային մշակումներում (1980-ականներից հետո)
Zhanna Zurabyan (Armenia)
Combination of Folk and Classic Instruments in the Instrumental Arrangements of Armenian Composers (after 1980s)

Наталья Пинтверене (Россия)
Микаэл Таривердиев – музыкальный кинодраматург. Принципы драматургической организации музыкального материала
Natalia Pintverene (Russia)
Mikael Tariverdiev – a Musical Scriptwriter. Principles of Dramaturgic Arrangement of Musical Material

Դիանա Տեր-Ղազարյան (ԱՄՆ)
Սփյուռքի ներդրումներով փոփոխված տարածքներ. քաղաքային փոխակերպումները և անդրազգային կապերը Երևանում
Diana Ter-Ghazaryan (USA)
Spaces of Diaspora Investment: Urban Transformations and Transnational Linkages in the Landscape of Yerevan

Աշոտ Գրիգորյան (Հայաստան)
Գագիկ Արծրունու պալատի հորինվածքային առանձնահատկությունները
Ashot Grigoryan (Armenia)
Compositional Features of Gagik Artsruni’s Palace

Վրեժ Հարությունյան (ԱՄՆ)
Անկախության հետևանքները Երևանի քաղաքային լանդշաֆտում
Vrej Haroutounian (USA)
The Effects of Independence on the Urban Landscape of Yerevan

Երրորդ նիստ / Third Session / Третье заседание

14:00–15:50


Նախագահողներ` Հենրիկ Հովհաննիսյան (Հայաստան), Լիլիթ Երնջակյան (Հայաստան)
Chairpersons: Henrik Hovhannisyan (Armenia), Lilit Yernjakyan (Armenia)
Председатели – Генрик Оганесян (Армения), Лилит Ернджакян (Армения)

Արարատ Աղասյան (Հայաստան)
Մոռացված անուն. նկարիչ և ճարտարապետ Քրիստափոր (Խաչատուր) Հուսիկյանց (1840–1910)
Ararat Aghasyan (Armenia)
Forgotten Name: Artist and Architect Christopher (Khachatur) Husikyants (1840– 1910)

Յուրի Յուզբաշյան (Հայաստան)
Կոմիտասի երաժշտամանկավարժական հայացքների համամարդկային նշանակությունը
Yuri Yuzbashyan (Armenia)
The World Significance of Komitas’ Musical-Pedagogical Views

Ռուզան Սարյան (Հայաստան)
Մարտիրոս Սարյանի գրքարվեստը
Rouzan Sarian (Armenia)
Book Graphics of Martiros Sarian

Татевик Саргсян (Украина)
Армянский храм святой Рипсиме в Ялте
Tatevik Sargsyan (Ukraine)
The Armenian temple of St. Hripsime in Yalta

Տաթևիկ Շախկուլյան (Հայաստան)
Կոմիտաս և Բարտոկ. հետազոտական և ստեղծագործական զուգահեռներ
Tatevik Shakhkulyan (Armenia)
Komitas and Bartok: Parallels in Research and Creation

Աննա Ասատրյան (Հայաստան)
Դանիել Ղազարյանի ստեղծագործական ժառանգությունը
Anna Asatryan (Armenia)
The Creative Legacy of Daniel Ghazaryan

Բաժանմունք ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Section PROBLEMS OF THE ARMENIAN GENOCIDE

Секция ПРОБЛЕМЫ ГЕНОЦИДА АРМЯН


Բաժանմունքի ղեկավար` Ռուբեն Սաֆրաստյան (Հայաստան)
Chairman of the Section: Ruben Safrastyan (Armenia)
Руководитель секции – Рубен Сафрастян (Армения)

17.10.2013

 

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание

12:30–14:00


Նախագահողներ` Ռուբեն Սաֆրաստյան (Հայաստան), Վահագն Տատրեան (ԱՄՆ)
Chairpersons: Ruben Safrastyan (Armenia), Vahakn Dadrian (USA)
Председатели – Рубен Сафрастян (Армения), Ваагн Татрян (США)

Վահագն Տատրեան (ԱՄՆ)
Իթթիադ քաղաքական կուսակցության վճռորոշ դերը հայոց ցեղասպանության մտահղացման, կազմակերպման և իրագործման մեջ
Vahakn Dadrian (USA)
The Decisive Role Of The Ittihad Ve Terakki Political Party in the Conception, Organization and the Execution of the Armenian Genocide

