ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ – Դասընթաց

| October 23, 2011

 

Gerb 1Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ ՆОписание: J:logo123.jpg

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՌԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆ ԵՎ  “ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ”  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ ԵՆ <<ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ>>

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ

 

 

Դասընթացի նպատակն է`

Մասնակիցներին տրամադրել ժամանակակից կիրառական գիտելիքներ առևտրային բանկերում արհեստավարժ գործունեություն ծավալելու համար:

 

Ակնկալվող արդյունքներն են`

 

Շրջանավարտը արդյունավետ աշխատանք կծավալի բանկային համակարգի տարբեր ոլորտներում

 

Դասընթացը ներառում է`

Բանկային գործ

´³ÝÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ

´³ÝϳÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ

´³ÝϳÛÇÝ ռÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ϳé³í³ñáõÙ

 

Բանկային օրենսդրություն

ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝϳÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³նը առնչվող բոլոր ûñ»Ýùները

ÐРδ ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í ϳÝáݳϳñ·»ñ

ԱÛÉ Çñ³í³Ï³Ýև նորմատիվ ³Ïï»ñ

 

 

 

Դասավանդում ՀՀ ակադեմիական և գործնական ոլորտների առաջատար մասնագետները: Դասավանդումը իրականացվում է հայերեն լեզվով: Ունկնդիրներին տրամադրվում են ուսումնական նյութեր հայերեն լեզվով բոլոր մոդուլներից:

Դիմումները ընդունվում են ս./թ. հոկտեմբերի 1-իցմինչևհոկտեմբերի28-ը ԵՊՀ սոցիոլոգիայիֆակուլտետհեռաուսուցմանլաբորատորիասենյակ 307

Դասընթացի մեկնարկը` հոկտեմբերի 29-ը 2011թ

Դասընթացի տևողությունը` 5 ամիս (մեկ ակադեմիական կիսամյակ)

Դասընթացի վարձավճարը`180 ՀՀ դրամ

Մասնակցության համար ներկայացնել`

Անձնագրի պատճեն

Սոցիալական քարտի պատճեն

Դիպլոմի կամ ավարտական վկայականի պատճեն

CV

Մեկ 3X4 լուսանկար

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՒՄ Է ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ


 


Հեռ. 0 10 555 779, 0 77 484 009, 0 93 333 226, 077153737
Web-կայք`
www.sociologydl.am                                                  

էլ.փոստ`artkhurshudyan@gmail.com, rosartim@gmail.com

 

 

 

__._,_.___

Recent Activity:

MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you’re on – Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___