Սեմինար – կլոր սեղան՝ նվիրված Իրանի էթնիկական կազմին

Publish Date: Apr 20, 2012

ԵՊՀ Իրանագիտության ամբիոնում տեղի կունենա սեմինար – կլորսեղան՝ նվիրված Իրանի էթնիկական կազմին,    Բանախոս՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանը

Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Իրանի ներքին էթնիկականկազմն ու դրա հետ առնչվող կրոնական, տնտեսական, քաղաքական,մշակության, մարդաբանական ու լեզվաբանական երևույթներըառավելագույնս պետք է հետաքրքրեն Հայաստանցիգիտնականներին ու հասարակական-քաղաքական գործիչներին:

Սեմինարի ընթացքում պրոֆեսոր Ասատրյանը ներկաներինկներկայացնի Իրանի էթնիկական կազմի վերաբերյալ գիտականառկա տեսակետները, կխոսի Իրանում բնակվող իրանական և այլ՝սեմական, թյուրքական ազգերի էթնոկրոնամշակութայինառանձնահատկությունների, ինչպես նաև քաղաքականզարգացումների մասին:

ETHNIC COMPOSITION OF IRAN

Open Seminar and Round Table Discussion

Venue: Department of Iranian Studies, Yerevan State University

Friday, April 27, at 15.00

Key-speaker: Prof., Dr. Sc. Garnik Asatrian

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia

Event Types

Seminars