Անահիտ Աստոյան (Հայաստան)
Հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում 1914-1923 թթ.
Anahit Astoyan (Armenia)
Armenians’ Expropriation in the Ottoman Empire between 1914-1923

Անուշ Հովհաննիսյան (Հայաստան)
Հայոց «Լքյալ գույքի» յուրացման և վերաբաշխման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները Թուրքիայում (օսմանյան և քեմալական շրջաններ)
Anush Hovhannisyan (Armenia)
Institutional Mechanisms of Expropriation and Redistribution of Armenian “Abandoned Property” in Turkey (Ottoman and Kemalist Periods)

Արմենուհի Ղամբարյան (Հայաստան)
Հայկական հարցն ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատում 1918 թ. սկզբին
Armenuhi Ghambaryan (Armenia)
The Armenian Question in the House of Representatives of the USA in the beginning of 1918

Վերա Սահակյան, Վազգեն Պողոսյան (Հայաստան)
Թուրքիայի վարչապետության հանրապետական արխիվի փաստաթղթերում հայերի իրավունքների սահմանափակումների շուրջ
Vera Sahakyan, Vazgen Poghosyan (Armenia)
Regarding the Restrictions of Rights of Armenians in the Archives of the Prime Ministry of the Republic of Turkey

Աշոտ Հայրունի (Հայաստան)
Գերմանիան և Մեծ եղեռնը
Ashot Hayruni (Armenia)
Germany and the Armenian Genocide

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание

15:00–16:30


Նախագահողներ` Հասմիկ Ստեփանյան (Հայաստան), Պառլօ Տէր Մկրտիչեան (ԱՄՆ)
Chairpersons: Hasmik Stepanyan (Armenia), Barlow Der Mugrdechian (USA)
Председатели – Асмик Степанян (Армения), Барло Тер Мкртичян (США

Քրիստինե Մելքոնյան (Հայաստան)
Հայկական տարածքների պահանջատիրության խնդիրը թուրքական և արևմտյան մամուլում (1945-1947 թթ.)
Christine Melkonyan (Armenia)
Turkish and Western Press about the Problem of the Armenian Territorial Claims

Հայկազուն Ալվրցյան (Հայաստան)
Հայության մնացորդացի խնդիրները Թուրքիայի Հանրապետությունում
Haykazun Alvrtsyan (Armenia)
The Problems of the Armenian Survivors in the Republic of Turkey

Հասմիկ Ստեփանյան (Հայաստան)
Ցեղասպանությունը և Օսմանյան նախարարական ու դիվանագիտական հայկական անձնակազմը
Hasmik Stepanyan (Armenia)
Armenian Genocide and Armenians on Ministerial and Foreign Service in the Ottoman Empire

Խաչատուր Ստեփանյան (Հայաստան)
Հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.)
Khachatur Stepanyan (Armenia)
The Issue of Armenian-Turkish Relations by Assessment of Armenian Diaspora Public-Political Thought (1920-1930s)

Արմենակ Աբրահամեան (Ֆրանսիա)
Բնիկ ժողովուրդի ցեղասպանութիւնը Արեւմտեան Հայաստանում
Arménag Aprahamian (France)
Genocide's Indigenous People in Western Armenia

Լուսինե Ղարախանյան (ԼՂՀ)
Թուրքիայի կանխամտածված ամնեզիան (քաղաքական նիհիլիզմի հոգեվերլուծական փորձ)
Lusine Gharakhanyan (NKR)
Turkey’s International Amnesia (Psychoanalytic Еxperiment)

18.10.2013

 

9:30–11:00


Նախագահողներ` Աշոտ Հայրունի (Հայաստան), Անուշավան Զաքարյան (Հայաստան)
Chairpersons: Ashot Hayrun (Armenia); Anushavan Zakaryan (Armenia)
Председатели – Ашот Айруни (Армения), Анушаван Закарян (Армения)

Ռուբեն Սաֆրաստյան (Հայաստան)
Թուրքական պաշտոնական վավերագրերը Հայոց ցեղասպանության նախապատրաստման մասին
Ruben Safrastyan (Armenia)
Turkish Official Documents on the Preparation of Armenian Genocide

Մելինե Անումյան (Հայաստան)
Ցեղասպանության հանցագործների դատապարտումը երիտթուրքերի 1919-1921 թթ. դատավարությունների օրինակով
Meline Anumyan (Armenia)
The Condemnation of the Criminals of the Genocide by the Example of the Young Turks’ Trials of 1919-1921

Վլադիմիր Վարդանյան (Հայաստան)
Հայոց ցեղասպանության և ողջակիզման համար միջազգային իրավական պատասխանատվության հիմքերի հիմնահարցը. ընդհանրություններ և տարբերություններ
Vladimir Vardanyan (Armenia)
The Issue of the Basis of the International Legal Responsibility for the Armenian Genocide and the Holocaust: Similarities and Differences

Արա Պապյան (Հայաստան)
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը. հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները
Ara Papian (Armenia)
Restoration of the Territorial Integrity of the Republic of Armenia – Problems and Perspectives

Արմեն Մարուքյան (Հայաստան)
Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման նոր հայեցակարգի ընդունման անհրաժեշտությունը
Armen Marukyan (Armenia)
The Necessity of Adoption of the New Conception of Overcoming the Consequences of Armenian Genocide

Նվեր Սարգսյան (Հայաստան)
Ցեղասպանության դասերը. շարունակվող մարտահրավերներ
Nver Sargsyan (Armenia)
Lessons of Genocide: Continuing Challenges

19.10.2013

 

9:30–11:00


Նախագահողներ` Արմենուհի Ղամբարյան (Հայաստան), Սեդա Գասպարան (Հայաստան)
Chairpersons: Armenuhi Ghambaryan (Armenia), Seda Gasparyan (Armenia)
Председатели – Арменуи Гамбарян (Армения), Седа Гаспарян (Армения)

Анушаван Закарян (Армения)
Русские литературные деятели об Армянском вопросе и Геноциде армян (10-е годы XX века)
Anushavan Zakaryan (Armenia)
Russian Literary Figures about the Armenian Question and the Armenian Genocide (the 10s of the 20th Century)

Barlow Der Mugrdechian (USA)
The Theme of Genocide in 20th Century Armenian-American Literature
Պարլօ Տէր Մկրտիչեան (ԱՄՆ)
Ցեղասպանութեան թեման XX դարու հայ-ամերիկեան գրականութեան մէջ

Մարի Ռոզ Աբուսեֆյան (ԱՄՆ)
Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը Հակոբ Օշականի գործերում
Marie Rose Abousefian (USA)
Reflection of the Armenian Genocide in Hagop Oshagan’s Works

Սեդա Գասպարյան (Հայաստան)
Հայոց ցեղասպանության արծարծումները լեզվաճանաչողական մեկնակետից
Seda Gasparyan (Armenia)
The Linguocognitive Perspective of Interpretations of the Armenian Genocide

Ջեմմա Բառնասյան (Հայաստան)
Հայոց ցեղասպանությունը և հայ բարբառները
Jemma Barnasyan (Armenia)
The Armenian Genocide and the Armenian Dialects

Անահիտ Բաղդասարյան (Հայաստան)
Զարեհ արք. Ազնավորյանի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված «Շարական ապրիլեան նահատակաց» խորագրով ձայնագրյալ կարգը (Նորօրյա շարականագրության նմուշ)
Anahit Baghdasaryan (Armenia)
“Sharakan to the April's Martyrs”: A Canon Dedicated to the Memory of Victims of the Armenian Genocide

Բաժանմունք ՀԱՅ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Section PROBLEMS OF THE ARMENIAN IDENTITY

Секция ПРОБЛЕМЫ АРМЯНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ


Բաժանմունքի ղեկավար` Մհեր Հովհաննիսյան (Հայաստան)
Chairman of the Section: Mher Hovhannisyan (Armenia)
Руководитель секции – Мгер Оганесян (Армения)

18.10.2013

 

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание

9:30–11:00


Նախագահողներ` Արամ Սիմոնյան (Հայաստան), Փօլ Հայտոսթեան (Լիբանան)
Chairpersons: Aram Simonyan (Armenia), Paul Haydostian (Lebanon)
Председатели – Арам Симонян (Армения), Пол Айдостян (Ливан)

Փօլ Հայտոսթեան (Լիբանան)
Սփիւռքահայ Հաստատութենական մշակոյթը եւ ինքնութեան խնդիրներ
Paul Haydostian (Lebanon)
Culture of Institutions of Armenian Diaspora and Identity Issues

Սեյրան Զաքարյան (Հայաստան)
Ազգայինը և քաղաքացիականը հայոց ինքնության արդիականացման գործընթացում
Seyran Zakaryan (Armenia)
The Ethnic and the Civilian in the Process of Modernization of Armenian Identity

Սվետլանա Հարությունյան (Հայաստան)
Քաղաքացիական նույնություն. հոգեբանական տեսակետ
Svetlana Harutyunyan (Armenia)
Civil Identity: Psychological Point of View

Գագիկ Սողոմոնյան (Հայաստան)
Ազգային ինքնություն և սոցիոմշակութային անվտանգություն
Gagik Soghomonyan (Armenia)
National Identity and Socio-cultural Security

Աշոտ Ավետիսյան (Ռուսաստան)
«Հայորդյաց տուն» կենտրոնների դերը սփյուռքում ազգային ինքնության պահպանման առաքելության մեջ
Ashot Avetisyan (Россия)
The Role of the “Hayordyac tun” Centers in the Armenian Identity Preservation Mission within the Diaspora

Անդրանիկ Տագէսեան (Լիբանան)
Ճակատագրակից ինքնութիւններ. Զուգահեռներ հայ եւ քրտական ինքնութեանց մարտահրաւէրներու
Antranik Dakessian (Lebanon)
Identities of same Fortune. Parallels to the Challenges of Armenian and Kurdish Identities

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание

11:30–13:00


Նախագահողներ` Սեյրան Զաքարյան (Հայաստան), Անդրանիկ Տագէսեան (Լիբանան)
Chairpersons: Seyran Zakaryan (Armenia),Antranik Dakessian (Lebanon)
Председатели – Сейран Закарян (Armenia), Андраник Дакесян (США)


Մխիթար Գաբրիելյան (Հայաստան)
Հայաստանյան առօրյա ազգայինության և էթնիկ ինքնության խորհրդային պատմությունը
Mkhitar Gabrielyan (Armenia)
The Soviet History of Armenian Daily Nationalism and Ethnic Identity

Սուրեն Զոլյան (Հայաստան)
Ազգային ինքնության հիմնահարցը. իմաստաբանական և մշակութաբա-նական վերլուծություն
Suren Zolyan (Armenia)
The Issue of National Identity: from Semantic and Cultural Point of View

Նարինե Խաչատրյան (Հայաստան)
Արժեքային կողմնորոշումները Հայաստանում. տարիքային դինամիկան սոցիալական փոփոխությունների համատեքստում
Narine Khachatryan (Armenia)
Value Orientations in Armenia: Age Dynamic in Context of Social Changes

Տիգրան Քոչարյան (Հայաստան)
Ազգային ոգով մարտունակ զինվորականի կերպարի անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
Tigran Kocharyan (Armenia)
The Need for Combat Capable Soldier with National Spirit in the Republic of Armenia

Վերժինե Սվազլյան (Հայաստան)
Ինքնության դրսևորումը ամերիկահայոց բանավոր ավանդության մեջ (ըստ 1979, 1989, 2001, 2008 թթ. անձնական գրառումների և ազգաբանական դիտարկումների)
Verjine Svazlian (Armenia)
The Reflexion of Identity in the Oral Tradition of Armenian-Americans (According to Personal Inscriptions and Ethnological Observations of 1979, 1989, 2001 and 2008)

Ռուզաննա Ծատուրյան (Հայաստան)
Ճամփորդող ինքնություն. ուտեստը հայ միգրանտների ինքնության համատեքստում
Ruzanna Tsaturyan (Armenia)
Travelling Identity: Food in the Context of Armenian Migrants’ Identity

19.10.2013

 

9:30–11:00


Նախագահողներ` Մհեր Հովհաննիսյան (Հայաստան), Լևոն Բատիև (Ռուսաստան)
Chairpersons: Mher Hovhannisyan (Armenia), Levon Batiev (Russia)
Председатели – Мгер Оганесян (Армения), Левон Батиев (Россия)

Бурастан Зулумян (Россия)
Историософия литературы. Истоки. Творчество армянских символистов
Burastan Zulumyan (Russia)
Historiosophy of Literature. Sources. The Creative Work of Armenian Symbolists

Յուրի Նավոյան (Ռուսաստան)
Ռուսաստանի հայ համայնքը արդի փուլում
Yuri Navoyan (Russia)
Armenian Diaspora of Russia in Modern Era

Левон Батиев (Россия)
Армяне Юга России: особенности формирования диаспоры и этнонациональной идентичности
Levon Batiev (Russia)
The Armenians of South Russia. The Formation of Diaspora and Ethno-national Identity

Алла Тер-Саркисянц (Россия)
Современная этнокультурная ситуация в Нагорно-Карабахской республике
Alla Ter-Sarkisyants (Russia)
The Contemporary Ethno-cultural Situation in the Nagorno-Karabakh Republic

Петр Квяткевич (Польша)
Армяне и Армения – восприятие проблем, связанных с нагорно-карабахским конфликтом, в польской науке и публицистике
Piotr Kwiatkiewicz (Poland)
Armenia and Armenians – Perception of the Nagorno-Karabakh War in Polish Science and Socio-political Journalism

Նվարդ Երնջակյան (Հայաստան)
Ազգային ինքնության դրսևորումները հայկական և բրիտանական ժամանակակից գրական երկերում
Nvard Yernjakyan (Armenia)
Manifestations of National Identity in the Armenian and British Contemporary Literature

Genevieve Werner (USA)
Contemporary Armenian art in theMiddle East: Visualizing Nuanced National Identities in the Work of Vartan Avakian and Hrair Sarkissian
Ժենևիև Ուերներ (ԱՄՆ)
Ժամանակակից հայ արվեստը Մերձավոր արևելքում. Ազգային ինքնութ-յան մանրակրկիտ պատկերումը Վարդան Ավագյանի և Հրայր Սարգսյանի աշխատանքներում

Բաժանմունք ՀԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ. ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Section ARMENIAN PHILOSOPHICAL, SOCIO-POLITICAL THOUGHT: ACHIEVEMENTS AND MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT

Секция АРМЯНСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ: ДОСТИЖЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ


Բաժանմունքի ղեկավար` Գևորգ Պողոսյան (Հայաստան)
Chairman of the Section: Gevorg Poghosyan (Armenia)
Руководитель секции – Геворк Погосян (Армения)

17.10.2013

 

12:30–14:00


Նախագահողներ` Գևորգ Պողոսյան (Հայաստան), Էդվարդ Տիրաքյան (ԱՄՆ)
Chairpersons: Gevorg Poghosyan (Armenia), Edward Tiryakian (USA)
Председатели – Геворк Погосян (Армения), Эдвард Тиракян (США)

Edward Tiryakian (USA)
New avenues for Armenia’s development
Էդվարդ Տիրաքյան (ԱՄՆ)
Հայաստանի զարգացման նոր ուղիները

Harold Takooshian (USA)
Ethnic Identification among U.S. Armenian – Ancestry Behavioral Scientists
Հարոլդ Թաքուշյան (ԱՄՆ)
Էթնիկ նույնականացումը ԱՄՆ հայկական ծագումով հասարակագետ-գիտնականների մեջ

Ani Kalayjian (USA)
Engendering Inner Peace, well-being, Happiness, Transforming Horizontal Violence: The 7-Step Integrative Healing Model
Անի Քալայջյան (ԱՄՆ)
Ստեղծել ներքին հանգստություն, բարեկեցություն, երջանկություն, վերափոխել հորիզոնական բռնությունը. ինտեգրատիվ բուժման 7 քայլերը

Iren Yeresyan (Germany)
Stress, Coping and Well-Being Among Minority and Majority Groups: A Comparison Between Armenian and Turkish Adolescents
Իրեն Երեսյան (Գերմանիա)
Սթրեսը, հաղթահարումն ու բարեկեցությունը փոքրամասնության և մեծամասնության խմբերի մեջ: Համեմատություն հայ և թուրք դեռահասների միջև

Մելինէ Գարագաշեան (ԱՄՆ), Մարիա Թևոսյան (Հայաստան)
Հոգեբանական պրակտիկայի արդի վիճակը Հայաստանում և զարգացման հեռանկարները
Meliné Karakashian (USA), Maria Tevosyan (Armenia)
The State of Psychology Practice in Armenia and Prospects for its Development

Азат Хасанов (Россия)
Армяно-швейцарские отношения
Azat Khasanov (Russia)
Armenian-Swiss Relations


18.10.2013

 

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание

9:30–11:00


Նախագահողներ` Համլետ Գևորգյան (Հայաստան), Անի Քալայջան (ԱՄՆ)
Chairpersons: Hamlet Gevorkian (Armenia), Ani Kalayjian (USA)
Председатели – Гамлет Геворкян (Армения), Ани Калайджян (США)

Համլետ Գևորգյան (Հայաստան)
Արիստոտելի փիլիսոփայական և տրամաբանական գրվածքների հայերեն թարգմանությունների և մեկնությունների բնորոշ առանձնահատկու-թյունների մասին
Hamlet Gevorkian (Armenia)
On Characteristic Traits of the Armenian Translations and Exegeses of Aristotle’s Philosophical and Logical Treatises

Սեն Արևշատյան (Հայաստան)
Սարգիս Բերիացի – անհայտ հայ փիլիսոփա
Sen Arevshatyan (Armenia)
Sargis Beriatsi – Unknown Armenian Philosopher

Գագիկ Ղազինյան (Հայաստան)
Հայաստանի իրավական համակարգը և իրավունքի աղբյուրները IV–IX դդ.
Gagik Ghazinyan
Legal System and the Sources of Law in Armenia in 4–9th Centuries

Սուրեն Սարգսյան (Հայաստան)
Մեսրոպ Մաշտոցը և Մովսես Խորենացին որպես հայագիտության հիմնադիրներ
Suren Sargsyan (Armenia)
Mesrop Mashtots and Movses Khorenatsi as Founders of Armenology

Ռիմա Միրումյան (Հայաստան)
Խորեն Աշըգյանի քաղաքական դավանանքը XIX դարի հայ փիլիսոփայաքաղաքական մտքի համատեքստում
Rima Mirumyan (Armenia)
Political Views of Khoren Ashigyan in the Context of the Armenian Political and Philosophical Thought of the 19th Century

Աշոտ Ոսկանյան (Հայաստան)
Գայթակղություն շպենգլերականությամբ («հայկականության» ֆենոմենը Զարյան – Օշական – Չարենց եռանկյունու լարման դաշտում)
Ashot Voskanian (Armenia)
The Temptation of Spenglerianism (Phenomenon of “Armeniannes” in the Tension Field of Zarian – Oshakan – Charents Triangle)

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание

11:30–13:00


Նախագահողներ` Գեորգ Բրուտյան (Հայաստան), Յակով Խաչիկյան (Հայաստան) Chairpersons: Georg Brytian (Armenia), Yakov Khachikyan (Armenia)
Председатели – Георг Брутян (Armenia), Яков Хачикян (Armenia)

Կառլեն Միրումյան (Հայաստան)
Ազգային միտքը արդի մարտահրավերների համատեքստում
Karlen Mirumyan (Armenia)
National Idea in the Context of Modern Challenges

Գագիկ Հարությունյան (Հայաստան)
Հայագիտությունը որպես անվտանգության «կրիտիկական ենթակառուցվածք»
Gagik Harutyunyan (Armenia)
Armenian Studies as a ''Critical Infrastructure'' of National Security

Ռոմիկ Քոչարյան (Հայաստան)
Հերմենևտիկական խնդրակարգի ներկայությունը պատմությունում և Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը
Romik Kocharyan (Armenia)
The Presence of Hermeneutic Problematics in History and Historical-scientific Conception of Movses Khorenatsi

Վալերի Միրզոյան (Հայաստան)
Իշխանության և առաջնորդման ըմբռնումը հայ կառավարչական մտքի շրջանակներում
Valery Mirzoyan (Armenia)
The Concept of Power and Leadership in the Frame of Armenian Management Thought

Լևոն Շիրինյան (Հայաստան)
Վահան Նավասարդյան. [թուրքական] նեղուցները գեոստրատեգիական կոմբինացիաների հանգույցում (հայկական վեկտոր)
Levon Shirinyan (Armenia)
Vahan Navasardian. [Turkish] Straits in the Kink of Geo-strategic Combinations (the Armenian Vector)

Յակով Խաչիկյան (Հայաստան)
Համառոտ ուրվագիծ հայ էսթետիկական մտքի պատմության ուսումնասիրության
Yakov Khachikyan (Armenia)
Short Overview of History of Aesthetic Thoughts in Armenia

Երրորդ նիստ / Third Session / Третье заседание

14:00–15:30


Նախագահողներ` Սեն Արևշատյան (Հայաստան), Հարոլդ Թաքուշյան (ԱՄՆ)
Chairpersons: Sen Arevshatyan (Armenia), Harold Takooshian (USA)
Председатели – Сен Аревшаян (Armenia), Гарольд Такушян (США)

Գևորգ Պողոսյան (Հայաստան)
Հայերն աշխարհում. բնակչության պատմական տեղաշարժեր
Gevorg Poghosyan (Armenia)
Armenians in the World. Historical Movements of Population

Յուրի Գասպարյան (Հայաստան)
Ղազար Փարպեցու սոցիոլոգիական հայացքները
Yuri Gasparyan (Armenia)
Ghazar Parpetsi's Sociological Views

Էմիլ Օրդուխանյան (Հայաստան)
Ընտրական մշակույթը ՀՀ քաղաքական գործընթացներում
Emil Ordukhanyan (Armenia)
The Electoral Culture in Political Processes of Armenia

Անահիտ Ջիջյան (Հայաստան)
Կարիքավոր ընտանիքների հետ իրականացվող «քրիստոնեական սոցիալական աշխատանքի» որոշ առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
Anahit Jijyan (Armenia)
The Specificity of Christian Social Work with Needy Families in RA

Հայկ Սուքիասյան (Հայաստան)
Հետդեմոկրատիա, թե՞ նեոտոտալիտարիզմ
Hayk Sukiasyan (Armenia)
Post-democracy or Neo-totalitarianism

Բաժանմունք ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Section THE ARMENIAN CHURCH AND THE ARMENIAN STUDIES

Секция АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ И АРМЕНОВЕДЕНИЕ


Բաժանմունքի ղեկավար` Տ. Արարատ քահանա Պողոսյան (Հայաստան)
Chairman of the Section: Rev. Fr. Ararat Poghosyan (Armenia)
Руководитель секции священник – Арарат Погосян (Армения)

17.10.2013

 

Առաջին նիստ / First Session / Первое заседание

12:30–14:00


Նախագահողներ` Տ. Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյան (Հայաստան) Հրաչիկ Միրզոյան (Հայաստան)
Chairpersons: His Eminence Archbishop Yeznik Petrosyan (Armenia), Hrachik Mirzoyan (Armenia)
Председатели – архепископ Езник Петросян (Армения), Грачик Мирзоян (Армения)

Տ. Զգոն քահանա Աբրահամյան (Հայաստան)
Մովսես Խորենացու “Հայոց պատմությու”-ը և նրա զեղծարարները
Rev. Fr. Zgon Abrahamyan (Armenia)
History of Armenia by Movses Khorenatsi and the Forgeries

Խաչիկ Րաֆֆի Գացեր (Գերմանիա)
Հայոց եկեղեցին Ֆրանց Վերֆելի “Մուսա լեռան քառասուն օրը” վեպի մեջ
Hacik Rafi Gazer (Germany)
Armenian Church in the Novel of Franz Werfel "The Forty Days of Musa Dagh"

Հրաչիկ Միրզոյան (Հայաստան)
Զաքարիա Ագուլեցու երկը որպես Հայ եկեղեցու պատմության սկզբնաղբյուր
Hrachik Mirzoyan (Armenia)
Zaqaria Aguletsi’s Diary as a Source for the History of the Armenian Church

Տ. Արարատ քահանա Պողոսյան (Հայաստան)
Հայագիտությունը “Էջմիածին” ամսագրում (1944–2013)
Rev. Fr. Ararat Poghosyan (Armenia)
Armenology in the „Etchmiadzin“ montly (1944–2013)

Ավետիս Քալաշյան (Հայաստան)
Հայագիտությունը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում XIX դարի վերջին քառորդին
Avetis Kalashyan (Armenia)
Armenology at the Gevorkyan Theological Seminary during the Last Quarter of the 19th Century

Սոֆյա Օհանյան (Հայաստան)
Հայ եկեղեցու դերի գնահատումը Դավիթ Անանունի կողմից
Sofya Ohanyan (Armenia)
The Appreciation of the Role of the Armenian Church by David Ananun

Երկրորդ նիստ / Second Session / Второе заседание

15:00–16:30


Նախագահողներ` Տ. Արարատ քահանա Պողոսյան (Հայաստան) Ավետիս Քալաշյան (Հայաստան)
Chairpersons: Rev. Fr. Ararat Poghosyan (Armenia), Avetis Kalashyan (Armenia)
Председатели – священник Арарат Погосян (Армения), Аветис Калашян (Армения)

Տ. Եսայի քահանա Արթենյան (Հայաստան)
Գլոբալիզացիան և Հայ եկեղեցին
Rev. Fr. Esayi Artenyan (Armenia)
Globalization and the Armenian Apostolic Church

Տ. Բաբկեն քահանա Հայրապետյան (Հայաստան)
Հավատաստեղծագործական սրբավայրերի հետքերով
Rev. Fr. Babken Hayrapetyan (Armenia)
In the Tracks of Faith Inspired Sanctuaries

Արթուր Մաթևոսյան (Հայաստան)
Սուրբ Երրորդության դավանանքի ընկալումը վաղմիջնադարյան Հայաստանում
Artur Matevosyan (Armenia)
The Understanding of the Holy Trinity in the Early Medieval Armenian Theology

Տ. Շահե քահանա Հայրապետյան (Հայաստան)
Թադեոս առաքյալի գրական ժառանգությունը
Rev. Fr. Shahe Hayrapetyan (Armenia)
The Literary Legacy of St. Thaddeus the Apostle

Տ. Հայկազուն քահանա Մկրտչյան (Հայաստան)
Ժամանակակից կրոնական հոսանքները և Հայոց պետականությունը
Rev. Fr. Haykazun Mkrtchyan (Armenia)
Modern Religious Currents and the Armenian Statehood

Փառանձեմ Մեյթիխանյան (Հայաստան)
Աստծուն տրվող անվանումներն ըստ Աստվածաշնչի հայերեն բնագրի
Parandzem Meytikhanyan (Armenia)
Names of God in Armenian Biblical Texts

18.10.2013

 

9:30–11:00


Նախագահողներ` Տ. Զաքարիա վարդապետ Բաղումյան (Հայաստան) Մելանյա Բալայան (ԼՂՀ)
Chairpersons: Archimandrite Zakaria Baghumyan (Armenia), Melanya Balayan (NKR)
Председатели – архимандрит Закариа Багумян (Армения), Меланя Балаян (НКР)

Անահիտ Ավագյան (Հայաստան)
Աթանասյան հավատո հանգանակի հայերեն թարգմանություններն ու խմբագրությունները
Anahit Avagyan (Armenia)
Armenian Translations and Redactions of the Athansian Creed

Մելանյա Բալայան (ԼՂՀ)
Աղվանից կաթողիկոսության ենթակա եպիսկոպոսությունները VI–X դարերում
Melanya Balayan (NKR)
Bishoprics of the Albanian Catholicosate in the 6-10th Centuries

Տ. Զաքարիա վարդապետ Բաղումյան (Հայաստան)
Կիրակոս Երզնկացին մեղքերի խոստովանության մասին
Archimandrite Zakaria Baghumyan (Armenia)
Archimandrite Kirakos Erznka about Confession of Sins

Քնարիկ Ավետիսյան (Հայաստան)
Խորհրդանշական մի շարք պատկերներ XVII-XIX դարի առաջին կեսի հայ սրբանկարչության մեջ
Qnarik Avetisyan (Armenia)
Number of Symbolic Images in Armenian Icon-painting the 17th-19th Centuries

Սաթենիկ Վարդանյան (Հայաստան)
Աբովյան քաղաքի նորակառույց Ս. Հովհաննես եկեղեցու «Ամենակալ Քրիստոս»-ը. ավանդույթ և արդիականություն
Satenik Vardanyan (Armenia)
Christ Pantocrator in the Newly Built St. Hovhannes Church of Abovyan Sity. Traditions and Actuality

Գայանե Պողոսյան (Հայաստան)
Մարդակազմական ըմբռնումների հոգևոր վերաիմաստավորումը հայ միջնադարյան մեկնողական գրականության մեջ
Gayane Poghosyan (Armenia)
Spiritual Reconsideration of Anatomic Notions in the Armenian Medieval Exegetic Literature

ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ

ROUND TABLE

КРУГЛЫЙ СТОЛ

 

18.10.2013

 

14:00–17:00


Նախագահող` Յուրի Սուվարյան (Հայաստան)
Chairperson: Yuri Suvaryan (Armenia)
Председатель – Юрий Суварян (Армения)

Համազեկուցողներ` Աշոտ Մելքոնյան (Հայաստան), Պավել Ավետիսյան (Հայաստան), Գրիգոր Արեշյան (ԱՄՆ)
Co-rapporteurs: Ashot Melkonyan (Armenia), Pavel Avetisyan (Armenia), Gregory Areshian (USA)
Содокладчики – Ашот Мелконян (Армения), Павел Аветисян (Армения), Григор Арешян (США)

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
RESEPTION IN THE MINISTRY OF DIASPORA OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
ПРИЕМ В МИНИСТЕРСТВЕ ДИАСПОРЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

17.10.2013
17:30–18:30

Պատասխանատու անձ` Գրիգոր Արշ&

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia

Conference Types

Conference Programs